ادعای کاهش عرضه میوههای خارجی در بازار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- با اینکه هنوز در برخی مغازههای لوکس کالنشهرها، شاهد عرضه میوههای ممنوعه خارجی با قیمتهای باال هستیم اما رییس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش شدید عرضه میوههای ممنوعه خارجی در بازار خبر داد و گفت: وفور تولیدات داخلی باعث ش//ده عرضه میوههای فرنگی در بازار کاهشیابد.

حسین مهاجران با بیان اینکه در حال حاضر تنها سه قلم میوه ممنوعه خارجی در بازار خرید و فروش میشود، گفت: سیب فرانسوی، آووکادو ترکیه و لیموترش برزیل، آفریقا، مصر و ترکیه از جمله میوههایی هستند که هنوز بهصورتغیرمجازدربازارماعرضهمیشوند. ویدربارهاینکهدلیلکاهش عرضهاینمحصوالتدربازارچیست،افزود:پیگیریهایمکررونظارتهای سرسختانه بازرسان دولتی و همچنین وفور تولیدات داخلی از جمله دالیل اینمسالههستند.

مهاجران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت پیاز در بازار، اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم پیاز با کیفیت در حال حاضر در میدان میوه و ترهبار، بین 3000 تا 3500 تومان و پیاز با کیفیت پایینترکیلویی0082 توماناست. ویدربارهاینکهچهزمانیشاهدکاهش قیمتاینمحصولدربازارخواهیمبود،گفت:حدود51 تا02 روزآیندهکه محصولجدیدواردبازارشودقیمتاینمحصولافتمیکندامادربارهمیزان کاهشقیمتآنفعالنمیتواناظهارنظریکرد. گفتنیاستدرشرایطی که هفتههاست قیمت پیاز ناشی از کمبود تولید و عرضه به کیلویی0004 تومانرسیدهاست،اینمحصولکیلوییکمتراز007 تومانیعنییکششم قیمت بازار داخلی، به کشورهای مختلف صادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.