اهل فرهنگ را وارد بازي سیاسی نکنید

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- مش//اور اجرايي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از تخصيص اعتباري معادل سه ميليارد تومان براي حمايت از نويسندگان استانهاي كشور با خريد آثار آنها خبر داد.

همايون اميرزاده، مشاور اجرايي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به برگزاري اجالس سراسري مديران كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانهاي سراسر كشور طي اواخر ماه جاري در تهران گفت: همزمان با اين اجالس، تفاهمنامههاي معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد با مديران كل ارشاد در استانهاي كشور منعقد ميشود.

وي همچنين اعالم كرد: ميزان اعتبارات معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد در حوزه استانها نسبت به سال گذشته هفت درصد افزايش پيدا كرده است. مشاور اجرايي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: اجراي تفاهمنامههاي استاني كه از چهار سال قبل آغاز شده است با قوت ادامه دارد و معاونت امور فرهنگي نيز تالش ميكند هر ساله در جهت تعميق تعامالت خود با استانها گام بردارد و خوشبختانه اين فعاليتها رضايتهاي نسبي را هم به دنبال داشته است. اميرزاده با بيان اينكه امسال چند پروژه جديد به موضوع تفاهمنامهها افزوده شده است، گفت:ازجملهاينموارد،حمايتازانجمنهايادبيدرشهرستانهاستكه با توليت بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان انجام خواهد شد. او در ادامه از توجه جديتر به اهل قلم در مناطق مرزي كشور از سوي اين وزارتخانه خبر داد و گفت: ميزان اعتبار خريد كتاب از مولفان استاني نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته و رقمي حدود سه ميليارد تومان به اين امر اختصاص پيدا كرده است. مشاور اجرايي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ميزان رشد اعتبارات استاني را از ناحيه اين معاونت در سه سال گذشته 300 درصد عنوان كرد و درباره وضعيت واگذاري امور به استانها هم گفت: در بخشهايي كه مسير واسپاري امور به استانها وجود داشته باشد، كارهاي مربوط به واگذاري ادامه خواهد يافت.

رييس هيات مديره خانه س//ينما ب//ا بيان اينكه خانه س//ينما بنا ندارد فعاليتها و پيگيريهايش را در بوق و كرنا كند، تاكيد كرد: امنيت شغلي س//ينماگران چيزي نيس//ت كه قول دهيم تا شش ماه آينده حل ميشود.

نشس//ت خب//ري اعض//اي هيات مديران خانه سينما با حضور همايون اس//عديان، فاطم//ه معتمدآريا و علي قائم مقامي صبح ديروز در خانه سينما تشكيل شد.

اس//عديان در اين نشس//ت درباره واكنش نش//ان ندادن اين نهاد صنفي ب//ه برخي اتفاقات بيان كرد: »حركت آقاي شمقدري باعث شد خانه سينما به صفحه اول مطبوعات بيايد تا جايي كه در انتخابات رياستجمهوري جزو برنامههاي نامزدها بوديم، اين در حالي اس//ت كه جاي ما روي جلد نيس//ت، حتي پشت جلد نيست. بايد به وسط صفحه برگرديم.«

او ادام//ه داد: »در مقطع//ي م//ن بهعن//وان رييس كان//ون كارگردانان نس//بت به هر حرفي واكنش داشتم چون آن موقع ضرورت داشت ولي ما آدمهاي صلح هم هستيم. االن زمان صلح اس//ت و بايد به وسط مطبوعات برگشت.«

ريي//س هياتمديره خانه س//ينما همچنين با اش//اره به شيطنتهايي كه در رابطه با دوشغله بودن خودش عنوان ش//ده بود كه بعد به 11 شغله بودن مديرعامل خانه س//ينما رسيد، توضيح داد: »باور ما اين است كه هر فعاليت سينمايي كه صورت ميگيرد، با خانه س//ينما مرتبط است و تالش ميكني//م در اي//ن فعاليتها حضور داشته باش//يم. در واقع به دنبال اين هس//تيم در جاهايي كه خانه سينما كرسي ثابت ندارد هم يك كرسي ثابت به دست آوريم. در اين راستا مديرعامل خانه سينما به عنوان مديرعامل خانه در موزه س//ينما و صن//دوق اعتباري هن//ر حضور دارد نه بهعنوان منوچهر شاهس//واري. بنابراي//ن از اين حركت دف//اع ميكنيم و اميدواري//م بتوانيم اين كرسيها را براي مديرعامل خانه س//ينما يا اصناف ايجاد كنيم. اجازه ندهيم ما را در هر مقطعي با يك بيانيه يا س//خنراني وارد جريانات سياس//ي كنند. سياس//تمداران نبايد ما را وارد زمين خود كنند چراكه عرصه فرهنگ جاي اين مسايل سياسي نيست. با اين حال ما حتما فعاليتهاي خود را بيان ميكنيم اما ممكن است با كمي تامل و تاخير بيان شود.«

