چالشهایپیشرویخانمسرپرست

ایرانایر در انتظار تحوالت جدید؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

حملونق/ل- پ//س از ماهها گمانهزني در مورد استعفا يا كنارهگيريفرهادپرورشازمديريت ايراناير، سرانجام مشخص شد كه او بهعن//وان نماين//ده جديد ايران در س//ازمان بينالمللي هواپيمايي كش//وري )ايكائ//و( از هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران خداحافظي خواه//د كرد. پ//س از كنارهگيري پرورش بعد از هشت سال مديريت ايراناير، روز گذشته با حكم عباس آخون//دي، وزير راه و شهرس//ازي، فرزانه ش//رفبافي سرپرست جديد شركتهواپيماييجمهورياسالمي ايران منصوب شد.

بيشازدوماهاستگمانهزنيهاي مختلفي در مورد اينكه چه كسي سكان هدايت ايراناير را در اختيار خواهد گرفت، آغاز ش//ده است. از آن زمان تاكنون مديران مختلفي در صنعت هوانوردي مطرح شدهاند كهسرانجامهمانطوركهپيشبيني ميشد فردي از ميان اين گزينهها انتخاب شد كه در مجموعه ايراناير فعاليت ميكرد.

در ح//ال حاض//ر اي//ران با 60 درصد ناوگان غيرفعال بيش//ترين هواپيماهاي غيرفعال 31) فروند( را در ميان شركتهاي هواپيمايي كش//ور در اختيار دارد. بر اس//اس آخري//ن گ//زارش وزارت راه و شهرسازي تعداد كل هواپيماهاي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 53 فروند است كه از اين تعداد 50 فروند مس//افربري و 3 فروند باري )كارگو( اس//ت. تعداد صندليهاي فعال اين ش//ركت 4226 صندلي يعني معادل 40/3 درصد است، به عبارت ديگر 60 درصد صندليهاي ايراناير غيرفعال اس//ت. همچنين از 53 فرون//د هواپيم//اي هما، 31 هواپيم//ا غيرفعال ي//ا به اصطالح زمينگير ش//دهاند و ميانگين عمر كل ناوگان مس//افري 27/6 س//ال است. اگرچه هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با خريد بيش از 130 فروند هواپيماي جديد تا هشت سال ديگ//ر از لحاظ عمر ناوگان به كلي متحول خواهد شد اما بازپرداخت هزينه اين نوسازي يكي از مهمترين چالشهايي است كه پرورش بارها به واسطه آن مورد سوال قرار گرفته است و چنين مسووليت سنگيني يكي از چالشهاي مهم سرپرست جديد هما خواهد بود.

از س//وي ديگر پرسنل پروازي وكادر هما دل خوشي از وضعيت شغلي خود ندارند و بارها در مورد اي//ن وضعيت اعت//راض كردهاند؛ وضعيت قرارداد اس//تخدامي اين ش//ركت و عدم اس//تخدام رسمي نيروه//اي جدي//د نيز ب//راي اين شركت دردسر بزرگي بوده است. چن//د وقت پيش بود كه كاركنان ايراناير در اعتراض به ميزان حقوق دريافت//ي خود مقابل س//اختمان وزارت راهوشهرس//ازي تجم//ع كرده وخواس//تار رس//يدگي وزير راه ب//ه اين مس//اله و زيانده بودن هما ش//دند. كارمن//دان، كارگران و حت//ي متخصص//ان ق//راردادي هواپيماي//ي جمهوري اس//المي در مورد پرداخ//ت حقوق و مزايا مش//كالت زيادي دارند. با توجه به تصويب اصل 44 و قرار گرفتن هما در ليست واگذاريها، قوانين و مقررات اس//تخدامي و پرداخت حقوق كاركنان بهروزرساني نشده و بهصورت ثابت ب//ر قوانين نظام هماهنگ پرداخت متمركز شدند و همين معضل باعث عدم هماهنگي پرداختي كاركنان و درآمد شركت شده است. اكنون با گذشت چندين س//ال از حكم لغو نظام هماهنگ پرداخت توسط هيات دولت، هنوز اقدامي جهت اجراي قانون كار يا نظام خدمات كشوري در شركت انجام نش//ده اس//ت. قانون و رويه قبلي در مورد كاركنان قراردادي به فراموش//ي س//پرده شده است و س//االنه قوانين ش//ركت تغيير ميكن//د. فرهاد پرورش در دوران مديريت خود اعتنايي به اين قوانين نداش//ت كه البته بخش زيادي از آن ب//ه دولت بس//تگي دارد و به نظر ميرس//د چالش مهمي براي سرپرست جديد ايراناير است.

