میانجیگرینافرجامآمریکا

CNN از نقش قطر در ایجاد بحران عربی پرده برداشت؛

Jahan e-Sanat - - NEWS - رويداد

ش//بكه خبري CNN با انتشار اسنادي محرمانه جزئيات توافق ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خيلج فارس و قطر در سال 2013 و توافق تكميلي اين كشورها در سال 2014 را ف//اش و اعالم كرد عدم پايبندي قطر به بندهاي اين دو توافقنامه دليل اصلي بحران فعلي است.

توافقنامه رياض كه كش//ورهاي شوراي همكاري خليج فارس در س//ال 2013 آن را امضا و در سال 2014 توافقنامهاي را در تكميل آن تدوين كردند كشورهاي عضو اين شورا از جمله قطر را به منع حمايت از همه فعاليتها و سازمانهاي تروريستي مخالف اين ش//ورا و مصر از جمله اخوانالمسلمين ملزم ميكند. شبكه CNN تصاويري از اين دو توافقنامه را كه در رياض امضا شد و در يكي از آنها امضاي امير قطر ديده ميشود، منتشر كرد.

با توجه به باال گرفتن بحران قطر و تحريم اين كش//ور از س//وي عربستان س//عودي و همپيمانانش،آمريكا،بريتانياوكويتطرفهاي درگير را فراخواندند تا بحران كنوني را از طريق مذاكره و گفتوگو حل كنند.

به گزارش خبرگزاري فرانس//ه، آمريكا، بريتاني//ا و كويت ديروز با انتش//ار بيانيهاي مش//ترك در قبال بحران قطر موضعگيري كردند. در اين بيانيه آمده اس//ت كه بحران قطر بايد هر چه سريعتر و از طريق گفتوگو حل و فصل شود.

وزير خارجه آمريكا، مارك سدويل، مشاور امنيت مل//ي دولت بريتانيا و ش//يخ صباح الخالد الصب//اح، وزير خارجه كويت در اين بيانيه نگراني ش//ديد خ//ود را از اين بحران ابراز داشتهاند. تيلرس//ون دوشنبه گذشته راهي كويت ش//د؛ كش//وري كه در بحران قط//ر نقش ميانج//ي را ايف//ا ميكند. وزير خارج//ه آمريكا قص//د دارد در هفته جاري با مقامات عربستان س//عودي و قطر ديدار كند و گفتوگوهايي در راستاي رفع تنش كنوني انجام دهد.

عربستان س//عودي و متحدانش )امارات متح//ده عرب//ي، مصر و بحري//ن( در هفته گذش//ته و در پي رد شروطش//ان از سوي قطر بيانيهاي مشترك منتشر و در آن اعالم ك//رده بودند، رد اين ش//روط ثابت ميكند كه قطر حامي تروريس//م است و ميكوشد امني//ت و ثبات در خليج فارس و منطقه را تضعيف كند. تشديد تحريمها اين كش//ورها در پي موضع سرسختانه قطر اعالم كردند كه دس//ت به تحريمهاي شديدتر عليه اين كشور خواهند زد. مقامات قط//ري در اي//ن ميان به تش//ديد اقدامات تحريمي عربس//تان و همپيمانانش واكنش نشان دادهاند.

رييس بانك مركزي قطر دوشنبه گذشته اعالم كرد، كشورش 340 ميليارد دالر ذخيره ارزي دارد و ب//ا اين دارايي ميتواند در برابر هرگونه شوك ناشي از محاصره عربستان و متح//دان آن مقاومت كند. به گفته عبداهلل بن س//عود، قطر در حال حاضر 40 ميليارد دالر ذخيره در بانك مركزي و 300 ميليارد دالر نيز در صندوق سرمايهگذاري ملي در اختي//ار دارد كه هر آن ميتواند به پول نقد تبديل ش//ود. رييس بانك مركزي قطر در اين مصاحبه همچني//ن از دارايي و قدرت كافي اين كشور براي محافظت خود در برابر هرگونه شوك سخن گفته بود.

چه//ار كش//ور عربس//تان، بحرين، مصر و ام//ارات ح//دود ي//ك ماه پي//ش ارتباط ديپلماتيك و هرگونه ارتباط زميني و هوايي و ني//ز تجاري خود با قط//ر را قطع كردند. داالنهاي هوايي چهار كشور تحريمكننده نيز به روي هواپيماهاي قطري بس//ته شده و تنه//ا راه دريايي و هوايي باز قطر مس//ير ايران است.

اين چهار كش//ور چن//د روز پس از آغاز تحريمها، فهرست 13 مادهاي با ضرباالجل 10 روزه ب//ه قطر تحويل داده و اعالم كرده بودند كه در صورت اجراي آنها تحريم قطر پايان خواه//د يافت. اين مهل//ت 10 روزه هفته گذش//ته با مخالفت قطر پايان يافت. قطع مناسبات با جمهوري اسالمي، تعطيلي ش//بكه تلويزيون//ي الجزي//ره و پايان دادن ب//ه حضور نظامي تركي//ه در قطر از جمله خواستههاي عربستان سعودي و متحدانش از قطر است. „ نقض توافق رياض در پي انتش//ار اس//نادي از سوي شبكه

CNN آمريكا درباره توافقنامههاي رياض در س//الهاي 2013 و ،2014 كش//ورهاي عربس//تان، امارات، بحري//ن و مصر و قطر مجددا به اتهامزني متقابل پرداختند.

