داعشمرگابوبكربغداديراتاييدكرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- گروه تروريس//تي داعش مرگ ابوبكر بغدادي، رهبر اين گروه تروريستي را تاييد كرد؛ مردي كه در سال 2010 رهبري جريان تروريستي »دولت اسالمي« را به دست گرفت. اين گروه تروريستي در بيانيهاي با اعالم اين خبر گفته است به زودي نام جانشين وي را اعالم ميكند. داعش همچنين در اين بيانيه كوتاه از اعضاي اين گروه خواسته در پايگاههاي خود بمانند و به مقاومت ادامه دهند. اين خبر ابتدا از سوي يكي از مسووالن استان نينواي عراق اعالم شده است. اين مسوول كه نامش فاش نشده گفته است داعش از طريق رسانههاي ارتباطي خود بيانيه رسمي مرگ بغدادي را براي فرماندهان اين گروه در تلعفر فرستاده و از آنها خواسته بعد از شكست در موصل به مقاومت ادامه دهند. گرچه برخي منابع خبري به ويژه رسانههاي عراقي اين خبر را پوشش دادهاند اما اين مطلب در پايگاههاي ويژه افراطگرايان روي اينترنت كه رسانه رسمي آنها محسوب ميشود، تاييد يا تكذيب نشده است.

او در سال1791 در شهر سامرا و در خانوادهاي باسواد و مذهبي متولد شد. نام اصلي او را ابراهيم عواد ابراهيم علي بدري سامرايي ذكر ميكنند. بغدادي فارغالتحصيل دوره دكتراي علوم اسالمي دانشگاه اسالمي بغداد بود و تا سال 2003 و پيش از حمله آمريكا به عراق، به كار وعظ و موعظه مشغول بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.