25 درصد فارغالتحصيالن بيكارند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه بيكاري مهمترين دليل فقر اس//ت، گفت: در كالنشهري مانند تهران هزينه يك زندگي معمولي سه ميليون تومان است، اين درحالي است كه كارگران حدود يك ميليون تومان حقوق ميگيرند.

سلمان خدادادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: نميتوانيم ب//ه صورت دقيق مش//خص كنيم كه چند نفر زير خط فقر هس//تند اما افزايش بيكاري به منزله افزايش فقر اس//ت.وي با بيان اينكه تنها راهكار مبارزه با فقر مقابله با بيكاري اس//ت، اف//زود: در حاضر حدود 25 درصد فارغالتحصيالن بيكار و 40 درصد از افراد داراي شغل نيستند، از سويي ديگر فارغالتحصيالن دانش//گاهي هي//چ مهارتي ندارند و به همين دليل بيكاري اين قشر باالست.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر اينكه مطابق آمارهاي غير رسمي در حال حاضر حدود 6 تا 10 ميليون بيكار در كشور وجود دارد، بيان كرد: با توجه به اينكه آمارهاي اشتغالزايي با تعاريفي مانند كار كردن يك ساعت در هفته مالك است ميتوان گفت تعداد بيكاران باالست.

خدادادي با بيان اينكه جامعهاي كه نرخ بيكاري باال دارد بدون شك فقر در آن جامعه حاكم اس//ت، گفت: در حال حاضر حقوق و دس//تمزد برخي افراد كفاف هزينههاي زندگي آنها را نميدهد. در كالنشهري مانند تهران تنها فردي ميتواند يك زندگي نسبتا عادي داشته باشد كه بيش از س//ه ميليون تومان درآمد داش//ته باشد در حالي كه اكنون نيروي كار حقوقي نزديك به يك ميليون تومان دريافت ميكند بنابراين در فقر به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.