آغاز واگذاري 5 هزار وانت زامياد به مددجويان كميته امداد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

س/ايپانيوز- مراسم آغاز واگذاري پنج هزار دستگاه وانت شركت زامياد از شركتهايگروهخودروسازيسايپابهمددجويانكميتهامدادامامخميني)ره( با حضور علي ربيعي، وزير كار و رفاه اجتماعي، پرويز فتاح رييس كميته امداد امام خميني)ره(،مهديجماليمديرعاملگروهخودروسازيسايپاواصغرنوراهللزاده مديرعامل صندوق كارآفريني اميد برگزار شد.مهدي جمالي در آغاز اين مراسم گفت: پنج هزار دستگاه وانت زامياد به مددجويان كميته امداد اهدا ميشود و اين واگذاري از ديروز آغاز شده است.مديرعامل گروه سايپا تاكيد كرد: در سال اقتصاد مقاومتي،توليد،اشتغالفرصتخوبيبرايهمكاريكميتهامدادامامخميني)ره(و صندوقكارآفرينياميدبرايمددجويانعزيزيكهكمترينفرصتوشرايطكاري را دارند ايجاد شده است.جمالي با بيان اينكه خودروهاي تحويلي به مددجويان با 2/5 ميليون تومان تخفيف عرضه ميشود، تصريح كرد: گروه خودروسازي سايپا در راستاي مسووليتهاي اجتماعي خود گامهاي خوبي برداشته و اين اقدام در جهت اشتغال و كسبوكار به صورت مستقيم با مددجويان و خانواده آنان مرتبط است كه قطعا با خير و بركت همراه خواهد بود.وي با بيان اينكه در سراسر كشور ششميليونخودرومتعلقبهمحصوالتتوليديسايپاست،گفت:05 درصد از كل محصوالت توليدي در چرخه حملونقل فعال هستند و براي دو محصول وانت نيسان زامياد و پرايد هيچ جايگزيني وجود ندارد و همكاران ما در گروه سايپا در تالش هستند خودروهاي جايگزين براي اين دو محصول معرفي شود.جمالي درخصوصتوسعهمحصولدرسايپاگفت:درگروهسايپاپلتفرمهايكامالايراني طراحي شده است كه ظرف سال آينده حداقل چهار محصول جديد وارد بازار خواهدشد.مديرعاملگروهسايپابااشارهبهبرگزاريمجمعسايپا طيروزهاي آيندهگفت:بعدازتحريمهادرسالهاي39 و49 سايپاباپنجهزارميلياردتومان زيان انباش//ته روبه رو بود و توليد شركت به يكسوم كاهش يافت. اكنون اين زيانانباشتهبهسود056 ميلياردتومانيتبديلشدهاست.جماليضمناشاره بهبازگشايينمادسايپاطيروزهايآيندهگفت: بهدليلاينكهدريكيدوسال گذشتهتحوالتاساسيدراينشركتاتفاقافتادهوبهدنبالآنعددخيرهكنندهاي را به عنوان تعديل مثبت ارائه كرديم، سازمان بورس درخصوص نماد سايپا نياز به توضيحاتي داشت كه بسته شد و اميدواريم به زودي قبل از برگزاري مجمع نماد بازگشايي شود.مديرعامل گروه سايپا درباره زمان عرضه خودروي كوييك اظهار كرد: پيشفروش كوييك به زودي آغاز خواهد شد و به دنبال آن تحويل اين خودرو صورت ميگيرد.وي در مورد آخرين وضعيت مذاكره با شركت نيسان نيز اظهار كرد: سايپا در گذشته شريك انحصاري نيسان در ايران بود و به دليل تحريمها اين همكاري قطع شده است. در حال حاضر نيز مشغول مذاكره براي آغاز مجدد همكاري و توليد مدلهاي جديد نيسان در ايران هستيم كه بهزودي بهنتيجهخواهدرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.