عوامل تاثيرگذار بر ارتقاي شفافيت صورتهاي مالي

Jahan e-Sanat - - NEWS - فرابورس

تهيهصورتهايماليوصحهگذاري در گزارشهاي مالي از عوامل تاثيرگذار جهت ارتق//اي صورته//اي مالي در بازار س//رمايه است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علي سعيدي، نايب ريي//س هياتمديره س//ازمان بورس با اش//اره ب//ه عوامل موث//ر در ارتقاي صورتهاي مالي بورس اظهارداش//ت: تهيه صورته//ا و گزارشهاي مالي از عواملي اس//ت كه ميتواند در ارتقاي صورتهاي مالي تاثيرگذار باشد چراكه ارتق//اي كيفيت در مديري//ت مالي از عوام//ل مهم در اين اصل به حس//اب ميآيد. وي در ادامه با اشاره به مشكالت صورتهايماليكهميتوانددرشاخص بورس تاثيرگذاري بلندمدت داش//ته باش//د، عنوان ك//رد: صورتهاي مالي ميتواند اين قدرت را بدهد كه وضعيت آتي شركت قابل پيشبيني شود. البته اين امر ميزان بدهي و هزينه ش//ركت را نش//ان ميدهد، به عبارتي هرآنچه سهامدار ميتواند از طريق آن منفعت كسب كند در صورتهاي مالي وجود دارد و هر خطايي در صورتهاي مالي ميتواند به انحراف سرمايهگذار منجر ش//ود. به گفته سعيدي، شفافسازي در صورتهاي مالي از اهداف سازمان بورس به حساب ميآيد و در چارچوب اين امر حركت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.