چنددستگیازمجلستادولت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهبازرگانی- چیزی به تشکیل کابینه دولت جدید و روی کار آمدن دولت دوازدهم باقی نمانده و ح//اال تمام توجهها به نحوه انتخاب وزرا و کابینه اقتصادی جدید روحانی متمرکز شده است. در این میان با توجه به خواسته دولت مبنی بر تفکیک سه وزارتخانه یعنی جوانان از ورزش، راهوشهرس//ازی از مسکن و صنعت از بازرگانی، اظهارنظرهای متفاوتی ازسویبرخیکارشناسانوهمچنیناعضایمجلس یا پارلمان بخشخصوصی مطرح میشود که دارای چنددستگی است. با این حال، الیحه تفکیک وزارت صنعت، مع//دن و تجارت در کمیس//یون برنامه و بودج//ه مجلس رای مثبت گرفت و با اینکه دوازده نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مخالفت خود را با جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی اعالم کردند اما یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی اعالم کرده است که با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد اگر این الیحه به صحن بیاید به طور حتم رای خواهد آورد.

این در حالی اس//ت که اتاق بازرگانی تهران در جلسههیاتنمایندگانخودطیبیانیهایدرخصوص تفکیک وزارتخانهها از دولت و مجلس خواست تا با تامل و کارشناسی در این خصوص تصمیم بگیرند. اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی تهران با صدور بیانیهای که با 30 رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد، از دولت و نمایندگان مجلس خواستند از تعجیل در تفکیک وزارتخانههای قید ش//ده در الیحه بخشی از اصالح ساختار دولت اجتناب کنند.

آنها همچنین به بیان موضوعاتی که چالشهای اصلی کشور هس//تند و بعد از انتخابات وزرا؛ دولت باید در سریعترین زمان حل آنها در دستور کار خود قرار دهد، پرداختند که از جمله آنها میتوان به بحث بحرانبانکیونرخسودباال)کهباعثشدهماباکاهش سرمایهگذاری در کشور روبهرو باشیم(، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسبوکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسبوکار، ناکارآمدی سیستم دولتی،بحرانفسادسیستمی،قیمتگذاریناصحیح انرژی و از همه مهمتر بیکاری اشاره کرد.

اص/احخرابیه/ایدولته/ایقبلی زمانبراست

همچنین در ادام//ه رییس اتاق بازرگانی تهران به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مسایل روز ترکیب و تشکیل کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیقات خوبی را توانست کسب کند اگرچهخطاهاوویرانگریهاییکهدردودولتگذشته وجود داش//ته زمان زیادی را خواهد برد برای اینکه شرایط اصالح شود ولی اعمال سیاستهای دولت تا اندازهای توانست التهاب و بیثباتی که در مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و. . . بود را برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد.

مس//عود خوانس//اری اظهار کرد: انتخابات 29 اردیبهش//ت یک نقطه عطفی در تاریخ کشورمان بود و حضور بیس//ابقه مردم پ//ای صندوقها و در انتخابات نشان داد که مردم به آینده امیدوار هستند و نگران از اینکه بازگشت به عقب داشته باشند. رأی باال و 24 میلیونی به دکتر روحانی هم اثبات همین مدعاست ولی طبعا این رأی باال، انتظارات مردم را هم بیشازپیش افزایش داده است. دولت فعلی در وضعیت کنونی در شرایط حساسی قرار دارد؛ چه در بعدمنطقهایوچهدرداخلازنظرسیاسیاجتماعی، اقتصادی و. . . شرایط خاصی وجود دارد.

رییس اتاق تهران در ادامه از س//رمایه اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین و ضروریترین ابزارهایی که دولت در دست دارد، نام برد و گفت: این انتظار وجودداردکهدولتجدیدباشروعبهکاربتوانداعتماد جامعه را بیشازپیش بهسوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی بهعنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالشها و مشکالتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعا اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در چهار سال آینده با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد بود و از همین جهت هم هس//ت که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود. شایستهساالریوجوانگرایی خوانساریدرادامهبهشاخصهاومسایلیکهباید در انتخاب اعضای کابینه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از شاخصها شایستهساالری است، قطعا باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی الزم را برای تصدیگری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوب//ی در جامعه و محیط و محلی که میخواهند مسوولیت آن را بپذیرند برخوردار باشند.

