آغاز دردسرهاي برگزيت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مذاكرات اجرايي براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به زودي ش//روع ميشود. ابتدا بر سر يكي از مسايل گروهي، يعن//ي چندوچ//ون اقامت ش//هروندان اروپ//ا در بريتانيا، مش//كالتي بروز كرده كه به جبههبن//دي تندي ميان دو طرف انجاميده است.

دوش//نبه آينده 17) ژوئي//ه( دومين دور از گفتوگوهاي مربوط به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بهطور جدي ش//روع ميشود و در همين دور از مذاكرات درباره سرنوشت سه ميليون و 200 هزار نفر ش//هروند اروپايي مقيم بريتانيا اختالفنظر جدي پديد آمده اس//ت. وضعيت يك ميلي//ون و 200 هزار شهروند بريتانيايي در كشورهاي اتحاديه اروپا نيز به همين اندازه اهميت دارد.

روساي فراكسيونهاي بانفوذ در پارلمان اروپا در نامهاي به دولت بريتانيا تهديد كردهاند چنانچه اين كشور با شهروندان اروپاي//ي مقيم بريتانيا رفتار بهتري در پيش نگيرد، پارلمان اروپا ميتواند خروج از اتحاديه را وتو كند. نخستوزير بريتانيا بهطور رس//مي اعالم كرده بود ك//ه پس از برگزيت نيز حق اقامت شهروندان اروپايي در بريتانيا را به رسميت ميشناسد. نماين//دگان پارلمان اتحاديه اروپا اما عقيده دارند كه اين امر كافي نيست.

نمايندگان پارلمان در پاس//خي رسمي به اظهاريه دولت بريتانيا گفتهاند موضع آن كشور در قبال سرنوشت شهروندان اروپايي مقيم بريتانيا قابلقبول نيست زيرا در اظهاريه مزبور، حقوق كنوني شهروندان اروپايي پس از سال 2019 و انجام برگزيت، بهطور كامل تضمين نشده است.

اعضاي رهبري نمايندگان پارلمان اروپا يادآوري ميكنند كه يك ميليون و 200 هزار شهروند بريتانيا در اتحاديه اروپا از حقوق كامل و يكسان برخوردار هستند درحالي كه بريتانيا قصد دارد با شهروندان كشورهاي اروپايي در آن كشور مانند انسانهاي درجه دو برخورد كند.

نخست آنكه وضعيت اقامت شهروندان اروپايي، نه به شكل عمومي و با حقوق مساوي بلكه به صورت انفرادي مورد بررسي قرار ميگيرد، ديگر آنكه فرد مقيم چنانچه به مدت دو سال از بريتانيا خارج باشد، تمام مزاياي اقامت را از دست ميدهد. افزون بر اين در مورد خانواده و بستگان فرد مقيم و مدارك تحصيلي او نيز در سند محدوديتهايي قيد شده است.

نمايندگان پارلمان اروپا بر اين نكته پافش//اري ميكنند كه ت//ا زمان انجام برگزيت يعني 30 م//ارس 2019 دادگاه اروپا تنها مرجع رسيدگي به وضعيت شهروندان كشورهاي اروپايي باش//د درحالي كه دولت بريتانيا با اين امر يكس//ره مخالفت كرده است. نخستوزيردرموضعيضعيف اختالفنظر به روشني نشان ميدهد كه برگزيت به سادگي و بدون مرافعه قابل حصول نيست. ترزا مي كه به تازگي در يك انتخابات مهم پارلماني شكست سياسي سنگيني را متحمل ش//د، اكنون از احزاب مخالف تقاضا كرده كه در اجراي روند برگزيتازاوپشتيبانيكنند.بهاينترتيباوازموقعيتضعيف خود باخبر است. نخستوزير در پيشنويس سخنراني آينده خود واقعيت را قبول كرده، ميگويد موقعيتش با زماني كه عهدهدار پست نخستوزيري شد، فرق كرده است.

از زمان//ي كه حزب محافظ//هكار، اكثريت مطلق خود را در مجلس بريتانيا از دس//ت داد، خانم مي از همه س//و براي كنارهگيري زير فشار است. آندرو ميچل، يكي از سران بانفوذ حزبمحافظهكاربهتازگيآشكاراگفتهاست:خانمميشانسي ندارد و بايد مقام را ترك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.