مالياتستاني برمبناي اسناد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس كل سازمان امور مالياتي درباره حذف كامل شيوه عليالراس از نظام مالياتي گفت: براي اين منظور سه زمان پيشبيني شده است.

سيدكامل تقوينژاد با تاكيد بر وداع با ماليات عليالراس تا پايان سال 98 بيان داشت: مبناي سازمان امور مالياتي پذيرش خوداظهاري موديان اس//ت. براساس قانون، سازمان امور مالياتي سه سال فرصت دارد شيوه عليالراس را از نظام مالياتي حذف كند.

رييس كل س//ازمان امور مالياتي درباره موضوع كنار گذاشتن شيوه عليال//راس از نظام مالياتي به خبرگ//زاري خانه ملت گفت: با توجه به اصالحيه قانون مالياتيهاي مستقيم در سال 94 كه از ابتداي سال 95 اجرايي شده است، بعد از گذشت سه سال بايد شيوه عليالراس از نظام مالياتي حذف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.