وی ادام//ه داد: نکت//ه دوم جوانگرایی اس//ت، همانطور که در آمارها و گزارشها دیدهاید، میانگین عمرسنیوزرایدولتیازدهمحدود26 سالاست که در مقایسه با دولتهای اول و دوم بعد از انقالب که83 یا93 سالبودنسبتاسنباالییاستوشاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته میشود این باشد که اعضای دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسایل نمیگیرند که به همین بحث سن کابینهمرتبطاست.

رییس اتاق تهران در ادامه بیان کرد: پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رییسجمهور و چه وزرا وعدهها و قولهایی را دادهاند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعدهها قطعا در زمانی کهمسوولیترابهعهدهمیگیرند،عملشودونسبت به آنها در مقابل مردم پاسخگو باشند.

وزرا باید به اقتص/اد آزاد و رقابتی باور داشتهباشند

وی هدف از معیارها و ش//اخصها برای انتخاب وزرا را اینگونه توضیح داد: حاکمیت و رعایت قانون مسالهمهمدیگریاستکهبایدموردتوجهقرارگیرد. قبولجریانآزاداطالعاتقابلیتدسترسیهمهافراد ب//ه اطالعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتص//ادی، باید افرادی که انتخاب میشود حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشند که بخشخصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کش//ور، از جایگاه ویژهای برخوردار

ات//اق بازرگانی در بیانی//های از مجلس و دولت خواستتادراخذتصمیمتفکیکوزارتخانههاتعجیل نکنندوباتاملوکارشناسیدراینخصوصتصمیم گیرند.دراینبیانیهکهبهتصویباکثریتنمایندگان بخشخصوصیرسیده،تاکیدشدهاستتازمانیکه بایکتعریفجامعوشفاف،وظایفدولتمشخصو به دو دسته حاکمیتی و تصدیگری تفکیک نشود، تفکیک یا ادغام وزارتخانهها به اهداف تعیین شده دستپیدانمیکند.

متن کامل بیانیه ات//اق بازرگانی تهران به این شرح است:

دولت، الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت را درتاریخ71 خرداد6931 بهمجلسارس//الکرده است. این الیحه به تفکیک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راهوشهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییر ساختار، ازحیثنحوهاثرگذاریبرفعالیتهایبخشخصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانهها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان مجلس خواس//تار است:- در مقدمه توجیحی الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت، به اه/دافیازجملهرعایتاصولارتباطوهمبس/تگی، است. مشورتپذیر بودن وزارت و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه باالیی هستند در آن حوزه باز یکی از ویژگیهایی است که انتظار میرود حتما وزرای محترمی که معرفی میشوند به مجلس دارا باشند.

خوانساری همچنین با اش//اره به قرارداد نفتی امضاشده با شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذش//ته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید، این قرارداد ویژگیهای مهمی داشت که من به چند مورد آن اش//اره میکنم. اوال حضور توتال در پارسجنوبی باعث میشود که ما بهزودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک را افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم، نکته بعدی این است که باوجود تالشی که آمریکا برای امضا نش//دن این قرارداد داش//ت با استقالل عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد ای//ن قرارداد به امضا رس//ید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود.

وی در ادامه افزود: حجم این قرارداد حدود 4/8 میلیارد دالر است و در ظرف 20 با فرض بشکهای 50 دالر 84 میلیارد دالر حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که س//هم توتال از آن 12 میلیارد دالر است. ویژگی دیگر این توافقنامه تکنولوژی به داخل کشورمان خواهد بود. فکر میکنم امضای این قرارداد مقدمهای باشد تا بقیه کشورهایی که مردد بودند برای سرمایهگذاری به ایران بیایند. تفکیکبرچهاساسیاست خوانساری در ادامه با اشاره به مسایل مطرح شده در ایجاد س//ه وزارتخانه جدید، اشکال اساسی این موضوع را انجام نشدن کار کارشناسی عنوان کرد.

