استقبال از خدمات ارزي بانك صادرات

Jahan e-Sanat - - NEWS -

استقبال مشتريان از خدمات ارزي بانك صادرات ايران در سال گذشته، رشد 74 درصدي را براي خدمات اين بانك رقم زد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك صادرات اي//ران، اين بانك در راس//تاي تحقق اقتصاد مقاومتي و تس//هيل در تجارت بينالملل توسعه خدمات ارزي را در دستور كار قرار داد و در اين زمينه عملكرد واحدهاي مختلف ارزي اين بانك بيانگر رشد 74 درصدي اس//ت كه اين افزايش از طريق گشايش اعتبارات اسنادي و ضمانتنامههاي ارزي محقق شده است.

بر اس//اس اين گزارش، با برداش//ته ش//دن تحريم از داراييهاي بزرگترين بانك بورسي كشور كه به تنهايي داراي 27 شعبه و بانك مستقل و مشترك كه معادل بيش از 50 درصد توانمنديهاي نظام بانكي در خارج از كش//ور است، نهتنها براي ذينفعان اين بانك بلكه براي اقتصاد ايران نيز نويدبخش و مفيد بوده كه رشد خدمات ارزي حاصل شده بيانگر اثرات مطلوب اين دستاورد ارزشمند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.