مخالفت كنگره آمريكا با فروش بورس شيكاگو به چينيها

Jahan e-Sanat - - NEWS - نگاه

11 نفر از اعضاي كنگره آمريكا ب//ا ارس//ال نامهاي به كميس//يون اوراق به//ادار آمريكا مخالفت خود را با ف//روش ب//ورس اوراق بهادار شيكاگو به س//رمايهگذاران چيني اب//راز كردن//د. ب//ه گزارش س//نا، اعض//اي كنگره با ارس//ال نامهاي به كميس//يون اوراق بهادار آمريكا نسبت به بياعتنايي آنها در نظارت بر نحوه سرمايهگذاري افراد خارجي عكسالعمل نشان دادند. براساس اي//ن گ//زارش، پروپ//وزال فروش بورس شيكاگو كه قيمتي نامعلوم دارد و پيش//نهاد خريد آن توسط كنسرسيوم گروه تجاري چونگينگ كازين ارائه شده توجه بسياري از منتقدان در آمريكا را به خود جلب كرده است. اين نخستين بار است كه يكي از بورسهاي اوراق بهادار آمريكا توسط سرمايهگذاران چيني خري//داري ميش//ود. در اين بين گفته ميشود چند س//رمايهگذار آمريكايي نيز در اين كنسرس//يوم چين//ي حض//ور دارند ام//ا كليت ش//ركت، يك گروه تجاري چيني اس//ت. در نام//هاي ك//ه چند نفر از اعض//اي ح//زب جمهوريخواه و دموك//رات ب//ه كميس//يون اوراق بهادار آمريكا نوشتهاند، آمده است: با اوض//اع و ابهاماتي كه بازارهاي س//رمايه چين دارن//د، پس از اين معامله ديگر ام//كان هيچ نظارتي ب//ر عملك//رد ب//ورس اوراق بهادار ش//يكاگو وجود نخواهد داش//ت. تفويض اختي//اري كامال ناعادالنه و نامناس//ب به شركتهاي چيني كه كامال از طريق دولت آن كشور اداره ميشود، ميتواند براي بورس اوراق به//ادار ش//يكاگو و اقتص//اد كش//ور خطرناك باش//د. ب//ر اين اساس، كميسيون اوراق بهادار كه وظيفه نظارت ب//ر ادغام بازارهاي س//رمايه و تطبي//ق آن ب//ا قانون ف//درال را بر عهده دارد، با دريافت اي//ن نامه اعالم كرده اس//ت كه تا 60 روز آين//ده تصمي//م نهايي را اتخاذ خواهد كرد. بورس شيكاگو كه براي اقتص//اد آمريكا يك نيچ ماركت محس//وب ميشود تقريبا 0/5 درص//د از معام//الت اوراق به//ادار در آمريكا را به س//رانجام ميرس//اند. نيچ مارك//ت در واقع بخش حاش//يهاي كوچكي از بازار است كه روي يك نياز يا يك كاالي ويژه متمركز شده است. اينگونه از مديريت بازاريابي، بازار هدف خود را ب//ر پايه نياز بس//يار ويژه، دامنه قيمتي، كيفيت كاال و ويژگيهاي جمعيتش//ناختي تعري//ف كرده است. اين بخشهاي بازار معموال گوش//ههاي دنج بازار هس//تند كه ي//ا از ديد رقب//ا پنه//ان ماندهاند ي//ا آنچن//ان كوچك هس//تند كه براي رقب//ا بهره اقتصادي چنداني ندارن//د كه وارد آن بخش كوچك از بازار شوند. اما ز طرفي، شركت چيني كازين گروپ يك ش//ركت خصوصي اس//ت كه روي امالك و مستغالت و شركتهاي هلدينگ مالي سرمايهگذاري ميكند. يكي از اه//داف بلندم//دت آن پذيرش ش//ركتهاي جين//ي در بازارهاي اوراق به//ادار آمري//كا به خصوص ب//ورس ش//يكاگو بوده اس//ت. اما كميته س//رمايهگذاري خارجي در آمريكا كه مسوول بررسي معامالت بس//يار حساس خارجي است، اين معامله را تاييد كرده است در حالي كه هنوز تصميم كميسيون اوراق بهادار آمريكا و امضاي اين نهاد بر برگه معامالت باقي مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.