به گفته این مقام مس//وول، اگر در سال 1390 ادغ//ام وزارتخانهها انجام ش//ده بر پایه دالیلی بوده و امروز نیز باید مش//خص شود تفکیک آنها بر چه اساسی است.

وی تاکی//د کرد: دول//ت و مجلس باید در وهله نخست با کار کارشناسی ماموریتهای هر سازمان را مشخص کنند و سپس تصمیم بگیرند که چند وزارتخانه در کشور داشته باشیم. برخیبهدلیلشهرت،وزیرشدند همچنین نایب رییس اتاق تهران در ادامه بیان ک//رد: دولت در انتخاب وزرای اقتصادی از فعاالن بخشخصوصی و ات//اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی به عن//وان پارلمان بخشخصوصی مش//ورت بگیرد زیرا شناختی که اتاق از وضعیت اقتصادی کشور و افراد دارد، میتواند در انتخاب وزرا راهگشا باشد اما متاسفانه در بخشی از دولت و قوای دیگر نگاه از باال به پایین به اتاق بازرگانی و فعاالن بخشخصوصی وجود دارد. توجه داشته باشید که طبق قانون اتاق به عنوان مشاور سه قوه ش//ناخته شده است ولی متاسفانه شاهد عمل به این موضوع نیستیم.

عالءمیرمحمدصادقیهمچنینتوجهبهتخصص و شایستهساالری را نکته مهم دیگری در انتخاب وزرا دانست و گفت: متاسفانه شاهدیم برخی افراد که به عنوان وزیر انتخاب میشوند، تخصصهای الزم را در ض/رورتچابکسازیوافزایشتحرکدس/تگاههای مس//وول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که به نظر میرسدتفکیکوزارتخانهها،نهتنهااهدافمذکوررا تامیننخواهدکردبلکهدرمس/یرخالفتقویتایجاد پیوستگیوچابکسازیحرکتکردهوضمنافزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزای//ش هزینههای ج//اری دولت را نیز تقویت میکند. - بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال0931 موضوعادغامدووزارتصنعتومعدنو وزارتبازرگانیتصویبومجددادرخردادسالجاری الیحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحوالت صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانهها نشان میدهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریتهای دستگاه یا دستگاههای جدید و نحوه اجرا و پایش تحوالت و عملکرد آنها انجام نشده است، به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهایناپایداروضعیفبرتوسعهصنعتیوتجاری اقتصاد کشور شده است.

-سوابقمطالعاتوبررس/یهایاقتصادیمتعدد جهانیگویایارتباطتنگاتنگوهمبستگیباالبین سیاستهای تجاری و صنعتی است. در سال0931 مسوولیتی که برای آن انتخاب شدهاند، ندارند و تنها افراد به دلیل ش//هرت سیاسی یا اجتماعی ...و برای وزارتخانهای انتخاب ش//دهاند که این اشتباه است، اتفاقی که از دوران رضاخان در کشور باب شده است و بیش از اینکه به تخصص توجه ش//ود، به شهرت نگاه میشود.

وی ادامه داد: به اعتقاد من باید این نگاه و ذهنیت تغیی//ر کند. در حال حاضر در وزارتخانهها با افراد و مدیرانی روبهرو هستیم که سالهای بسیاری است به صورت تخصصی مشغول کار هستند و به هیچ جناح و گروهی هم وابستگی ندارند، به اعتقاد من رییسجمه//ور در این دوره میتوان//د از این افراد و مدیران اس//تفاده کند زیرا با س//اختار وزارتخانهها، پتانسیلها و ضعفهای آنها آشنایی کامل دارند. چندصدایی نایب ریی//س اتاق بازرگانی ای//ران نیز در مورد تفکی//ک وزارتخانهها گفت: ه//م در نظرات دولت و ه//م در نظرات مجل//س در مورد الیحه تفکیک بخ//ش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن دوپارگی وجود دارد.

پدرام سلطانی با بیان اینکه مشاهده این موضوع نشان میدهد که برای چنین تصمیمی، کار اساسی انجام نشده است، افزود: نباید در دولت در مورد چنین موضوعی چندصدایی وجود داشته باشد.

