کارشکنیجدیدعلیهدولت

قرارداد توتال، زنگنه را به مجلس کشاند؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه نف/ت و انرژی- درگیریهای داخلی پایانی ندارد و کارش//کنی علیه دولت همچنان ادامه دارد. هن//وز یک هفته از امضای قرارداد با توتال نگذشته که اعتراضها به مجلس کشیده شده است.

این در حالی اس//ت که نمایندگان مجلس با مدل جدید قراردادهای نفتی موافقت کرده بودند و امضای قرارداد توتال کامال براساس قانون است اما شکستن تابوی قرارداد جذب سرمایهگذاری خارجی در نفت همچنان چالشبرانگیز است.

اگرچ//ه مجلس//یها در مقابل م//دل جدید قراردادهای نفتی بیش از همه منتقدان مقاومت کردهاند اما خبر رسید که طرحی برای بررسی این ق//رارداد و حتی توقف اجرای آن در حال تدوین است و وزیر نفت هم امروز برای دفاع از این قرارداد به مجلس میرود.

اما نکته قابل تامل این است که قراردادهای جدید نفتی چندین بار بین دولت و مجلس رفت و آمد کرد و به عبارتی چکشکاری شد تا دو طرف قانع شدند اما حال پس از انعقاد نخستین قرارداد نفتی براساس مدل جدید، دلواپسان مدعی شدند که به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و اصول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی دولت مکلف اس//ت به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعهفاز11 پارسجنوبیباطرفقراردادجهت بررسی کارشناسی بیشتر جلوگیری کند!

در طرح س//ه فوریتی توقف موق//ت قرارداد توتال آمده است که هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با ش//رکتهای خارج//ی در قالب الگوی جدید قرارداده//ای نفت//ی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسالمی انجام نشود.

دالیل توجیهی که در ای//ن طرح آمده، این است که از آنجا که انعقاد هرگونه قرارداد خارجی دارای آثار و تبعات خاصی است و میتواند باعث خسارات مالی و غیرمالی زیانبار برای کشور شود و بعضا استقالل سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد در مقطع کنونی نوعی ش//تاب و عجله در انعقاد قراردادهای نفتی در قالب الگوهای جدید نفتی مالحظه میشود که مغایر مصالح و منافع ملی و اصول قانون اساسی است که نمونه بارز آن ابهامات و مش//کالت زیادی است که در قرارداد جدیدتحتعنوانتوسعهفاز11 پارسجنوبیبا شرکتتوتالوشرکتملینفتچین)CPNC( در حال انعقاد است. نقدهاییدرلباستخریبدولت بیژن زنگنه، وزیر نفت که این روزها بیشترین فشار و هجمه را بعد از امضای این قرارداد تحمل میکند، خوب میدانست که برای توسعه فاز 11 پارسجنوبیکهسدشکنقراردادهایجدیدنفتی است، باید صبوری کند. اما نمیدانست پس از این هم//ه وقفه در اجرای این قانون باز هم متهم به اجرای اقدامی شتابزده میشود!

او هم//ان روز در امضای قرارداد گفته بود: با صبوری در سه سال و نیم گذشته یک ساختار و الگ//وی جدید قراردادی را که قابلیت پذیرش برای شرکتهای بینالمللی داشت، به تصویب رس//اندیم و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم. ممکن است برخی با این قراردادها مخالف باشند که این موضوع طبیعی است و برای دولت افتخار اس//ت که این حق را برای مخالفانش قائل شده که بتوانند انتقاد کنند.

اما پ//س از امضای قرارداد، انتقادها ش//دت گرفت. زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که میگفتند57 درصددرآمدمیدانرابهخارجیها میدهیم،گفتهبود:اینحرفغلطاستوحداکثر از محل 50 درصد تولی//د میدان بازپرداختها صورت میگیرد زیرا برآورد ما از درآمد میدان با نف//ت 50 دالری حدود 84 میلیارد دالر خواهد شد اما آنچه به توتال و مجموعه این شرکت در طول 20 س//ال داده خواهد شد که به تصویب شورای اقتصاد هم رس//یده، حدود 12 میلیارد دالر خواهد ش//د یعنی حدود 15 درصد درآمد کل میدان در طول عم//ر آن.اگرچه زنگنه این روزها تالش بسیاری برای پاسخگویی به ابهامهای ق//رارداد توتال دارد اما برخی نقدها از دایره خود خارج شده و جریان تخریبی علیه دولت یازدهم که در آخرین روزهای فعالیت خود قرار دارد، شکل گرفته است. جریانی که بیشتر از آنکه کارشناسی باشد، سیاسی است.

حدود 10 م//اه پس از اینکه مجلس قرارداد جدی//د وزارت نفت را ابالغ ک//رد، اولین قرارداد جدید نفتی 12 تیر 96 به امضا رسید.

هفت ماه مذاکره برای رسیدن به توافق؛ این خالصه رفتوآمدهای ش//رکت توت//ال به ایران است.رفتوآمدهاییکهسببشدسهشنبههفته گذشتهشرکتملینفتایرانوکنسرسیومتوتال فرانسه، شرکت سیانپیسی چین و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای توافقنامه، امضای اصولی یا به عبارتی دیگرHOA قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبی را امضا کنند.

