توقفقانونورودكارآفرينانخارجيبهآمريكا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- كاخ سفيد اجراي يك قانون مهاجرتي موسوم به استارتآپ ويزا يا ويزاي راهاندازي را كه به كارآفرينهاي خارجي اجازه ميدهد براي راهاندازي كسب و كارشان در آمريكا اقامت داشته باشند، رسما به تعويق انداخت.

رييسجمهور آمريكا به قصد خود براي عدم اجراي اين قانون اشاره كرده است؛اقداميكهباانتقادسرمايهگذارانوكارآفريناندرسيليكونولي،مهمترين قطب كسب و كار آمريكا مواجه شده است.

قوانين كارآفريني بينالمللي در آمريكا به كارآفرينان خاص خارجي اجازه ميدهد به مدت پنج سال در اياالت متحده آمريكا اقامت كنند اين در صورتي است كه آنها ثابت كنند براي آن كشور اشتغالزايي مفيد داشتهاند. اين قانون در آخرين ماه رياستجمهوري باراك اوباما نهايتا تاييد شد و قرار بود از 17 ژوئيه ‪26) 2017‬ تير( اجرايي شود.

وزارت امني//ت داخلي آمريكا اعالم كرده اين وزارتخانه به صورت موقت اج//راي قان//ون نهايي كارآفريني بينالمللي را به تعوي//ق مياندازد. يكي از روشهاي مهاجرت همراه با اقامت از طريق ويزاي كسب و كار است كه براي افراد كارآفرين و مبتكري در نظر گرفته شد كه ايدهاي قابل اعتنا در صنعت يا ساير امور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.