آخرين جزييات جش/ن خانه سينما

رييس هيات مديره خانه س//ينما در ادام//ه ب//ا اش//اره به جش//ن خانه س//ينما و اينكه پذيرفته شد آكادمي تش//كيل ش//ود، گف//ت: »در آكادمي تشكيل ش//ده و در هيات مديره آن، نمايندهاي از خانه سينما حضور دارد و كار تماش//اي فيلمها ديگر به شيوه سالهاي قبل نخواهد بود. االن بيش از 400 نفر به آكادمي ملحق ش//ده و طبق فرآيندي كه تصويب شده كارها دنبال ميشود.«

او در اينباره بيان كرد: »جشن خانه سينما ديگر دبير ندارد و رييس آن از سوي هيات مديره آكادمي مشخص و اعالم خواهد شد.«

بودجه صرفش/ده براي بيمه اصناف

همايون اسعديان در بخش ديگري از س//خنان خود با اشاره به مسالهاي كه از دوره هيات مديره قبل ش//روع شده و منوچهر شاهسواري به عنوان مديرعام//ل همچن//ان آن را دنب//ال ميكن//د، گف//ت: »اين مس//اله طرح شفافسازي صنوف است چراكه برخي صنوف آييننامه عضوگيري درس//تي ندارند و اصال مش//خص نيست كدام يك از اعضا عضو واقعي سينما هستند كه تا وقتي اين مسايل مشخص نشود در بحث بيم//ه و تامين بودجه آن با مشكالتي مواجه خواهيم بود.«

او اضافه كرد: »سال گذشته بيمه تكميلي چهار ميليارد و 400 ميليون تومان هزينه ب//رده كه 700 ميليون توم//ان آن از طري//ق اعض//اي خانه سينما تامين شده و مابقي يعني سه ميليارد و 700 ميليون تومان از طريق سوبسيدي تامين شده كه خانه سينما داده در حالي كه بودجه خانه سينما در سال قبل كمي بيش از پنج ميليارد تومان بود.«

اسعديان تاكيد كرد: »وقتي طرح شفافس//ازي صن//وف انجام ش//ود، ميتوانيم سرويس ساالنه بيمه تكميلي اعضا را بپردازيم.«

او با اش//اره به مطالبي كه گاهي از سر بياطالعي مطرح ميشود، عنوان ك//رد: »تالش ما اين اس//ت كه حتي آنهايي كه رقم 120 هزار توماني بيمه را هم نميتوانن//د بپردازند، پرداخت كنيم.«

ريي//س هياتمديره خانه س//ينما در اين بخش در پاس//خ به اين سوال درباره صندوقي كه قرار بود براي مساله امنيت شغلي سينماگران تشكيل شود، توضيح داد: »نميتوان صندوقي را بر اين اساس پايهگذاري كرد كه يك سال دولت پول بدهد و سال ديگر ندهد مگر اينكه مجلس براي آن بودجه مشخصي تعريف كند.«

اسعديان با بيان اينكه اعضاي خانه سينما بايد خودشان به نحوي پايهگذار اين مس//اله باش//ند، گفت: »اگر من همايون اس//عديان بر اين باور نباشم كه درصدي از دستمزدم را براي دوران بي//كاريام به صندوق ندهم نميتوان كاري از پي//ش برد چون آن وقت هر آنچه انجام ميشود، براي كوتاهمدت است. با اين حال اگر كمي كارها كند پيش ميرود اشكالي ندارد و بهتر است چون پابرجا خواهد بود.«

در اي//ن نشس//ت ك//ه منوچه//ر شاهسواري، مديرعامل حضور نداشت، اس//عديان توضيح داد كه اين مساله به دليل اش//تباه او در تاريخ برگزاري نشس//ت ب//وده چراكه شاهس//واري سهشنبهها در جلس//ات خانه سينما در ارشاد بايد حضور داشته باشد.

