صنايعانرژيبردرمنطقهويژهاقتصاديپارسيان هرمزگاناحداثميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

س//ر ميبرد.وي در گفتوگو با تس//نيم ادامه داد: برداشت يك ميليارد و 500 ميليون دالر از صندوق توسعه ملي با هدف ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري اقدامي مثبت در جهت كاهش فقر مردم اين مناطق است. در صورتي كه با نظارت درست باشد، ميتواند گام موثري در بهبود وضعيت نيازمندان و ايجاد كس//بوكار روستايي و رونق مراكز جديد توليدي باشد.عضو كميس//يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 09درصد بودجه كش//ور صرف هزينههاي جاري ميش//ود، ادامه داد: در چنين ش//رايطي به هيچ وجه نميتوان با 10 درصد مابقي س//رمايهگذاري مناس//بي را جهت بهبود وضعيت اشتغال به كار گرفت. بنابراي//ن ضرروت دارد با نگاه دقيق و كارشناس//ي سياس//تگذاريهاي اشتغالزايي صورت گيرد. مشاغلي بايد هدفگذاري شود كه اشتغال پايدار و مولد را به همراه داشته باشد.

ايرنا- وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صنايع پتروش//يمي، فوالد، آلومينيوم، آلومينا و ديگر صنايع مرتبط در منطقه ويژه اقتصادي انرژيبر پارس//يان هرمزگان احداث ميشود.محمدرضا نعمتزاده روز سهشنبه در جريان بازديد از منطقه ويژه اقتصادي انرژيبر پارسيان افزود: در طرح جامع مصوبمنطقهويژهاقتصاديصنايعانرژيبرپارسيان،برنامهريزيبرايتوليد 18 ميليونتندرسالازجملهانواعمحصوالتپتروشيميايي،چهارميليون تنمحصوالتفوالدي،سهميليونتنآلوميناو006 هزارتنآلومينيومبه عنوان صنايع اصلي صورت گرفته است.وي بيان كرد: همچنين توليد برق به ميزان 4300 مگاوات و آب به ميزان 750 هزار مترمكعب در روز و بندري باظرفيتبارگيريساالنه04 ميليونتنانواعكاالبهعنوانصنايعپشتيبان انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.