از تلفنهمراه تا دستيار شخصي آنالين

پيشبيني های بيل گيتس در تكنولوژي كه پس از 18 سال به حقيقت پيوست؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهفناوري- تحقق پيشبيني بيل گيتس در كتاب »كسب وكار بر بال انديشه« كه در سال9991 منتشرشد،شگفتانگيزاست.

ويليام هنري »بيل« گيتس سوم معروف به »بيل گيتس«كارآفرين،بازرگان،سرمايهدار،نيكوكارومدير ارش//داجراييآمريكايياس//تكهدرسال5791 با مشاركتپلآلنشركتمايكروسافتراتاسيسكرد. ويتامارس7102 باداراييخالص68 ميليارددالر بهعنوان ثروتمندترين فرد جهان شناخته ميشود و هماكنون با در اختيار داشتن 80 درصد از سهام اين شركت،مالكاكثريتسهاممايكروسافتاست.

بيلگيتسدرپيشبينيونظريههايعمليدرحوزه ديجيتالشهرتبسياريدارد.درسال9991گيتسكتاب ‪«Business @ the Speed of Thought»‬ را نوش//ت؛ كتابي كه نشان ميدهد كامپيوتر چگونه ميتواند در تجارت و كسب و كار مشكالت كاربران را حلكند.اينكتاببه52 زبانترجمهشدهودربيش از06 كشورموجوداست.

اودراينكتاباز51 پيشبينيجسورانهيادكرده اس//ت كه امكان تحقق اين پيشبينيها در آن زمان عجيببهنظرميرسيد.هماكنوناينپيشبينيهاپس از81 سالبهتحققپيوستهاستواينتكنولوژيهادر حال حاضر كمك زيادي به جوامع بشري كرده است.

پيشبينيه//اي قبلي بيل گيت//س اين بود كه تعداد گوش//يهاي هوشمند و شبكههاي اجتماعي افزايش پيدا خواهد كرد و اكنون شواهد نشان ميدهد كه پيشبينيهاي جدي//د او نيز به حقيقت خواهد پيوست. سايتهايمقايسهقيمت يك//ی از پيشبيني ه//ای گيتس اي//ن بود كه سرويسهاي خودكار مقايسه قيمت توسعه خواهد يافت و مردم را قادر ميسازد قيمت هر كاال را در چند سايت مختلف بهطور همزمان ببينند و به اين ترتيب بهصرفهترينقيمتراانتخابكنند.

چيزي كه امروز با آن مواجه هستيم، اين است كه به راحتي ميتوانيم با جستوجوي يك كاال در گوگل يا آمازون قيمتهاي مختلف آن كاال را مشاهده كنيم. س//ايتهايي نظير NexTag و PriceGrabber نيز بهطور اختصاصي براي مقايسه قيمتها طراحي شدهاند. دستگاههايتلفنهمراه گيتسدرسال9991 گفتهبودمردمدرآيندهاي نزديكدستگاههايكوچكيراباخودحملخواهندكرد كه آنها را در هر لحظه در دسترس قرار داده و ميتوانند كارهايمختلفشانرادرهرجاييكههستند،ازطريق الكترونيكي انجام دهند. اخبار را پيگيري كنند، بليت هواپيما رزرو كنند، از بازار بورس و اقتصاد باخبر شوند و بسياريكارهايديگرراانجامدهند.

اكنونگوشيهايهوشمندوساعتهايهوشمند قادرندهمهاينكارهاراانجامدهند.

پرداخت مس/تقيم، فعاليتهاي مالي آنالي/ن و مراقبتهاي بهداش/تي بهتر از طريق وب

پيش بينی ديگ//ر وی اين بود كه مردم به زودي قبضهايشانرامستقيماوآنالينپرداختخواهندكرد، حسابهايخودرامديريتميكنندوازطريقاينترنت باپزشكانخوددرارتباطمستقيمخواهندبود؛چيزي كهامروزشاهدآنهستيم.فناوريهنوزبهاندازهايكه بهعنوانمثال»اوبر«درسيستمحملونقلموثربوده اس//ت، نتوانسته در عرصه بهداشت و سالمت تحول ايجاد كند، اما سايتهايي مانند ZocDoc به دنبال فراهم كردن دسترسي آسان به پزشك و برنامهريزي آسانترهستند.