وی ب//ا بی//ان اینکه در بیانی//های که در مورد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن قرائت ش//د، ضرورت پرهیز از تعجیل ذکر ش//ده اس//ت و از آنجا که شاید در فرآیند تصمیمگیری کالن در کش//ور فرصته//ای کمی پیش آید که نگاه به اصالح ساختار دولت و نظام متمرکز شود بنابراین از این شرایط باید بیشترین بهره را برد تا اصالحات انجام شود.

س//لطانی با تاکید بر اینکه تعریف مشخصی از وظایف حاکمیت وجود ندارد، گفت: باید س//اختار دولت را طراحی کنیم و برای این کار ابتدا نیازمند سند هستیم تا بدانیم اصوال کار حاکمیت چیست و سپس این کارها را در قالب چند وزارتخانه و سازمان تجمیع کنیم تا با هم هماهنگ باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان ک//رد: بنابراین فکر میکنم با اعتراض ما به تعجیل در مورد الیحه دولت به مجلس مبنی بر جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و اصرار ما بر انجام کار کارشناسی قوی در مورد این موضوع این کار انجام شود. وی تاکید کرد: نگاه در مورد الیحه پیشنهادی دولت به مجلس باید به آینده باشد در حالی که ما مدام در مورد کارهایی که در گذش//ته انجام شده، اظهار نظر میکنیم.

سلطانی اظهار داشت: موفق بودن یا نبودن یک طرح بس//تگی به مدیران اجرایی آن طرح دارد چرا که یک س//اختار خوب ب//ا وجود یک مدیر ضعیف موفق نخواهد بود. دالیلمنطقیبیانکنیم همچنین به دنبال اظهارات س//لطانی، محمد الهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در مورد بیانیه مذکور، اظهار داشت: اگر معتقدیم تفکیکبهصالحنیست،بایددالیلمنطقیخودمانرا به دلیل عدم توجه به الزامات و ش/رایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیعص/رفدووزارتشدوعمالنتیجهایازاتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصالح و تس/هیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاستهایتجاریوصنعتیحاصلنشد.

با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمنبرقراریهماهنگیبینسیاستهایمختلف اقتصادی و اجتماعی و پیشبینی س//اختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باح/ذف تص/دیگریها و رفع دخالتهای زائد، این اتاقضمنتاکیدمجددبرضرورتاتخاذتص/میمات مهم اقتص//ادی بر پایه اس//تدالل، تدبیر و مبانی کارشناس/ی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاض//ا میکند تا از هرگونه تص/میم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابتپذیری اقتصاد کشور شود، جلوگیری و با دقت نظر و دوری از ش/تابزدگی، با اولویتدهی به تعریف دقیق ماموریتهای دستگاههای مشمول تغییر و تح//ول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناس/ب جهت دستیابی به اهداف کالن اقتصادی کش//ور و با رعایت منویات اس/ناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشمانداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهمکنند. بیان کنیم و اگر به صالح است، باید پیشنهاداتمان را به مجلس ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه بیانیه قرائتشده در جلسه دیروز بیشتربهیکتوصیهنامهشبیهاست،گفت:اینبیانیه ظاهرا برای این است که وقت بیشتری گذاشته شود تا تفکیک صورت نگیرد در حالی که شأن اتاق بازرگانی تهران این نیست.

الهوتیبابیاناینکهموضوعتفکیکبخشتجارت از وزارت صنع//ت و معدن در دو مرحله مجلس به تصویب رس//یده و به احتمال زیاد در مرحله سوم هم تصویب میش//ود، گفت: اینگونه بیانیه صادر کردنها عمال از دس//ت دادن فرصتهای پیشنهاد بخشخصوصی به مجلس است.

رییس کنفدراس//یون صادرات ایران بیان کرد: در ش//رایط کنونی بخشخصوصی باید دو سناریو به مجلس پیشنهاد دهد چرا که هم شرایط کنونی وزارت صنع//ت، معدن و تجارت مطلوب نیس//ت و هم احیای وزارت بازرگانی به س//بک گذشته مورد نظر ما نیست.