تالشبرايبيمهكردنفيلمهاي سينمايي

اس//عديان همچني//ن ب//ه طرحي براي تامين منابع مالي و بيمه كردن فيلمهاي سينمايي اشاره كرد و گفت: اين طرح بس//يار خام است و هنوز در مرحله اوليه قرار دارد اما اميدواريم با پيشبرد آن به گونهاي امنيت سرمايه را در سينما تامين كنيم.

ب//ه گفته وي، با تامين منابع مالي از طري//ق بانكه//ا، پرداخ//ت وام و وارد ك//ردن ش//ركتهاي بيمه براي بيم//ه ك//ردن فيلمهاي س//ينمايي، تهيهكنندگان ديگر نگران بازگش//ت سرمايه نخواهند بود.

آخرينروندقانونيشدنصنوف خانهسينما

رييس هيات مديره خانه س//ينما درباره روند قانوني شدن صنوف خانه سينما هم در اين نشست توضيح داد: تاكنون 16 صنف ثبت قانوني شدهاند و البته تاكيد ميكنم اين ثبت به معناي اينكه زير نظر وزارت كار باشيم، نيست بلكه زير نظر »قانون كار« ميرويم.

او با اشاره به تفاوتهايي كه ميان صن//ف و انجمن فرهنگي وجود دارد، ادام//ه داد: در خان//ه س//ينما بهطور قانوني فقط يك صنف ميتواند وجود داشته باشد در حالي كه دهها انجمن فرهنگي مثل كارگرداني وجود دارد. در حال حاضر هم حدود هفت تا هشت صنف مراحل آخر ثبت قانوني خود را طي ميكنند كه تا يكي، دو ماه آينده تمام ميش//ود اما يكي دو صنف هم مش//كالتي دارند چون تعداد اعضاي آنها طبق قوانين صنوف كمتر از حد معمول است و براي آنها نيز به دنبال راهكاري هستيم.

اسعديان درباره اختالفاتي كه ميان تعدادي از مستندسازان در خانه سينما پيش آمد و مدتي قبل به تجمع آنها در جلوي خانه سينما انجاميد و اينكه آيا پيش از اين جلس//ه مشورتي براي پيشگيري از اين اختالفات برگزار نشده ب//ود، گفت: خانه س//ينما در مقطعي راهه//اي مختلفي را ارزيابي كرد و در آن زمان متوجه شديم انجمن فرهنگي نيس//تيم چون اي//ن ارگان معضالت زيادي را به همراه دارد. دوس//تان در 31 صنف خانه سينما پس از بررسيها به اين نتيجه رس//يدند كه ما صنوفي هستيم كه ذات فرهنگي داريم.

او با اش//اره به اينكه در آن مقطع آقايان موييني و مختاري مس//ووليت رس//يدگي به قانوني ش//دن صنف در ح//وزه مستندس//ازان را پذيرفتند و پيگير امور ش//دند، گفت: اينكه يك صنف داش//ته باش//يم و يك انجمن اش//كالي ندارد اما خانه سينما جامعه اصن//اف اس//ت و االن ه//م انجم//ن تهيهكنندگان و كارگردانان مس//تند وجود دارد و ثبت شده هرچند ممكن اس//ت همانطور كه آق//اي مختاري خودش پي//ش از اين امضا كرده بود، پس از مدتي نظرش تغيير كند.

هي/ات مدي/ره نميتوانس/ت معجزهكند

در اين راس//تا فاطم//ه معتمدآريا ه//م توضيح داد: »تم//ام اين اتفاقات درخص//وص صنوف مختل//ف به ويژه مستندس//ازان چيزي است كه به ما ارث رس//يده است. در واقع ما به تمام اختالف//ات و مس//ايلي كه در صنف و انجمن مستندس//ازان وجود داشت، رسيديم وگرنه بيش از دو سال است كه اين مس//اله از طرف خانه س//ينما پيگيري ميشود و هياتمديره جديد نميتوانست معجزهاي انجام دهد.«

پيگيريهاي خانه سينما براي قاچاقفيلمهايسينمايي

همايون اسعديان در بخش ديگري از اين نشست درباره قاچاق فيلمهاي س//ينمايي و اتفاقي كه بر س//ر فيلم »گشت «2 و دلخوري سعيد سهيلي رخ داد، گفت: »هيات مديره قبلي هم اين باور را داشت و ما نيز همين طور هستيم كه هر كاري انجام ميدهيم را در بوق و كرنا نميكنيم. خانه سينما پس از اتفاقي كه براي فيلم »گش//ت «2 رخ داد، بالفاصله موضوع را با پليس در ميان گذاش//ت و آنها اعالم كردند هر شكايتي كه از طرف خانه سينما به پليس تهران اعالم شود، كمتر از 72 س//اعت اقدام ميكنند و به سرانجام ميرسانند.«

