كشاورزان سطح زير كشت چاهها را 15 درصد كاهش دهند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاونحفاظتوبهرهبرداريآبمنطقهايگلستانگفت:برايجلوگيرياز خسارت كشت بايد سطح زير كشت چاهها را حداقل51درصد كاهش داد. به گزارشروابطعموميشركتآبمنطقهايگلستان،معاونحفاظتوبهرهبرداري اين شركت از احتمال خسارت محصوالت كشاورزي كشت دوم تابستانه، در صورت صرفهجويي نكردن در مصرف آب خبر داد. محسن حسيني با اعالم اين مطلبافزود:الزماستسطحزيركشتچاههاحداقل51 درصدكاهشيابد، در غير اين صورت كشاورزان در كشت دوم و فصل تابستان با ضرر و زيان در محصوالتمواجهميشوند.ويحفرچاههايغيرمجازوبرداشتهايغيرقانوني و غيراصولي از آب به ويژه سفرههاي آب زيرزميني استان را دليل اصلي بروز مشكالت ناشي از كمبود آب عنوان كرد و گفت: با وجود تالشهاي مستمر، هنوزحدود51 هزارحلقهچاهغيرمجازدراستانوجوددارد.اينچاههاحدود 150 ميليون متر مكعب از آبهاي استان را برداشت ميكنند كه حدود 13 درصد از حجم كل آبهاي استان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.