عربس//تان، ام//ارات، بحري//ن و مصر در بيانيه مش//تركي اعالم كردند: اسنادي كه شبكه CNN آمريكا منتشر كرده و شامل توافقنامه س//ال 2013 رياض و مكانيس//م اجراي//ي آن و توافقنامه تكميلي رياض در سال 2014 است نشان ميدهد كه قطر از عمل به تعهداتش سر باز زده و بهطور كامل آن را نقض كرده است.

در اين بيانيه آمده است: 13 خواستهاي ك//ه به دولت قطر ارائه ش//ده به خاطر اين بود ك//ه به تعه//دات و پايبنديهاي قبلي خ//ود عمل كن//د و اي//ن در واق//ع همان خواس//تههايي بود ك//ه در توافقنامه رياض مطرح شده بود.

به گفته كشورهاي تحريمكننده قطر اين كشور در سالهاي 2013 و 2014 توافقنامه رياض را با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس امضا كرده اما هيچ كدام از بندهايش را اجرا نكرده است. متن توافقنامه براساس اسنادي كه ش//بكه CNN آمريكا منتشر كرده به صورت زير است:

- عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم و عدم پناه دادن به ش//هرونداني كه فعاليتهاي غيرقانوني انجام ميدهند و عدم حمايت از گروههاي مخالف يا رسانههاي متخاصم.

- ع//دم حمايت از اخوانالمس//لمين يا هرگونه نهاد يا سازمان يا شخصيتهايي كه امنيت و ثبات كش//ورهاي شوراي همكاري خليج فارس را تهديد ميكنند، چه از طريق اقدام مس//تقيم و چه از طريق تالش براي تاثيرگذاشتن سياسي.

- ع//دم حماي//ت كش//ورهاي ش//وراي هم//كاري خلي//ج فارس از ه//ر گروهي در يمن كه خطري براي كش//ورهاي همجوار آن باش//د. از سوي ديگر عصام بن سعد بن سعيد، وزير مشاور و جانشين وزير فرهنگ و رسانه عربستان گفت: اقداماتي كه عربستان، ام//ارات، مص//ر و بحرين عليه قط//ر اتخاذ كردهان//د با هدف اصالح روندي اس//ت كه براي ايجاد دودس//تگي در شوراي همكاري خلي//ج فارس و بره//م زدن امنيت و ثبات كشورهاي منطقه و مداخله در امور آنها در پيش گرفته اس//ت. در مقابل نيز سيف بن احمد آل ثاني، مدير دفتر تماسهاي دولتي در دوحه گفت: محاصره قطر نقض آش//كار نظام اصلي شوراي همكاري خليج فارس و توافقنامههاي رياض در سال 2013 و 2014 و مكانيسم اجرايي آن است.

وي گفت: متن توافقنامه رياض با هدف تقويت همكاري ميان كش//ورهاي شوراي همكاري خليج فارس و تاكيد بر حاكميت كشورها و عدم مداخله در امور داخلي آنها نوشته شده است اما ادعاهاي توجيهنشدني اخير با هدف تجاوز به حاكميت قطر صورت گرفته است. آلثاني گفت: خواستههاي اين كش//ورها هيچ ارتباطي با توافقنامه رياض ندارد. اقدامات اين كش//ورها ب//راي ايجاد دودس//تگي صورت گرفته است. عربستان و امارات خود توافقنامه رياض و مكانيس//م آن را اج//را نكردند. برخي از خواس//تههاي اين كش//ورها صحت ن//دارد و برخي تجاوز غيرقانوني و غير توجيهنشدني عليه حاكميت قطر است. „ هشدارقطردربارهعواقبگزينهنظامي

وزي//ر امور خارجه قطر با تاكيد بر اينكه كش//ورش هرگز به خواستههايي كه ناقض قوانين بينالمللي باش//ند، تن نخواهد داد، به عربستان درباره پيامدهاي گزينه نظامي براي حل بحران هشدار داد.

محمد بن عبدالرحمن آلثاني تاكيد كرد، قط//ر هرگز به هيچ خواس//تهاي كه قوانين بينالمللي را نقض كند و نيز هر اقدامي كه تنها محدود به قطر باش//د، تن نخواهد داد و هر راهحلي بايد ش//امل همه طرفها و نه فقط قطر باشد.

عبدالرحمن آلثاني در ادامه نس//بت به پيامده//اي راه حل نظامي براي بحران اين كشور هشدار داد و در پاسخ به سوالي درباره احتمال باال گرفت//ن تنشها ميان دوحه و رياض در اين بحران و تبديل آن به درگيري مس//لحانه عليه قطر گفت: هيچ بحراني را نميتوان با درگيري و مقابله مستقيم حل كرد بلكه بحرانها با گفتوگو و مذاكره حل ميشوند و گفتوگوها بايد مبتني بر اصولي روشن باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.