شيب معكوس شبكه جمعآوري فاضالب از بين ميرود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدير امور آبفاي رشت از اجراي شبكه جمعآوري فاضالب بخشي از اين شهر با توجه به شيب معكوس و ثقلي بودن شبكه جمعآوري فاضالب سنتي منطقه خبر داد. فرزين فرخي با اعالم اين خبر افزود: شبكه فاضالب سنتي كوچه پيررشت به دليل شيب معكوس، ثقلي بودن شبكه و عمق زياد آن دچار مشكل بود و با اجراي پل زير گذر تقاطع رش//تيان چمارس//را مورد آسيب قرار گرفته بود و همين امر موجب اختالل در دفع فاضالب كوچه و پس زدن فاضالب در پارهاي مواقع ميشد كه ابتدا با ايجاد چاله پمپ در ابتداي كوچه و پمپاژ فاضالب به شبكه كمعمق مجاور به صورت مقطعي حل و در ادامه به منظور رفع كامل مشكل آبفاي رشت 206 متر لولهگذاري به قطر 400 ميليمتر با لوله پلياتيلن دوجداره كاروگيت اجرا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.