الهوتی با بیان اینکه عنوان بیانیه بس//یار خوب است ولی محتوای آن هدف عنوان را بیان نمیکند، اظهار کرد: اگر قرار است وزارت بازرگانی احیا شود، باید درخواس//ت کنیم تمام دستگاههای متولی در زمینه بازرگانی در زیرمجموعه وزارت بازرگانی که قرار است تشکیل شود، قرار گیرند تا به اهداف توسعه تجارت دست یابیم.

مخالفتی با الیحه انفکاک وزارتخانهها ندارم

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز که در این جلسه حضور داشت، با اشاره به الیحه دولت در مورد احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: به عنوان یک فرد دولتی قاعدتابنایمخالفتباالیحهانفکاکوزارتخانههاندارم اما مطالبی که در حاشیه این الیحه مطرح میشود، جای تامل دارد. علیاکبر مهرفرد افزود: اگر قرار است چیزی تصویب شود، خوب است تصویب شود و کار جلو رود نه اینکه اقدامات و کارهای درستی که انجام شده، زیر سوال برود.

وی با اشاره به اینکه در راستای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و کشاورزی برخی سیاستهای درس//ت وزارت کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفته اس//ت، بیان ک//رد: بهعنوان مثال درباره سیاس//تهای واردات ش//کر انتقاداتی شده است که باید بیان کنم. سیاس//تهایی که وزارت جهاد کش//اورزی پ//س از قانون انت//زاع در پیش گرفت، درست بوده است.

مهرفرد با بیان اینکه ساالنه حدود دو میلیون و 300 هزار تن نیاز به شکر در کشور وجود دارد، گفت: درسال19،دومیلیونو005 هزارتنودرسال29، یکمیلیونو007 هزارتنشکربهکشورواردشدکه واردات انبوه این کاال بهشدت باعث آسیب به تولید و همچنین کارخانههای قند و شکر شد. اقداماتکنترلیبرایوارداتشکر معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات کنترلی برای واردات ش//کر از سوی وزارت جهاد کش//اورزی پس از اجرای قان//ون انتزاع، تصریح کرد: واردات این کاال در اختیار کارخانههای قند و ش//کر قرار گرفت و از آنج//ا که قیمت مصوب شکر و تمامش//ده داخلی باالتر از قیمت وارداتی بود بنابراین کارخانههای واردکننده شکر بخشی از مطالباتشان را که باید از دولت میگرفتند، از محل واردات کسب کردند.

مهرفرد بیان کرد: اجرای این سیاست منجر شد که در س//ال 92 تولید شکر به یک میلیون و 100 هزار تن و در س//ال 95 به یک میلیون و 650 هزار تن برسد.

وی گفت: البته در سال گذشته در مقطعی واردات شکر کم شد که بخشی از این اشکال به وزارت جهاد کشاورزی برمیگردد ولی این دلیل نمیشود که اصل سیاست را زیر سوال برد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سیاست وزارتکشاورزیبرایتولیددانههایروغنی،سیاستی زنجیرهای است و واردات دانههای روغنی و روغن خام یک تعرفه دوپلهای دارد.

مهرفرد بیان کرد: س//االنه یک میلیون و 400 هزار تن روغن خام وارداتی نیاز داریم که در س//ال 83 حدود 15 تا 20 درصد آن در کشور تولید شد اما طی سالهای بعد از آن تولید آن به سه تا چهار درصد در کشور رسید.

وی افزود: در مورد دانههای روغنی این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمد که کسانی که دانه روغنی تولید داخل را خریداری میکنند، از معافیتوارداتاستفادهکنندوهمچنینشاملتعرفه ترجیحی ش//وند که این عده به این موضوع انتقاد میکنند و این سیاست را زیر سوال میبرند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در مورد گندم هفت میلیون تن واردات داشتیم که واردات این کاال به صفر رسیده، در حالیکه افرادی که در سال 92 ارز 1226 تومانی دریافت کردند، میخواهند در سال 95 گندم وارد کنند که وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات گندم را محدود کرده و به این افراد اجازه واردات گندم داده نشده و این مسایل امروز سیاست وزارت جهاد کشاورزی را برای این محدودیت زیر سوال میبرند.

مهرفرد با اشاره به انتقاداتی درمورد گرانی برخی کاالها بیان داشت: اگر شاخص انحراف معیار قیمت را در نظر بگیریم، در کل کاهش داشته، اگرچه برخی کاالها افزایش قیمت یافته است.

