مسكنمهرمشكلماليندارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- قائممقام وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه طرح مسكن مهربهلحاظساختهيچمشكلماليندارد،گفت:تاكنون84 هزارو002 ميليارد تومان براي پروژهها پرداخت شده و مابقي نيز متناسب با پيشرفت فيزيكيپرداختميشود.احمداصغريمهرآباديبااعالماينكههنوزتسهيالت بانكي را براي طرح مسكن مهر در اختيار داريم، اظهار كرد: به لحاظ تامين منابع مالي براي ساخت پروژهها مشكلي نداريم. وي با يادآوري اينكه طرح مسكن مهر در بخش ساخت 55 هزار و 500 ميليارد تومان مصوبه دارد، افزود: تاكنون 48 هزار و 200 ميليارد تومان براي پروژهها پرداخت شده و مابقي نيز متناسب با پيشرفت فيزيكي پرداخت ميشود. وي در عين حال با بيان اينكه مشكالتي با بانك داريم كه با برگزاري جلسات متعدد به دنبال برطرف كردن آنها هستيم، تصريح كرد: در جلسات استانها كه با حضور نماينده بانك مسكن برگزار ميشود، مسايل موجود پروژههاي مسكن مهر را ريز به ريز بررسي ميكنيم. قائممقام وزير راهوشهرسازي بيان كرد: تمام مسايل و مشكالت موجود صورتجلسه ميشود و تمام آنها را با همكاري بانك و مديران استاني برطرف خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.