3 مجوز براي تاسيس شركتهاي رتبهبندي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآيند دريافت، بررسي و اعالم نتايج تقاضاهاي دريافت مجوز شركتهاي رتبهبندي را تشريح كرد. محمدرضا معتمد، مدير نظارت ب//ر نهادهاي مال//ي در گفتوگو با س//نا درباره روند درخواستهاي تاسيس شركت رتبهبندي گفت: فراخوان دريافت تقاضاي تاسيس شركت رتبهبن//دي از تاري//خ 23 آذر 95 روي تارنماي س//ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. وي به مضمون اين فراخوان اشاره كرد و اظهار داشت: به اس//تناد مصوبه هياتمديره سازمان، تمامي متقاضيان تاسيس ش//ركت رتبهبندي از تاريخ 23 آذر 95 به مدت دو ماه براي ارسال تقاضاي تاسيس ش//ركت رتبهبندي، مهلت داشتند. به گفته مدير نظارت بر نهادهاي مالي براساس اين مصوبه و در راستاي ماده «2» دستورالعمل مذكور، تعداد مجوزهاي قابل صدور براي تاسيس شركت رتبهبندي حداكثر سه مجوز است. محدوديتهايتركيبسهامداري معتمد درباره برخي محدوديتها در تركيب سهامداري موسس//ات رتبهبندي تصريح كرد: براساس اين مصوبه حضور هر يك از بورسهاي فعال در بازار سرمايه كشور )اعم از بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران، بورس انرژي ايران و بورس كاال( و نيز بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در تركيب سهامداري موسسات رتبهبندي ممنوع است. اين مقام مسوول درباره اس//تقبال از اين فراخوان گفت: پس از انتش//ار فراخ//وان تا پاي//ان مهلت زماني مق//رر در آن يعني 24 بهمن 95 جمعا تعداد 17 درخواست تاسيس ش//ركت رتبهبندي به سازمان ارسال شد. وي درباره بررسي پروندههاي درخواستي تصريح كرد: بعد از پايان مهلت ارسال مدارك، بررس//ي پروندهها در دس//تور كار قرار گرفت. بررسي اوليه با هدف تعيين نواقص در مدارك ارسالي صورت گرفت و پس از شناسايي موارد نقص در مستندات و مدارك ارسالي و با توجه به وجود نواقص در تمام درخواستها، 17 نامه مبني بر اعالم نواقص و لزوم انجام اصالحات در

ها به صورت همزمان در تاريخ 28 اسفند 95 صادر ش//د. معتمد در ادامه افزود: براساس مكاتبات ص//ورت گرفته، به متقاضيان 15 روز كاري فرص//ت داده ش//د تا اق//دام به تكميل و ارس//ال مدارك مربوط كنند. بدين ترتيب 28 فروردين 69، مهلت مقرر براي تكميل مدارك به پايان رسيد. آغازبررسيها مدي//ر نظارت بر نهادهاي مالي با بيان اينكه پس از پايان مهلت تكميل و اصالح مس//تندات و مدارك، بررسي در خصوص محاسبه امتيازات آغاز شد، گفت: بررسيها براساس نشستهاي پيدرپي دو يا چندجانبه كارشناس//ان، روس//ا، مدير و مع//اون نظارت بر نهادهاي مالي صورت گرفت. پس از استخراج امتيازات محاسبه شده، گزارش نهايي در نشست كميته بازبيني امتيازات متقاضيان تاس//يس ش//ركت رتبهبندي شامل سه عضو هياتمديره و معاون حقوقي سازمان، مطرح و بازبيني نهايي انجام ش//د. وي در ادامه افزود: 17 خردادماه سال جاري در جلسه رسمي هياتمديره، بررسي نهايي و بازبيني انجام گرفت و نتيجهنهايي02 خردادمشخصشد.برايناساس از 17 درخواست مطروحه، تعداد دو درخواست مربوط به تاسيس شركت رتبهبندي تحت عنوان »موسسه رتبهبندي برهان« و شركت »موسسه رتبهبندي پارس« با توجه به احراز حداقل امتياز احصاءشده حائز شرايط دريافت موافقت اصولي تاسيس تشخيص داده شدند. مهلتاعتراض معتمد با بيان اينكه پس از مش//خص شدن نتيجه نهايي، به طور همزم//ان 17 نامه در 21 خرداد 96 براي اعالم نتايج بررسي به متقاضيان دريافت مجوز ش//ركت رتبهبندي ارس//ال شد، گفت: مطابق تبصره «3» ماده «3» دستورالعمل به متقاضياني كه حداقل امتياز الزم را كس//ب نكردهاند 60 روز فرصت داده ش//د تا درخواست اعتراض خود را ارئه كنند كه تا اين تاريخ س//ه درخواست رسيدگي مجدد ارائه شده است. وي درباره روند رس//يدگي به اعتراضات اظهار كرد: اعتراضها در »كميته بازبيني امتيازات« بررسي و س//پس موضوع در هياتمديره طرح ميشود. در فرآيند رسيدگي به اعتراضها مدارك جديد قابل قبول نخواهد بود ولي اگر براساس مدارك ارس//ال ش//ده قبلي، اعتراض قابل قبول باشد، اعمال خواهد شد. مدير نظارت بر نهادهاي مالي درب//اره فرصت جديد براي عالقهمندان دريافت مجوز ش//ركت رتبهبندي تصريح كرد: فراخوان تقاضاهاي جديد سه ماه بعد از زمان اعالم اولين نتيجهيعني02 شهريور69 انجامخواهدشد.وي افزود: فراخوانهاي بعدي نيز براساس تقاضاهاي ارسال شده به سازمان و براساس نظر هياتمديره سازمان انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.