کاهش صادرات در سه ماه اول سالجاری

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنیم-بهنظرمیرسدوضعیتصادراتدرماههاینخستسالجاری چندانتعریفیندارد.درهمینرابطهرییسکنفدراسیونصادراتایرانگفت: کاهش حجم صادرات در سهماهه نخست امسال نشان میدهد همچنان تولیدکنندهداخلیبامشکالتمختلفیدستوپنجهنرممیکند.

محمد الهوتی با اشاره به اینکه شنیده شده آمار صادرات کشور در سه ماه نخست امسال کاهش داشته است، اظهار داشت: متاسفانه تجارت خارجی کشور امروز با مشکالت متعددی روبه رو است که همین امر باعث شده رشد صادراتیموردانتظارتحققپیدانکند.

وی با بیان اینکه درصد ناچیزی از بسته سال گذشته حمایت از صادرات محقق شده است، افزود: در بودجه امسال 120 میلیارد تومان برای کمک به صادرات در نظر گرفته شده که این رقم اصال برای کمک به صادرات قابل قبولنیست.دربودجهسال59 همحدودهزارمیلیاردتومانبرایحمایت ازصادراتپیشبینیشدهبودکهفقط003 میلیاردتومانآنمحققشد. الهوتی با اشاره به کاهش حجم صادرات در سهماهه نخست امسال، تصریح کرد: عدم تناسب نرخ ارز و تورم یکی از موانع اصلی صادرکنندگان است. همچنین افزایش قیمت تمام ش//ده تولیدات هم مانع صادرات آنها شده است. دولت در این رابطه باید با افزایش بهرهوری تولیدات بستر الزم را برای صادرات آنها فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.