هجوممخالفاناليحهدرمانيترامپبهكنگره

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-پليس08 نفرازمعترضانبهاليحهخدماتدرمانيجمهوريخواهان راكهبهساختمانكنگرههجومبردهبودند،بازداشتكرد.مقاماتكنگرهآمريكا با انتشار بيانيهاي اعالم كردند، پليس اين نهاد 21 نفر را در ساختمانهاي مجلسنمايندگانو95 نفرديگررادرساختمانهايمربوطبهسناياين كشور بازداشت كرده است. معترضاني كه وارد محوطه كنگره شدند در واقع بهبرنامهجمهوريخواهانبراياصالحوجايگزينيبرنامهدرمانياوبامامعروف به اوباما كر اعتراض داشتند. اين برنامه كه قرار است جايگزين اوباماكر شود از سويمجلسنمايندگانآمريكاتصويبشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.