سندرزگزينهاصليدموكراتهادرانتخابات0202

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- سناتور ورمونت آمريكا قرار است براي تبليغ كتاب جديد خود تحت عنوان »برني سندرز: راهي براي انقالب سياسي« براي اولينبار پس از رقابتهاي انتخاباتي درون حزبي دموكراتها به آيووا سفر كند.

برني سندرز از زمان پايان رقابتهاي رياستجمهوري اكنون در حالي براي اولينبار به آيووا ميرود كه نظرسنجيها بيانگر پيش بودن او در مقابل ساير گزينههاي سياسي هستند. پس از باخت كلينتون در مقابل دونالد ترامپ جمهوريخواه رايدهندگان مستقل و چپگرا اكنون سندرز را نجاتدهندهاي ميدانند كه شايد بتواند در انتخابات رياستجمهوري آتي آمريكا ترامپ را شكست دهد. براساس نظرسنجي شبكه خبري فاكس كه در ماه مارس صورت گرفت سندرز در حال حاضر محبوبترين سياستمدار آمريكاست.

همچنين بس//ياري از تحليلگران معتقدند س//ندرز بهط//ور قطع نامزد دموكراتهادرسال0202 خواهدبودچراكهاوشايدجزومعدودسياستمداران باقي مانده باشد كه بتواند جمعيت زيادي را پاي صندوقهاي راي بكشاند.

اين تحليلگران از كمال هريس س//ناتور كاليفرنيا، كوري بوكر س//ناتور نيوجرس//ي و جو بايدن معاون س//ابق رييسجمهور آمريكا به عنوان ساير گزينههاي رقابت انتخاباتي آينده آمريكا ياد ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.