اقتصاد ايران نيازمند وزراي دردآشناست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضو هياترييس//ه اتاق بازرگاني ايران گفت: مشكالت واحدهاي توليدي ايجاب ميكند كه وزرايي دردآشنا در اقتصاد ايران حضور داشته باشند. حسين پيرموذن در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن اردبيل تصريح كرد: در وضعيت فعلي تنها 32 درصد از واحدهاي توليدي فعال است و اين فعاليت به معني فعاليت با ظرفيت بيش از05 درصد اس//ت. وي افزود: مابقي واحدهاي توليدي نيمه فعال هس//تند و به دليل سختگيري قوانين و ناتواني در بازپرداخت تسهيالت بانكي به هر طريق ممكن از تعطيلي كامل خودداري ميكنند. عضو هياترييسه اتاق بازرگاني ايران با ذكر مثالي به اظهارات اخير وزير اقتصاد اشاره كرد و گفت: وزير اقتصاد اعالم كرده كه واحد توليدي با42 درصد تسهيالت نميتواند فعاليت كند. به گفته پيرموذن عالوه بر اين رييس بانك مركزي نيز كاهش بهره بانكها را تاكيد كرده و مشخص نيست در چنين وضعيتي به واقع چه كسيمسوولبهبودوضعيتتسهيالتبانكياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.