20 روستاي آوج در هفته دولت از گاز طبيعي بهرهمندميشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرعامل ش//ركت گاز استانقزوينازبهرهمندي02 روستايآوجازگازطبيعيدر هفته دولت امسال خبر داد. به گزارش »جهانصنعت«، اسماعيل مفردبوشهري در بازديدازپروژههايگازرساني بهروستاهايآوجاظهاركرد:درسالجاريفعاليتهاياينشركتدرزمينه گازرساني به روستاهاي منطقه آوج با تالش مضاعف ادامه داشته و در هفته دولت 20 روس//تاي آوج به شبكه سراسري گاز متصل خواهند شد. وي افزود: با بهرهبرداري از اين پروژهها بالغ 3200رب خانوار اين منطقه از نعمت گاز بهرهمند ميشوند. وي اعتبار هزينهشده براي اجراي پروژههاي مذكور را071ميليارد ريال اعالم و اضافه كرد: گازرساني در بخش روستايي باتوجه به سياستهاي ابالغي وزارت نفت با جديت در حال اجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.