تاكيدمديرآبفابرمديريتمصرفآب

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرعامل آبفاش//هري مازندران خطاب به مشتركين مازندراني بر صرفهجويي در مصرف آب تاكيد كرد و از آنها خواست كه در مصرف آب مديريت كنند چراكه در غير اين صورت در تامين پايدار آب شرب مشكالت زيادي به وجود خواهد آمد. ذاكري با اشاره به افزايش دماي هوا و تداوم گرما، از مشتركين خواست در مصرف آب صرفهجويي كنندتاهماستانيهايعزيزباكمبودآبمواجهنشوند. ذاكريبابياناينكهباافزايش دماي هوا ميزان مصرف آب مشتركين نيز افزايش مييابد، گفت: در اين زمينه مديريت مصرف از سوي مردم بسيار حائز اهميت است. مديرعامل آبفاشهري مازندران ادامه داد: كاركنان اين شركت براي تامين و توزيع عادالنه آب شرب تالش ميكنند، در ماههاي گرم سال اين تالش چند برابر ميشود تا مردم در روزهايي كه به دليل افزايش دما به آب نياز دارند از اين مايه حياتي بينصيب نباشند، وي افزود: مشتركين محترم نيز بايد در مصرف آب مديريت كنند، در غير اين صورت در تامين پايدار آب شرب مردم با مشكل مواجه خواهيم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.