عبور آيفكس از كانال 900 واحد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ش//اخص كل فراب//ورس كه از دو روز گذش//ته كان//ال 900 واحدي را پس گرفته اس//ت، روز گذش//ته نيز با نزديك ب//ه چهار واح//د صعود توانس//ت خود را ب//ه ارتف//اع 905 واحدي رس//انده و به پيش//واز آخرين روز معامالتي اين هفته برود. در پايان دادوس//تدهاي روز گذشته نماگر فراب//ورس عملك//رد مثبت//ي را به ثبت رساند و با 3/8 واحد افزايش در ارتفاع 905 واحدي قرار گرفت. اي//ن در حالي اس//ت كه نمادهاي »مارون«، »ميدكو« و »ش//پاس« هر ك//دام با كمتر از يك واحد اثر مثبت در اين رشد آيفكس دخيل بودند. در بيشتر روزهاي اين هفته حج//م و ارزش مبادالت فرابورس قابل توجه ب//وده و روز جاري نيز دست به دست شدن افزون بر 360 ميليون ورقه بهادار به ارزش نزديك به يك ه//زار و 407 ميليارد ريال در فرابورس مش//اهده شد. اين در حالي است كه بيش از 75 درصد از حجم و نيمي از ارزش كل مبادالت فراب//ورس در اختيار دو بازار اول و دوم در پ//ي نقلوانتق//ال بيش از 280 ميليون سهم به ارزش افزون ب//ر 769 ميليارد ريال قرار گرفت. در تابلوهاي معامالتي الف، ب و ج ب//ازار پايه نيز بال//غ بر 75 ميليون سهم به ارزش 114 ميليارد ريال نقلوانتق//ال يافت و به اين ترتيب بيشترين حجم و ارزش معامالتي بازاره//اي فرابورس به دادوس//تد س//هام اختصاص يافت. همچنين تابل//و اوراق ب//ا درآم//د ثابت روز گذش//ته ميزبان جابهجايي 418 ه//زار و 889 ورقه بهادار به ارزش 412 ميليارد ريال بود كه اس//ناد خزانه اس//المي مرحله نهم با نماد »اخزا9« بيش//ترين حجم و ارزش مبادالتي را در اي//ن تابلو به خود اختصاص داد. در ميان تسهيالت مسكن نيز امتياز تسهيالت مسكن اس//فندماه59 كه كمترين قيمت متعل//ق ب//ه آن بود با بيش//ترين اس//تقبال از جان//ب معاملهگ//ران مواجه شد و به لحاظ حجم و ارزش در صدر تابلو تس//هيالت مس//كن قرار گرفت. بيش//ترين قيمت نيز در ميان اين اوراق مربوط به تسه 9603 ب//ا قيم//ت 759 هزار ريال بود؛ در مجموع روز جاري بيش از 88 هزار ورقه تسه بين متقاضيان و فروش//ندگان خريد و فروش شد ك//ه ارزش//ي بالغ ب//ر 68 ميليارد ريال را رق//م زد. در پايان در بازار شركتهاي كوچك و متوسط 60 هزار س//هم به ارزش بيش از 124 ميليون ريال دست به دست شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.