10 هزار ميليارد تومان سرمايه خودروسازان بلوكه شده است

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺯﺍﻭﻳﻪ

دبير انجمن صنايع همگن نيروي محركه قطعهسازان خودرو گفت: در گذشته خودروسازان سرمايهگذاريهاي كالن بلندمدت بدون بازده مانند خريد سهامهاي غيرمولد را بهصورت دستوري انجام دادهاند كه در مجموع 10 هزار ميليارد تومان سرمايه اين صنعت را بلوكه كرده است.

دبير انجمن تخصصي صناي//ع همگن نيروي محركه قطعهس//ازان خ//ودرو گف//ت: براس//اس گزارشه//اي ش//ركت بازرس//ي كيفيت و اس//تاندارد ايران موسوم به »آياسكي//وآي« خودروه//اي توليد داخل//ي به لحاظ كيفي و س//طح رضايت مش//تري روند افزايش//ي به خود گرفته است.

آرش محبينژاد كه در مصاحبه با راديو سخن ميگفت، افزود: افزايش ش//اخص كيفيت محصوالت خودرو در اثر رفع تحريمها، مش//اركت و تعامل بيش//تر با شركتهاي

نايب رييس كميس//يون صنايع و معادن مجلس ش//وراي اسالمي ضمن انتق//اد از حماي//ت بيرويه دول//ت از خودروس//ازان گف//ت: با چنين شرايطي نهتنها صنعت خودرو اي//ران رقابتي نخواهد ش//د بلكه با برداشتن حمايتهاي دولت از اين صنعت بيش//ك اين صنعت زمين خواهد خورد.

رضا عليزاده اظهار كرد: صنعت خودروس//ازي ايران از ابتدا مس//ير اشتباهي را طي كرده و همچنان نيز اين راه اشتباه را ادامه ميدهد.

وي با اش//اره به وضعيت ايمني و كيف//ي خودروه//اي داخل//ي به خبرخودرو افزود: در ش//رايطي كه نه كيفي//ت و ايمن//ي خودروهاي بينالمللي حاصل شده است.

وي اظهار داش//ت: عالوه بر اين تعامل منطقي با دنيا ام//كان ورود م//واد اولي//ه باكيفيت، انتق//ال دانش فني، س//بكهاي نوين مديريتي، توسعه صادرات و مواردي از اين قبيل را به همراه دارد.

دبير انجمن تخصصي صناي//ع همگن نيروي محركه قطعهس//ازان خودرو ضمن اشاره به اين جمله كه برنامه توليد خودرو در سالجاري افزون بر يك ميليون و 600 هزار دستگاه است، افزود: خوشبختانه وضعيت آينده توليد و بازار خودرو كشور بسيار روشن است.

به گ//زارش تس//نيم، وي اف//زود: رونق اي//ن صنعت داخلي قابل قبول است و نه قيمتها رقابت//ي اس//ت، مس//لما هرگون//ه قيمتگذاري توليدات نيز نتيجهاي براي بازار و توليدات داخلي به دنبال نخواهد داشت.

علي//زاده ب//ا انتق//اد از جري//ان قيمتگذاري خودروها تاكيد كرد: كج//اي صنع//ت خودروس//ازي ما درس//ت اس//ت كه ح//ال در حوزه قيمتگذاري آن نيز بحث و بررسي صورت ميگيرد.

وي تصريح ك//رد: تنها راه نجات صنعت خودرو ايران، خصوصيسازي است البته نه به شيوه واگذاريهايي كه در اين م//دت صورت گرفته كه وزير كماكان در تعيين مديرعامل و هيات مديره شركتها نقش مستقيم دارد و همچنان س//ايه دولت بر اين صنعت وج//ود دارد و موجب ايجاد بازار انحصاري شده كه قطعا اين روند دردي از اين صنعت دوا نخواهد كرد.

علي//زاده گفت: ت//ا زماني كه كل صنعت خودروسازي كشور را به بخش صددرصد خصوصي واگذار نكنيم، اين مشكالت حل نخواهد شد.

نماينده ورزقان در مجلس دهم با تاكيد بر نقش خصوصيسازي در حل مشكالت موجود در قيمت و كيفيت مزيتهاي زيادي از قبيل اشتغالافزايي، رشد اقتصادي، پويايي توليد، توسعه صنعتي، كاهش نرخ بيكاري، قدرت ارزآوري، توسعه صادرات ...و را در بطن خود دارد.

محبينژاد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در گذش//ته خودروسازان داخلي س//رمايهگذاريهاي كالن بلندمدت بدون بازده داخلي و خارجي مانند خريد سهام غيرمول//د ...و را بهصورت دس//توري انجام دادهاند كه در مجم//وع 10 هزار ميليارد تومان س//رمايه اين صنعت را بلوكه كرده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بخش زيادي از بحران صنعت خودرو و قطعهس//ازي كشور مربوطه به سرمايه و توليدات خودروس//ازان اف//زود: بايد تعرفه واردات خودروهاي خارجي به شكل منطقي اصالح شود و همزمان اج//ازه داد قيمت توليدات داخلي را بازار تعيين كند.

عليزاده با انتقاد از حضور بيتاثير شوراي رقابت در جريان كنوني بازار خودرو گفت: در كجاي دنيا مرسوم اس//ت كه ش//ورايي ب//راي توليدات خودروس//ازان قيمت تعيين كند در حالي كه همگي معتقدند قيمت هر كااليي را جريان عرضه و تقاضا و بازار تعيينميكند.

وياظهارداشت:متاسفانهسالهاي اموال بلوكهش//ده است، افزود: بدون شك اين دو صنعت بسيار مهم و سودمند با آزادسازي سرمايههاي بلوكهشده جاني دوباره ميگيرند.

دبير انجمن تخصصي صناي//ع همگن نيروي محركه قطعهسازان خودرو با عنوان اين جمله كه تصميمگيريهاي غيركارشناسي و دستوري صنعت خودروسازي را به ورطه نابودي ميكشاند، اظهار داشت: اين صنعت به لوكوموتيو صنايع در اقتصاد كش//ورها مش//هور است و نقش مهمي در رش//د ارزشاف//زوده بخش صنعت و به تبع آن رش//د اقتصادي دارد.

وي ب//ا بيان اينكه صنع//ت خودرو بر نبض اقتصاد هر جامعه بسيار اثرگذار است، بر لزوم حمايت و توجه جدي به اين صنعت در كشور تاكيد كرد. زيادي است كه انحصار در بازار خودرو ايران ايجاد ش//ده است. قطعا در اين ش//رايط نيز بازار خودرو ايران رش//د نخواهد كرد.

وي در ادام//ه توصي//ه كرد: بايد ق//درت انتخاب به خري//دار واگذار شود تا مشتري با توجه به كيفيت و قيمت، محصول دلخواه را انتخاب كند. بيشك در چنين شرايطي بازار نيز رقابتي خواهد شد.

عليزاده اف//زود: در ب//ازاري كه خ//ودرو قيمتگذاري ميش//ود و معموال درصدي افزايش نيز صورت ميگيرد، بايد حقوق مصرفكننده نيز لحاظ و تالش شود تا بازار خودرو به وضعيت ثبات و پايداري در قيمت دست يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.