معاون وزير راه و شهرسازي مطرح كرد؛ تاثير بازآفريني در كمك به مسكن انگلستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزارت راه- محمدسعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي، برگزيده چهارمين دوره دوساالنه كتاب معماري و شهرسازي در تشريح اهميت و ضروت ترجمه اين كتاب در كش//ور تاكيد كرد: چاپ مجدد گزارشهاي اين كتاب در سال 2004 نشان داد كه براساس اطالعات موجود اجراي طرحهاي بازآفريني شهري تا حد زيادي در ارتقاي كيفيت شهري در اين كشور تاثيرگذار بوده و همچنين توانسته به شكل مقرون به صرفهاي به مساله تامين مسكن در اين منطقه كمك كند. مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران در تشريح موضوع و محوريت كتاب به سوي يك رنسانس شهري )گزارش پاياني كارگروه ويژه كشور انگليس به مديريت لرد راجرز( كه منتخب دريافت جايزه دكتر منوچهر مزيني در چهارمين دوره دوساالنه كتاب معماري و شهرسازي شده است، بيان كرد: اين كتاب محصول مطالعات يك گروه مطالعه شهري به رهبري لرد راجرز است كه در سال 1998 ميالدي از طرف دولت موظف به بررسي كيفيت زندگي در شهرهاي انگلستان شده است. ايزدي در ادامه افزود: اطالعات گردآوري شده در اين اثر نشان ميدهد شهرهاي انگلستان در آن زمان از درون تهي و به شدت نيازمند يك رنسانس در نظام برنامهريزي شهري بودهاند، به همين دليل كتاب مذكور تحت عنوان »به سوي يك رنسانس شهري« نامگذاري شده است. معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط بحراني شهرهاي كشور انگلستان در اين دوره دولت به كارشناسان توصيه ميكند مراحلي را در نظام توس//عه ش//هري مورد توجه قرار داده و بحث تامين مس//كن از ظرفيتهاي موجود شهري را بهطور ويژه مورد بررسي قرار دهند. به گفته مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري چاپ مجدد اين گزارش در سال 2004 نشان داد كه براساس اطالعات موجود اجراي طرحهاي بازآفريني شهري تا حد زيادي در ارتقاي كيفيت شهري در اين كشور تاثيرگذار بوده و همچنين توانسته به شكل مقرون به صرفهاي به مساله تامين مسكن در اين منطقه كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.