ﺍﻓزﺍﻳش 13/4 ﺩﺭﺻﺪي ﺗﻮﺭﻡ

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ

صنعت- تورم توليدكننده بخش خدمات 13/4 درصد افزايش يافت كه اين افزايش در مقايس//ه با سال گذشته رخ داده است.

مركز آمار ايران اعالم كرد: شاخص كل قيم//ت توليدكننده بخشهاي خدمات )برمبناي (1390=100 در سال 4931برابر است با 204/6 كه نسبت به س//ال قبل، 13/4 درصد افزايش يافته است.

ش//اخص قيم//ت توليدكنن//ده بخشه//اي خدم//ات مش//تمل بر هشت بخش شامل »تعمير وسايل نقلي//ه موت//وري، موتورس//يكلت و كاالهاي شخصي و خانگي«، »هتل و رستوران«، »حملونقل، انبارداري و ارتباط//ات«، »واس//طهگريهاي مالي )بيمه(«، »مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كسبوكار«، »آموزش«، »بهداشت و مددكاري اجتماعي« و »ساير فعاليتهاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي« است.

گ//زارش ش//اخص قيم//ت توليدكنن//ده بخشه//اي خدمات بهصورت فصلي و س//االنه، منتش//ر ميشود. شاخص قيمت توليدكننده متوس//ط قيمت كااله//ا و خدماتي است كه بنگاهها به ازاي توليد كاال و خدمات دريافت ميكنند.شاخص گروه »خدمات تعمير وسايل نقليه موتوري، موتورس//يكلت و كاالهاي شخصي و خانگي« در سال 1394 برابر اس//ت با 237/2 كه نسبت به سال قبل 16/5 درصد افزايش يافته است.شاخص گروه »خدمات هتل و رستوران« در سال 1394 برابر است با 266/8 كه نس//بت به س//ال قبل 15/4 درصد افزايش يافته است.

ش//اخص گ//روه »خدم//ات حملونقل، انبارداري و ارتباطات« در س//ال 1394 برابر است با 229 كه نسبت به فصل قبل 11/4 درصد افزايش يافته است.

ب//ه گزارش مهر، ش//اخص گروه »خدم//ات واس//طهگريهاي مالي )بيمه(« در سال 1394 برابر است با 221/5 كه نسبت به سال قبل چهار درصد افزايش يافته است.

شاخصگروه»خدماتمستغالت، اجاره و فعاليتهاي كسب و كار« در سال 1394 برابر است با 170/9 كه نس//بت به س//ال قبل 10/9 درصد افزايش يافته است.

شاخص گروه »خدمات آموزش« در سال 1394 برابر است با 184/4 كه نسبت به سال قبل 18/2 درصد افزايش يافته است.

همچنين شاخص گروه »خدمات بهداشت و مددكاري اجتماعي« در سال 1394 برابر است با 269/6 كه نس//بت به فصل قبل 25/5 درصد افزايش يافته است.

ش//اخص گروه »خدمات س//اير فعاليته//اي خدم//ات عموم//ي، اجتماع//ي و ش//خصي« در س//ال 1394 برابر است 217/3 كه نسبت به س//ال قبل 16/6 درصد افزايش يافته است.

اي//ن آمار نش//ان ميدهد بخش خدمات كشور در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن با افزايش قيمت همراه بوده است.

ش/اخص س/الهاي 1392 و 1393

همچني//ن مرك//ز آم//ار اي//ران ش//اخص قيمت توليدكننده بخش خدم//ات در س//الهاي 92 و39 را اعالم كرده است.شاخص كل قيمت توليدكنن//ده بخشه//اي خدمات )برمبن//اي (1390=100 در س//ال 1392 برابر است با 151/6 كه نسبت به سال قبل )سال ‪24 (1391‬ درصد افزايش يافته است.

ش//اخص كل قيمت توليدكننده بخشه//اي خدم//ات )برمبن//اي (1390=100 در س//ال 1393 برابر اس//ت با 180/5 كه نسبت به سال قبل )سال 19(1392 درصد افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.