بهبود خدمات با راهاندازي سامانه2251

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در هفتمين برنامه از سلسله نشستهاي برنامه راديويي جاري حيات با موضوع مديريت مصرف كه با حضور كارشناسان آبفا برگزار شد،جهانگيري،مديرآبفايشهرخوانساردرپاسخبهسوالخانمرفسنجاني،مجريبرنامهپيرامونتدابيرمديروكاركنانآبفايمباركه در زمينه اعمال مديريت مصرف صحيح آب در خوانسار گفت: با توجه به رسالت شركت آب و فاضالب كه تامين آب شرب سالم و بهداشتي و جمعآوري، دفع و تصفيه بهداشتي فاضالب است، تالش شده با همكاري و همفكري روابط عمومي آبفاي استان اصفهان و خانه فرهنگ آب اقدامات فرهنگي درخصوص مصرف صحيح آب همچون توزيع بروشور، بهرهگيري از رهنمودهاي ائمه جمعه و جماعات، توليد برنامههاي فرهنگي مصرف صحيح آب، استفاده از تجهيزات و شيرآالت كاهنده مصرف و نيز اقدامات فني و مهندسي همانند اصالح خطوط فرسوده، تعويض انشعابات و كنتورهاي فرسوده، نصب فشارشكن ...و در اين خصوص بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.