با این حال منتقدان بر چه اساسی این اقدامات را ش//تابزده میدانند؟! به نظر میرسد تمام این بهانهتراشی در جهت تخریب دستاوردهای مثبت دولت تدبیر و امید است. طرح 3 فوریتی پشتوانه الزم را ندارد در همین حال شهباز حسنپوربیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: طرح سه فوریتی توقف قرارداد با توتال از پشتوانه الزم برخ//وردار نبوده و آنچه این روزها درباره قرارداد با توتال از سوی برخی منتقدان مطرح میشود با آنچه باید براس//اس قانون انجام شود، تطبیق ندارد.وی با اش//اره به تدوین طرح سه فوریتی از سوی برخی نمایندگان برای توقف اجرای قرارداد ای//ران با توتال، گفت: برای تدوین این طرح باید اقدامات کارشناسی انجام شود و بنده با اعضای هیات رییسه مجلس و اعضای کمیسیون انرژی صحبتهایی داشتهام اما تاکنون هیچ تفاهمی در این باره با آنها نشده است، لذا این طرح سه فوریتی از پشتوانه الزم برخوردار نیست.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه هرگونه طرح سه فوریتیدرمجلسبایدباهماهنگیفراکسیونهای مختلف انجام شود، افزود: با توجه به اینکه هیاتی از مس//ووالن نظام برای نظارت بر این قراردادها مشخص شده که از مجلس نیز اعضایی در این هیاتحضوردارندوتاکنوننظرکارشناسیدراین باره ارائه ندادهاند، نباید به موضوع طرح سهفوریتی پرداخته شود.

حس//نپور بیگلری با تاکید بر اینکه با توجه به ش//رایط صنعت نف//ت بای//د از فرصتهای سرمایهگذاری در این زمینه استفاده شد و ادامه داد: براس//اس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سالیانه الزمه توسعه و پیشرفت در تمامی ابعاد صنعت نفت استفاده از منابع خارجی است و در مجموع استفاده از ظرفیتهای شرکتهای خارجی به نفع نظام جمهوری اسالمی ایران است. وی با بیان اینکه باید از س//رمایهگذاری خارجی حداکثر بهره را برد، یادآور شد: برای رفع هرگونه ابهام از هیات رییسه مجلس درخواست شده که وزیر نفت در نشست غیرعلنی مجلس ابعاد کامل قرارداد را با نمایندگان در میان گذاش//ته و ابعاد کامل این قرارداد کالبدشکافی شود.

حس//نپور بیگلری با تاکید بر اینکه مجلس با چش//مان باز تمامی ابعاد ق//رارداد با توتال را رصد میکند، اف//زود: آنچه که این روزها درباره قرارداد با توتال از س//وی برخی منتقدان مطرح میش//ود با آنچه که باید براس//اس قانون انجام شود، تطبیق ندارد.

نهادهای ذیربط از جزییات قراردادها اطالع دارند

مدیرعام//ل ش//رکت مهندس//ی و توس//عه نفت)متن(نیزبابیاناینکهمنتظرتاییدچارچوب و قالب قراردادهای »محرمانگی« با شرکتهای بینالمللیتوسطشورایعالیامنیتملیهستیم، گفت: انتشار متن قراردادها ضرورتی ندارد، زیرا نهادهای ذیصالح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشتهاند و نظرات خود را اعالم کردهاند.

سید نورالدین شهنازیزاده درباره برخی ادعاها مبنی بر لزوم انتشار عمومی متن قرارداد فاز 11 پارسجنوبی با توتال و نیز سایر قراردادها، بیان داشت: انتشار متن این قراردادها معمول نیست.

وی تاکید کرد: نهادهای ذیصالح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشتهاند و انتشار متن آنها نیاز نیست.

مدیرعامل شرکت متن یادآور شد: نهادها و اف//رادی که باید از متن این ق//رارداد و جزییات اطالع داشته باشند، این قراردادها را بررسی کرده و نظرات خود را ارایه میکنند.

شهنازیزاده بیان داشت: دلیل طول کشیدن امضای این قراردادها این بوده اس//ت که مراکز و نهادهای رسیدگیکننده بر قراردادها، تعدادشان زیاد است که از جمله آنها میتوان به شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی اشاره کرد.

وی درباره انتقادهای مطرح شده برای امضای قرارداد محرمانگی با شرکتهای بینالمللی نفتی بیان داشت: قراردادهای محرمانگی یک موضوع معمول و عادی در مقررات و قوانین بینالمللی اس//ت و ش//رکتهای معتبر به طور کامل آن را رعایت میکنند.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( افزود: شرکتهایی که برای مطالعهمیادیننفتیواردمیشوند،بایدازمیدانها بازدی//د کرده و م//دارک الزم را دریافت و از این اطالعات، برای تکمیل مطالعه خود از میدانهای نفتی اس//تفاده کنند. بنابراین این شرکتها با امضای ق//رارداد محرمانگی تعهد میدهند این اطالعات را در جای دیگر استفاده نکرده و افشا نکنند.شهنازیزادهبابیاناینکهقراردادمحرمانگی پس از امضای تفاهمنامه و قراردادهای همکاری، به صورت پیوس//ت امضا میش//ود، اضافه کرد: تاکنونقراردادهایمحرمانگیامضاشدهدرکشور، براساس عرف بینالمللی بودهاند.

وی گفت: پس از مدتی پیش//نهاد ش//د که قرارداده//ای محرمانگی دارای قالب و چارچوب مشخص شوند که به تایید شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان این که منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هس//تیم تا از آن در پروژههای جدیداستفادهکنیم،افزود:زمانیکهاینچارچوب و قالب در شورای عالی امنیت ملی تعیین شود، برای همه تفاهمنامهها و قراردادهای محرمانگی، از آن قالب استفاده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.