اولين صداي سوت قطار در همدان شنيده شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- با افتتاح رس//مي ايس//تگاه همدان، صداي سوت قطار مسافري روز گذشته در اين شهر طنينانداز شد. سرپرست معاونت اجرايي شركت حملونقل ريلي گفت: حركت نخستين قطار مسافري از شهر همدان به مشهد مقدس آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.