همچنين در زمينه پرداخت آنالين امروزه ميتوان از طري//ق برنامههايي نظير PayPal و Venmo به صورت لحظهاي و مستقيم پرداخت انجام داد و حتي بهصورتآنالينازسايتهاييمثل ‪Lending Club‬ پول قرض كرد. دستيارانشخصيواينترنتاشيا بيلگيتسپيشبينيكردهبوددستگاههايهمراه شخصي توسعه مييابند و به همه دستگاههاي ديگر اشخاص چه در خانه باشند و چه در دفتر كار، متصل خواهندشدوبهتبادلاطالعاتميپردازند.همچنين اغلب كارهاي شخصي از قبيل بازبيني ايميل، خريد مايحتاج روزمره و بسياري از كارهاي ديگر از هر نقطه امكانپذيرخواهدبود.

ح//اال اين پيشبيني مانند ديگر پيشبينيهاي محيرالعقول بيل گيتس به واقعيت پيوسته و گوگل يك دستيار شخصي روي تلفنهاي همراه ارائه كرده كهدقيقاهمهپيشبينيهايبيلگيتسراجامهعمل پوشاندهاست.

همچنيندستگاههايهوشمنديمانندNest ابداع شدهاندكهدمايخانهراباتوجهبهفعاليتهايروزمرهو وضعيتجسميفردتنظيمميكنند.

دس//تياران صوتي مانند اكوي ش//ركت آمازون و گوگل هوم نيز امروزه قابليت خواندن ايميلها و انجام دستورالعملهايصوتياشخاصراداراهستند. نظارتخانگيآنالين بيل گيتس گفته بود سيستم نظارت آنالين خانه رواج خواهد يافت و شما ميتوانيد به راحتي ببينيد هنگامي كه خانه نيس//تيد، چه كسي به ديدار شما ميآيد؛چيزيكهامروزشاهدآنهستيم.گوگلشركت نظارت خانگي «Dropcam» را در سال 2014 به ارزش555 ميليوندالرخريدوبااينكارواردعرصه فناورينظارتخانگيشد.اكنونباتعبيهدوربينهاي كوچكي روي در ورودي خانهها ميتوان به راحتي افراد پشت در را ديد.

حتي دوربينهايي موس//وم به »مكعب حيوانات خانگي« توليد ش//ده است كه حيوانات خانگي را در حالي كه صاحبشان در خانه نيست، با ليزر سرگرم ميكند. شبكههاياجتماعي بيل گيت//س پيشبيني كرده ب//ود محفلهاي خصوصي آنالين در بستر شبكههاي اجتماعي رواج خواهد يافت و گفتوگو و برنامهريزي براي قرارهاي حضوريراممكنميسازد.

همانطور كه ميدانيد، اين پيشبيني امروزه به واقعيت پيوسته است و اكنون دو ميليارد نفر تنها در فيسبوك عضو هستند. شبكههاي مختلفي مانند اينستاگرام،واتسآپوچندينشبكهديگرتعدادزيادي ازمردمدنياراعضوخودميبينند. پيشنهاداتتبليغاتيخودكار پيشبين//ي ديگر وی اين بود كه روزي در آينده نزديكهوشمصنوعيقادرخواهدبودساليقوعاليق هر فرد را بشناسد و براساس آن كاالها و فعاليتهاي مختلفراپيشنهاددهد.

امروزه سايتهاي مس//افرتي نظير Expedia و Kayak پيش//نهاداتي را به صورت خودكار مبتني ب//ر عاليق و خريدهاي قبلي مش//تريان خود به آنها پيشنهادميدهند.

گوگل و فيسبوك نيز تبليغات خود را بر اساس مكان و عاليق هر كاربر به آنها نمايش ميدهند. سايتهايگفتوگويزندهورزشي بيلگيتس:زمانيكهدرحالتماشاييكرقابت ورزشيبهصورتزندهازتلويزيونهستيد،سرويسهايي خواهند آمد كه با استفاده از آنها ميتوانيد درباره وقايع در همان لحظه به بحث و تبادلنظر بپردازيد و برنده مسابقهراحدسبزنيد.

اكنون چندين شبكه اجتماعي با همين موضوع، پيشبيني بيل گيتس را تحقق بخشيدهاند. توئيتر بزرگترينرهبراينجرياناست. تبليغاتهوشمند يك//ی ديگر از پيش بينی ه//ای وی اين بود كه دستگاههاي الكترونيكي به تبليغات هوشمند مجهز خواهند شد. آنها روند خريدهاي شما را ميشناسند و پيگيريميكنندوتبليغاتيرابرايشمانمايشخواهند دادكهمبتنيبرعاليقوساليقشماست.

