بانك انصار تنديس زرين ملي گرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در جش//نواره تقدير از يكصد برند ملي كه در سالن همايشهاي صداوس//يما و با حض//ور نمايندگان بخشه//اي مختلف اقتصادي، توليدي، صنعتي و تجاري كش//ور همراه ب//ود، بانك انصار موفق به دريافت تنديس زرين ملي ش//د و بهعنوان نخستين برند ملي مورد تقدير قرار گرفت.

ب//ه گزارش »جهانصنعت« به نق//ل از اداره كل روابط عمومي و تبليغات، در اين جش//نواره، ارزياب//ي برندها طبق مدل و(KERD) براساس معيارهاي ميزان آشنايي و شناختهشده بودن براي مخاطبان، شدت رابطه ايجاد شده ميان مصرفكنندگان و تصوير ذهني خلق شده از برند، ميزان تمايز برند در محصول، خدمات، باورها و انديش//ههاي س//ازمان نسبت به رقبا از منظر مشتريان و همچنين ميزان ارزش و احترام//ي كه مخاطب ب//راي برند، كيفيت محصوالت و خدمات ارائه شده آن قائل است، صورت پذيرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.