وی خاطرنش//ان کرد: باید به این سوال پاسخ داده شود که کدام سیاست درست و کدام سیاست غلط بوده است زیرا ساختار ابزاری بیش نیست و هدف باید مشخص باشد. اگر ساختار عوض شود و سیاست درست ادامه یابد، مشکلی وجود ندارد ولی اگر س//اختار عوض شود و سیاستها تفاوت نکند، اشکال دارد. مطالباتدروغینبیمهتامیناجتماعی در ادامه این جلسه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگان//ی تهران پ//س از ارائه گزارش//ی از اقدامات سازمانتامیناجتماعیتوسطولیاهللافخمی،معاون اقتصادی سازمان گفت: بیمههای تامین اجتماعی مطالبه دروغین دارند.

اس//داهلل عس//کراوالدی با بیان اینکه 25 سال پیش کارگ//ری در کارخانه داش//تم که هماکنون فوت شده است و تسویهحسابهای این کارگر هم به صورت کامل انجام شده، بیان داشت: هماکنون تامین اجتماعی مدعی اس//ت بیمه کارگر مذکور باید بابت شغل سخت پرداخت میشده، درحالیکه در زمان اشتغال کارگر مذکور، این اتفاق نیفتاده و بابت این موضوع شش میلیون تومان جریمه صادر شده است.

وی اظهار داشت: بنابراین چون این مبلغ جریمه پرداخت نشده، ماشینآالت آن کارخانه توقیف شده، در حالیکه بیمه تامین اجتماعی حق توقیف مگر با رای دادگاه را ندارد.

عضو هی//ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه فریاد ارز تکنرخی را سالهاست که میش//نویم، گفت: هنوز دولت نتوانس//ته ارز را تکنرخیکند.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان با این وضعیت نمیتوانند برنامهریزی صادراتی داشته باشند، افزود: هر کاالیی که صادر میشود، حدود شش ماه طول میکشد تا پول کاالی صادراتی بازگردد، درحالیکه صادرکننده نمیداند نرخ ارزش پس از شش ماه چقدر است. این فعال اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان با این وضعیت به س//مت بیکاری میروند و بهترین شغلی که برای صادرکننده پیشنهاد میدهم، این اس//ت که پولش//ان را در بانک بگذارند و سود 23 درصدی بگیرند.

نماده/ایخام/وشبانکه/ادرب/ازار سرمایه

همچنینرییسکمیسیونبازارپولوسرمایهاتاق بازرگانی تهران درباره آخرین تحوالت بازار سرمایه اظهار کرد: ش//رایط بازار سرمایه در سه، چهار سال گذشته تقریبا روند خنثی داشته است.

علیسنگینیانادامهداد:درسال2931 میانگین معامالت 300 میلیارد تومان در روز بود که این رقم در س//ه ماه اول سال 1396 به حدود 200 میلیارد تومان رسیده است، این وضعیت نشان میدهد که بازار از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست و معامالت با مشکل روبهرو است.

رییسکمیسیونبازارپولوسرمایهاتاقبازرگانی عنوان کرد: به نظر میرس//د مشکل در جایی است که مقام ناظری که باید نقش داور را داش//ته باشد خودش در زمین بازی میکند و باعث میشود نقش نظارتیاش از بین ب//رود. گاهی برای صندوقهای سرمایهگذاری محدودیت اعمال میشود و شرکتها سعی میکنند پذیرش بگیرند و تامین مالی کنند ولی مقام ناظر جلوی عرضه اولیه را میگیرد. هیچ جای دنیا چنین نیست که مقام ناظر چنین نقشی را ایفا کند.

س//نگینیان ادامه داد: ح//دود 50 درصد قواعد معامالتی متوقف است و از این لحاظ بورس ما یکی از محدودترین بورسهاست. اگر بازاری در دنیا دچار رکود و حباب شود خیلی زود به حالت عادی بازگرمی گردد اما در بازار س//رمایه ما رکود طوالنی میشود. همه این موارد باعث شده است که اعتماد نسبت به بازار سرمایه از بین برود که این آسیب برای اقتصاد کشور خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.