روسيه03 ديپلماتآمريكاييرااخراجميكند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-وزارتامورخارجهروسيهدرنظرداردتا03 ديپلماتآمريكايي را از خاك اين كشور اخراج كند. مسكو سرانجام تصميم گرفت تا در مقابله با اقدام خصمانه آمريكا در اخراج ديپلماتهاي روسي در سال گذشته ميالدي، شماري از ديپلماتهاي آمريكايي را از روسيه اخراج كند و همچنين امكان استفاده از برخي از ساختمانهاي متعلق به سفارت آمريكا در خاك روسيه را ممنوع كند. يك منبع آگاه در وزارت امور خارجه روسيه با تاييد اين مطلب گفته كه اين اقدام در راس//تاي رفتار مقابله به مثل با دولت آمريكا صورت ميگيرد، هر چند روسيه تمايلي به انجام آن ندارد اما نميتوان رفتار خصمانه آمريكارابيپاسخگذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.