فاز دوم طرح مبارزه با قاچاق کاال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- فاز دوم طرح مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه هفته آینده آغازمیشود.درهمینرابطهدبیرکمیسیونمبارزهباقاچاقکاالوارزاستان تهران با بیان اینکه طرح برخورد با کاالی قاچاق در سطح عرضه سال گذشته با همکاری اتاق اصناف و اتحادیهها انجام شد، گفت: اقدامات خوبی از سوی بعضیاتحادیههاصورتگرفت.

علیاکبر پوراحمدنژاد با بیان اینکه در پایان سال گذشته جلسهای در راستای بازخوردگیری اقدامات اتحادیهها انجام شد و اتحادیههای فعال، نیمه فعالوغیرفعالدراینعرضهشناساییشدند،افزود:درجلسهمذکورسازمان صنعت،معدنوتجارتواتاقاصنافخواستارشدندکهشیوهجدیدیباهمین قالب در جهت مدیریت سطح عرضه انجام شود. وی افزود: روند اجرای فاز دوم طرح مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه مورد بحث قرار گرفت و در حالی که فاز اول طرح ارشادی بود، مقرر شد که فاز دوم طرح با محوریت اجرای اصناف و اتحادیهها تبدیل به طرح ارشادی و احضاری شود که نیروی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کنار آنها قرار گیرد. وی بیان داشت: فاز دوم طرح مدیریتسطحعرضهمبنیبرعدمعرضهکاالیقاچاقهفتهآیندهدریکیاز 9 اتحادیههای درگیر با موضوع قاچاق کاال و ارز آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.