ادامه روزهاي سبز تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در چهارمين روز دادوستدهاي بورس تهران شاخص كل بازده نقدي و قيمتي311 واحدرشدكردودرحدود005 واحدكمترازكانال08 واحدي ايستاد. در اين روز خودروييها نقش كاهندهاي روي دماسنج بازار داشتند و يكدست افت كردند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران نسبت به روز دوشنبه 113 واحد رشد داشت و در تراز 79 هزار و 490 واحدي ايستاد. همچنين شاخص كل هم وزن با 20 واحد رشد به رقم 17 هزار و 343 واحدي دست يافت. شاخص آزاد شناور نيز پس از 113 واحد رشد به عدد 86 هزار و 888 واحدي رسيد و ش//اخص بازار اول و دوم هر يك به ترتيب 89 و 192 واحد رش//د كردند. نماد شركت معدني و صنعتي گلگهر با 43 واحد تاثير مثبت روي دماسنج بازار سرمايه بيشترين نقش فزاينده را روي شاخص داشت، پس از اين نماد شركتارتباطاتسيارايران،سرمايهگذاريگروهتوسعهمليوفوالدخوزستان بيشترين نقش فزاينده دماسنج بازار را داشتند. در گروه استخراج كانيهاي فلزي نماد معادن بافق ارزش معاملهاش به 350 ميليون تومان ميرسيد و حجممعامالتآنبهرقم182 هزارو475 سهمبالغشدامادرنهايتنزديك به دو درصد در قيمت پاياني افت كرد. در طرف مقابل نمادهاي گروه توسعه معادن و فلزات، پارسخودرو، ايرانخودرو و صنايع پتروشيمي خليجفارس روي شاخص تاثيرات كاهنده داشتند. در گروه محصوالت شيميايي روند كاهش قيمت سهمها اكثرا رو به كاهش بود هرچند معدود نمادهايي مانند پلياكريل و گسترش نفت و گاز پارسيان مقدار اندكي رشد كردند و همچنين صنايع شيميايي فارس و پاكسان توانستند بيش از سه درصد افزايش قيمت داشته باشند. نماد معدني و صنعتي گلگهر كه بيشترين نقش را در دماسنج بازار س//رمايه داشت، ارزش معاملهاش به دو ميليارد و 630 ميليون تومان ميرسيد و حجم معامالت آن عدد 11 ميليون و 496 واحد را رد كرد. چهار نماد از گروه اس//تخراج كانيهاي فلزي روند رشد در قيمت پاياني خود را تجربه كردهاند و پنج نماد نيز شاهد روند كاهشي بودند. اما خودروييها جز در اندكي از نمادها روند كاهش در قيمت پاياني را تجربه كردند به طوري كه نمادهايي كه از حجم و ارزش نسبتا بااليي برخوردار بودند تقريبا تا دو، سه درصد كاهش در قيمت پاياني را شاهد بودند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 143 ميليارد و 368 ميليون تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 631 ميليون و 192 هزار سهم و اوراق مالي قابلمعاملهطي64 هزارو869 نوبتدادوستدبود.گفتنياستدراينروز سرمايهگذارانبورستهرانبيشاز178 ميليونبرگهسهموحقتقدمرابه ارزشسههزارو43 ميليونريالدر64 هزارنوبتمعامالتيدستبهدست كردند. همچنين گروههاي رايانه، فلزات اساسي و خودرو با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروههاي صنعت قرار گرفتند. صدرنشيني بازار روز گذشته نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي گلوكوزان، فرآوردههاي نسوز ايران، صنايع شيميايي فارس، موتورسازان تراكتورسازي، ايرانتاير، بينالمللي محصوالت پارس و سيمان دورود بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.