افشاگري جديد نيويوركتايمز عليه پسر ترامپ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

روزنامه نيويوركتايمز در گزارش جديدي فاش كرد، پسر ارشد دونالد ترامپ پيش از ديدار با يك وكيل روس كه او فكر ميكرد اطالعاتي عليه هيالري كلينتون دارد، در ايميلي مطلع شده بود كه اين بخشي از تالش دولت روسيه براي كمك به كمپين رياستجمهوري پدرش است.

اين روزنامه به نقل از س//ه فرد مطلع از اين ايميل نوش//ت: راب گلدستون، كارش//ناس روابط عمومي و فعال رس//انه كه براي انجام آن ديدار ميان ناتاليا وسلنيتس//كايا، وكيل روس و دونالد ترامپ جونيور، پسر رييسجمهور آمريكا وس//اطت كرده بود، در پيامي به پس//ر ارشد ترامپ گفته بود كه دولت روسيه منبع احتمالي اطالعات مخرب عليه هيالري كلينتون است.

دونالد ترامپ جونيور در بيانيه يكشنبه گذشته خود به اين ديدار اذعان كرد اما به اين مس//اله اش//اره نكرد كه به او گفته شده بود آن وكيل روس احتماال وابسته به كرملين است.

نيويوركتايمز همچنين نوشت، افشاي اين ايميل احتماال به نفع بازرسهايي است كه درباره احتمال همدستي وابستگان دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا با دولت روسيه با هدف پيروزي در انتخابات سال گذشته تحقيق ميكنند.

پسر ارشد ترامپ دوشنبه يك وكيل براي پرونده تحقيقات مرتبط با روسيه استخدام كرد. اين در حالي است كه جمهوريخواهان سرشناس نسبت به ديدار پسر ترامپ و يك روس ابراز نگراني كردهاند. جنجال بر سر ديدار پسر ترامپ عصر دوشنبه با گزارش تازه نيويوركتايمز شديدتر شد.

اتهامات//ي مبن//ي ب//ر ارتباط كمپي//ن ترامپ با روس//يه بر چند م//اه اول رياستجمهوري او سايه انداخته و منجر شده كميتههايي از كنگره و يك شوراي ويژه فدرال به رياست رابرت مولر در رابطه با اين مساله تحقيق كنند. مسكو اتهام نفوذ در انتخابات نوامبر 2016 آمريكا را رد ميكند.

دونالد ترامپ جونيور تاكيد دارد كه در آن نشست هيچ اطالعات موثري در مورد هيالري كلينتون، نامزد حزب دموكرات آمريكا ارائه نشد. او دوشنبه در توئيتي طعنهآميز نوشت: ظاهرا من اولين كسي در يك كمپين انتخاباتي هستم كه براي شنيدن اطالعاتي درباره رقيب در مالقاتي شركت ميكنم. او سپس در توئيت ديگري نوشت: در بيانيههاي من تناقضي نبود... فقط در واكنش به سواالت بيشتر جزييات بيشتري ارائه كردم.

يكي از وكالي دونالد ترامپ جونيور در بيانيهاي گفت ديدار موكلش با آن وكيل روس در سال گذشته هياهو بر سر هيچ است. او نوشت: بهار سال گذشته دونالد ترامپ جونيور از طريق راب گلدستون مطلع شد كه افرادي احتماال از اقدامات نادرست كلينتون اطالع دارند. اين جلسه هيچ حاصلي نداشت و پدر او از اين مورد مطلع نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.