در حال حاض//ر كاركنان باالي 30 سال سابقه ايراناير بازنشسته نميش//وند و ب//ار مالي ناش//ي از پرداختي به آنان از دوش ش//ركت برداش//ته نميش//ود. در شرايطي ك//ه پروازهاي تكليف//ي و ميزان و سرمايههاي اندك هما اين شركت را بهليستبلندشركتهايورشكسته دولتي اضافه كرده است، شنيدهها حاكي اس//ت بس//ياري از مديران دولتي پ//س از خروج پ//رورش از قب//ول چنين مس//ووليتي امتناع كردهان//د. در اين ش//رايط عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي طي حكمي فرزانه شرفبافي را به عنوان سرپرست جديد شركت هواپيمايي جمهوري اس//المي ايران منصوب كرده است. آخوندي در اين حكم آورده است: با توجه به مراتب دانش، تعهد، تخصص و تجربههاي ارزنده س//ركار در صنعت هوايي و نظر به اينكه برادر ارجمند پرورش به سمت نمايندگي ايران در ايكائو منصوب شدهاند و باتوجه به مصوبه شماره 96/04/24خرومص/120/7 مجمع عموميشركتهواپيماييجمهوري اسالمي ايران )هما( مبني بر انتخاب سركار به عنوان مديرعامل شركت و اقدام جهت طي ساير مراحل قانوني و تا طي آن به موجب اين حكم به عنوان سرپرس//ت شركت منصوب ميشويد، بايسته است كه در انجام ماموريت سپردهش//ده به ش//ما به موارد زير توجه فرماييد:

-1 اق//دام در جهت بازس//ازي س//اختاري همهجانب//ه هم//ا اعم از حق//وق، مال//ي، فن//ي و ناوگان و تجهي//زات و مطاب//ق ب//ا مصوبه /161243 ت ،ه50392 م//ورخ 93/12/28 هيات وزيران و پيگيري و ت//داوم فعاليتهايي كه مديريت پيش//ين در اين ارتباط آغاز كردند و انجام دادند.

-2 هما بايد براي رقابت در سطح منطقه و جه//ان آماده و به عنوان شركتي در سطح جهاني ارتقا يابد. الزمه اين كار بهكارگيري مديريت تحول تمامعيار در شركت است كه اميد است با همكاري تمام همكاران هما اع//م از عوامل فني، عمليات، بازرگان//ي و خدم//ات و با تكيه بر هويت همايي آنان و توسعه فرهنگ مشاركت و مسووليت اجتماعي در ش//ركت اين كار به نحو احسن و با كمترين هزينه به سرانجام برسد.

-3 ايمني و استانداردهاي پرواز قواعد غيرقابل شكست در عمليات هوانوردي هس//تند. از شما و تمام عوامل فني و عملياتي هما انتظار م//يرود كه به طور مس//تمر نحوه بهكارگيري و اج//راي فرآيندهاي ايمن//ي و اس//تانداردها را م//ورد ارزيابي ق//رار دهيد و اقدامات الزم را در جه//ت افزاي//ش كارايي آنها معمول داريد.

-4 تكي//ه ب//ر اص//ول مديريت بازرگان//ي حاكمي//ت ش//ركتي و مديريت حرفهاي مهمترين اصولي هستند كه بايد مورد توجه سركار و تمامي اعضاي محترم هياتمديره باشد و به هيچ وجه از آنها تخطي نكنيد.

-5 هما در نهايت يك ش//ركت خدمات هواپيمايي است. از اينرو اصليتري//ن ه//دف آن بايد جلب رضايت مشتريان باشد با وجود اينكه نوسازي ناوگان در طي زمان انجام خواهد شد، هما بايد به دستورالعمل حقوق مسافر وفادار و تمامي تالش خ//ود را در جه//ت كمينه كردن تاخيرها و عرضه برترين خدمات به مشتريان بهكار گيرد. نهايتا برترين شاخص موفقيت هما ميزان رضايت مشتريان آن است.

-6 با توجه به خريد هواپيماهاي برد كوتاه، يك تغيير ساختاري در سازمان هما بايد صورت گيرد تا هما بتواند خدمات منطقهاي را در ايران عرضه كند، هم//ه ما از اينكه هما پيامآور توسعه منطقهاي، دسترسي گستردهتر مردم به خدمات هوايي و برقراري عدالت جغرافيايي در آينده خواهد بود، افتخار خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.