كريستوفر نوالن كارگردان »جيمز باند« ميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كريستوفر نوالن با ابراز عالقه نسبت به كارگرداني يك فيلم »جيمز باند« احتمال حضور خود پشت دوربين قسمت جديد اين مجموعه فيلم اكشن را افزايش داد. به گزارش ورايتي، نوالن كه فيلم جديد و جنگي »دانكرك« را آماده نمايش دارد در مصاحبهاي نسبت به ساخت فيلمي از مجموعه»جيمز باند« ابراز عالقهمندي كرد. اين كارگردان انگليسي-آمريكايي كه ساخت فيلمهايي چون »ممنتو«، سهگانه »شواليه تاريكي« و »آغاز« را در كارنامه سينمايي دارد، اظهار كرد با »باربارا براكلي« و »مايكل جي. ويلسون« در طول اين سالها چندين بار صحبت كردم. عميقا شخصيت »جيمز باند« را دوست دارم و هميشه هيجان دارم ببينم با اين شخصيت چه ميكنند. شايد اين اتفاق روزي بيفتد، زماني كه اين مجموعه نياز به احيا شدن و نگاه جديد داشته باشد.

نوالن كه س//ابقه ساخت فيلمهاي پرهزينه را دارد، پيش از اين نيز نامش درميان گمانهزنيها پيرامون كارگردان بيستوپنجمين قسمت »جيمز باند« شنيده ميشد اما هنوز هيچ خبري در اين رابطه تاييد نشده است.

فيل//م جديد »دونكرك« براس//اس فيلمنامهاي از نوالن قرار اس//ت اكران خود را از تاريخ 21 ژوئيه 2017 در سينماهاي آمريكا آغاز كند. در اين فيلم چهرههاي مطرحي از جمله تام هاردي، بازيگر نامزد اسكار فيلم »بازگشته« و مارك رايلنس، بازيگر برنده اسكار فيلم »پل جاسوسها« ايفاي نقش كردهاند كه درباره عمليات نجات معجزهآس//اي نيروهاي انگليس//ي و متفقين از بندر »دانكرك« فرانسه در سال 1940 است. از سويي ديگر نشريه »اينديپندنت« از حضور دنيل كريگ در نقش »جيمز باند« در بيستوپنجمين قسمت از اين مجموعه فيلم خبر داده است. كريك كه در چهار فيلم شامل »كازينو رويال«، »ذرهاي آرامش«، »سقوط آسماني« و »شبح« در نقش مامور 007 بازي كرده اس//ت، پيش از اين گفته بود حتي اگر دستش را هم قطع كنند ديگر در اين نقش بازي نميكند اما ظاهرا با تغيير تصميم خود براي پنجمين بار در نقش مامور 007 مقابل دوربين ميرود.

فيلم »اسپكتر« يا »شبح« بيستوچهارمين فيلم از مجموعه فيلمهاي جيمز باند بود كه در س//ال 2015 توس//ط سام مندس كارگرداني شد و در آن دنيل كريگ براي چهارمين بار نقش مامور 007 را بازي كرد و در نهايت به فروش جهاني بيش از 872 ميليون دالر در سينماها دست يافت.

اما »سقوط آسماني« به كارگرداني مندس و با حضور كريگ و خاوير باردم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.