كاشت رايانه در مغز براي تسهيل ارتباط با دنيايديجيتال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- سازمان پروژههاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي)دارپا( وابسته به وزارت دفاع آمريكا از انتخاب 5 داوطلب براي اجراي برنامهاي موسوم به NESD خبر داده است. در قالب اين برنامه موسوم به طراحي سيستم مهندسي عصبي كه با همكاري دانشگاههاي براون، كاليفرنيا، كلمبيا و چند مجموعه پژوهش//ي و تحقيقاتي ديگر اجرا ميشود، يك سيستم رايانهاي قابل كاشت در مغز انسان ابداع ميشود كه برقراري ارتباط بين مغز و جهان ديجيتال را تس//هيل ميكند. اين رابط كاربري بين مغز و رايانهها كه wetware نام گرفته، قادر به تبديل سيگنالهاي شيميايي و الكتريك//ي از مغ//ز و تبديل آنها به دادههاي قابل درك براي رايانهها و ديگر سيستمهاي الكتريكي است. دارپا بودجهاي چند ميليون دالري را به اجراي طرح يادشده اختصاص داده است. رابط ياد شده بعد از تكميل، براي برقراري ارتباط همزمان حداكثر 100 ميليون ياخته عصبي در مغز با رايانهها قابل استفاده خواهد بود.

البته با توجه به وجود 86 ميليارد ياخته عصبي در مغز انسان اين رقم ناچيز تلقي ميشود. در مرحله اول اجراي اين طرح نرمافزار و سختافزار م//ورد ني//از براي برقراري ارتباط ميان مغز و رايانهها ابداع خواهد ش//د. پيشبيني ميش//ود اين كار يك سال به طول بينجامد. در مرحله دوم براي پااليش و كوچكسازي ابعاد اين فناوري تالش ميشود تا جاگذاري آن در مغز تسهيل شود. نتيجه نهايي اجراي اين طرح ابداع رابط كاربري بيوالكتريكي خواهد بود كه به رايانهها كمك ميكند آنچه كه مغز انسان ميبيند را ببينند و آنها را به صورت ويديويي پخش كنند. تكميل اين فناوري كمك شاياني به افراد نابينا نيز خواهد كرد تا درك بهتري از جهان اطراف پيدا كنند زيرا ساخت چشم مصنوعي مجهز به حسگرهاي بصري قابل اتصال به مغز نيز در طرح يادشده پيشبيني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.