تولید31 درصدخرمایجهاندرایران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- آنطور که معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرده است، در حال حاضر71 درصدسطحزیرکشتخرمایجهانمربوطبهایراناستوکشور ما31 درصدتولیدخرمایجهانرادارد.

اسکندرزنددرهمایشبینالمللیکشتبافتخرمابااشارهبههشتعامل موثر بر بخش کشاورزی اظهار داشت: از جمله این عوامل میتوان به آب، خاک، ذخایر ژنتیکی اشاره کرد که ما در زمینه بسیاری از این عوامل دچار چالششدهایم.زندبابیاناینکهازعواملانسانیموثربرکشاورزیمیتوانبه سرمایه، بازار، نیروی ماهر و تکنولوژی اشاره کرد، گفت: سرمایهگذاری نیز در بخش کشاورزی کم است. در حالی که وقتی عرصه در زمینه عوامل طبیعی بر ما تنگ میشود باید با عوامل انسانی این مساله را جبران کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: با افزایش سرمایه، دانش و تکنولوژی میتوانیم میزان تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اهداف این وزارتخانه درافق4041 رابرایتوسعهکشتخرمامورداشارهقراردادوگفت:توسعه سطحزیرکشتخرمابهوسعت56822 هکتاراصالحنخلستانهایدرجه دو و جایگیری نخلستانهای درجه سه از جمله اهداف ما برای افق4041 هستند که به این منظور در مجموعه به حدود 12 میلیون اصله نهال یا پاجوشنیازمندهستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.