وجود سازمانهاي توسعهاي نياز كشور است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايدرونيوز-رييسهياتعاملسازمانگسترشونوسازيصنايعايران)ايدرو( وجود سازمانهاي توسعهاي را نياز كشور دانست و افزود: ايدرو ديروز دولتمحور بوداماامروزنقشحمايتيدارد.منصورمعظميهمزمانبا05 سالگياينسازمان گفت:اينسازماندرسال6431 براساسيكانديشهبزرگوشرايطخاصكشور تشكيل شد كه آن روز تفكر حركت به سمت صنعتيشدن كشور بود.به گفته او، اگرنگاهيبهصنايعسنگينمانندهپكو،ماشينسازيها،تراكتورسازيهاو...داشته باشيم، ميبينيم همه اين صنايع را ايدرو ايجاد كرده است.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تفكر شكلگيري صنعتي شدن با اين اقدام سازمان گسترش انجام شده است، افزود: اين سازمان از ثبات مديريتي برخوردار است. در زمان پيش از انقالب نيز ثبات مديريتي داشت و در آن سالها خوب راهبري شد. در نتيجه هر جا ثبات مديريتي حاكم باشد، آثار مثبت نيز ديده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.