او اضاف//ه ك//رد: »ما رفت//ار آقاي س//هيلي را درك ميكنيم ولي شايد او اطالع نداشت كه ما چگونه موضوع را پيگي//ري ميكنيم ام//ا با اين حال همچنان مصر هستيم كه هيات مديره ابتدا كار خود را انجام دهد، بعد اعالم كن//د. در اينباره براي فيلم »عصباني نيستم« هم خانه سينما رسما به سردار ساجدينيا درباره تكثير غيرقانوني نامه نوشت اما شكايتي دريافت نكرديم.«

فاطمه معتمدآريا در اينباره گفت: »خانه سينما ميتواند موضوع را اعالم كند اما براي ادامه پيگيريها بايد حتما به طور رس//مي ش//خص مالك فيلم شكايتي را تنظيم كند.«

علي قائممقامي، س//خنگوي خانه س//ينما هم كه در اين نشست حاضر بود، اضافه ك//رد: در آن زمان به رضا درميشيان گفتم كه خانه سينما مساله را پيگيري كرده و شماره دفتر سردار ساجدينيا را هم دادم كه بقيه موضوع را خودش پيگيري كند چون ادامه كار با مالك فيلم است.

در بخ//ش ديگري از اين نشس//ت همايون اس//عديان ب//ا تاكيد بر اينكه تمام مديران عام//ل اين نهاد صنفي در دورانهاي مختلف تالش كردهاند بودجه بيش//تري براي خانه س//ينما بگيرن//د، اف//زود: ما ت//الش ميكنيم خود را از بودجه ارش//اد بينياز كنيم و در عين حال بودجه بيشتري را هم در اختيار داش//ته باش//يم. ما تا وقتي نتوانيم رگ حيات اقتصادي خود را از بودجه دولتي جدا كنيم، سرويسي كه ميدهيم چندان زياد نخواهد بود.

وي گف//ت: هيچكس خب//ر ندارد خانه س//ينما چه بودج//هاي را صرف افراد نيازمن//د و محتاج صنف خود و حت//ي بازماندگان هنرمندان ميكند. البت//ه اص//ال ادعا نميكني//م كه اين سرويسها زياد است.

معتمدآريا در اينباره ادامه داد: يك مسالهاي كه در هيات مديره فعلي بر آن اصرار ورزيده ميش//ود اين است كه هيچ كار جديدي را ش//روع نكنيم و از پيگيريهايي كه براي بيماران به ويژه در بحث بيمه انجام ميدهيم هم نميخواهيم عكسي پخش كنيم. اين سنتي بوده كه از قبل در خانه سينما وجود داشته و ما سعي كردهايم آن را ادامه دهيم.

او تاكي//د ك//رد: ما ب//ه دنبال اين هستيم بودجهاي را كه در اختيار داريم صرف كساني كنيم كه عضو اصلي خانه س//ينما هس//تند و از طريق كارهاي سينمايي عضو اين نهاد صنفي هستند و بيمه جاي ديگري نيستند.

اس//عديان در بخش پاياني درباره نظر هيات مديره خانه سينما نسبت ب//ه وزي//ر فعل//ي فرهنگ و ارش//اد اسالمي با يادآوري اينكه چند سال قبل به اش//تباه اسم فردي به عنوان پيش//نهاد براي وزارت ارشاد مطرح شد كه اصال اتفاقي هم نيفتاد، گفت: به همين دليل االن نام هيچ كسي را نميبريم اما در حال حاضر در يكي از بهترين مقاطع ارتباطي خانه سينما با وزارت ارش//اد و سازمان سينمايي هس//تيم كه البته ارتباط مستقيم ما ب//ا آقاي حيدريان )رييس س//ازمان س//ينماييا(س//ت.

او درب//اره اينكه طب//ق نظر وزير فرهنگ و ارش//اد اسالمي تمام امور از جمله جش//نواره فجر ميتواند به خانه س//ينما واگذار ش//ود و اينكه آيا در اينباره صحبتي ش//ده است، گفت: در اينباره گفتوگوهايي شده و ب//ر اين باور هس//تيم كه براي هر حركت س//ينمايي كه انجام ميشود حضور خانه س//ينما ضروري اس//ت. قطع//ا در جش//نوارهها نيز نظر خانه سينما اعالم ميش//ود و اين تعامل وج//وددارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.