حاالكافياستبهتبليغاتيكهدرگوگلوفيسبوك براي شما به نمايش درميآيند، نگاه كنيد تا متوجه اين فناوري ش//ويد. اين تبليغات براساس تاريخچه كليكهايكاربر،عاليق،ساليقوالگوهايخريدكاربر ظاهرميشوند.

پيوند به س/ايتهاي مرتب/ط در طول پخش زنده تلويزيوني

بيل گيتس خاطرنش//ان كرده بود؛ پخش زنده تلويزيوني شامل پيوندهايي به سايتهاي مرتبط با محت//واي مورد مش//اهده و مكم//ل آن محتوا خواهد بود.

ام//ا تقريبا هر آگهي بازرگاني ك//ه امروزه پخش ميشود،بينندهرابهوبسايتياحسابتوئيترراهنمايي ميكند يا با درخواست اسكن ‪QR code‬ بيننده را به يكيازشبكههاياجتماعيارجاعميدهد. تاالرگفتمانآنالين پيشبينيبيلگيتساينبودكهمسووالنمملكتي قادرخواهندبودتادربستراينترنتبامردمبهصحبت بپردازند و از مشكالت و برنامههاي در حال اجراي خود سخنبگويند.مردمنيزحرفشانرابهصورتمستقيم ب//ا آنها در ميان بگذارند. ام//روزه اغلب خبرگزاريها در انتهاي هر خبر بخش//ي براي ابراز نظرات كاربران اختصاصدادهاندوسايتهاييهمتوسطايجادتاالرهاي گفتوگو، امكان مباحثه مستقيم مردم و مسووالن را فراهمكردهاند.شبكههاياجتماعيتوئيتروفيسبوك نقشسياسيموثريدرجهانايفاميكنند.بهعنوان مثال انقالب سياسي در ليبي، مصر و تونس متاثر از فعاليتكاربراندراينشبكههابود. سايتهاياينترنتيمبتنيبرعالقه بيلگيتس:جوامعآنالينديگرمتاثرازمكانزندگي شما نخواهند بود، بلكه با توجه به عالقه شخصي شما شكلخواهندگرفت.

اكنون بسياري از سايتهاي خبري گسترش پيدا كردهاندتامباحثوزمينههايمختلفيراپوششدهند ونگاهعميقتريبهموضوعاتخاصداشتهباشند.

وبسايت»tiddeR«نمونهخوبيازيكوبسايت استكهبهزيرگروههايمختلفيتقسيمبنديشدهكه فارغ از مكان زندگي كاربر به عاليق وي توجه دارد.

نرمافزارمديريتپروژه

بيل گيتس پيشبيني كرده بود كه مديران پروژه با استفاده از نرمافزارها خواهند توانست گروه خود را به صورت آنالين كنار هم داشته باشند و پروژه مورد نظر خودرابهبهتريننحوپيشببرند.

صدها نرمافزار در فضاي سازماني نحوه استخدام، ش//كلگيري گروهها و اختصاص كار ب//ه هر فرد را متحولكردهاند. استخدامآنالين گيتس گفت//ه بود: متقاضيان ش//غل خواهند توانس//ت فرصتهاي شغلي مناسب را با مشخص ك//ردن عاليق، نيازمنديه//ا و مهارتهاي فردي به صورت آنالين بيابند. امروزه س//ايتهايي نظير «LinkedIn» امكان بارگذاري رزومه و يافتن شغل را طبق عاليق و نيازهاي فرد فراهم ساخته است و به استخدامكنندگان نيز اين امكان را ميدهد كه كارمندان خود را براساس جستوجوي مهارتهاي فرديشان انتخاب نمايند. نرمافزارجامعهتجاري بيل گيتس: شركتها قادر خواهند بود تا مشاغل مختلفيرادرزمينهمتفاوتمانندپروژههايساختماني، توليد فيلم يا تبليغات و امثالهم پيشنهاد دهند. اين نرمافزارها اين امكان را به دو شركت بزرگ كه ممكن اس//ت در يك مكان نباش//ند و با هم روبهرو نشوند، ميدهدكهكسبوكارهايمختلفيراباكمكهمبه پيش ببرند. اكنون نرمافزارهاي تجاري زيادي بر روي جنبههاي اجتماعي متمركز شدهاند، بنابراين كاربران به راحتي ميتوانند با به اشتراك گذاشتن تجربيات و صحبت پيرامون فعاليتهاي تجاريشان كسب و كار خودراباهمكاريديگرانتوسعهبخشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.