دولت تدبیر برای صنعت برق چه کرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در دولت یازدهم اقدامات متعددی برای توسعه صنعت برق انجام شدکهمیتوانبهافتتاحوبهرهبرداریاز45 نیروگاه،افزایشراندمان، توسعهنیروگاههایتولیدپراکنده،بهرهبرداریاز03نیروگاهتجدیدپذیر ونصب721 هزارکنتورهوشمنداشارهکرد.

طی سالهای 1392 تا پایان اردیبهشتماه 1396 اقدامات متعددی در صنعت برق انجام شد که میتوان به تجدید ساختار صنعت برق اش//اره کرد که به منظور تقویت ظرفیتهای تولید برق در بخشهای نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر و افزایش راندمان تولید، تغییرات س//اختاری در صنعت برق، مشتمل بر تشکیل »شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور« و »سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و وری انرژی برق )ساتبا(« در هماهنگی با هیات دولت و مجلس شورای اسالمی در دولت یازدهم انجام شد.

افتتاحوبهرهبرداریاز45 نیروگاه بهگزارشایسنا،افتتاحوبهرهبرداریاز45 نیروگاهدر31 استان ب//اظرفیت6297 م//گاواتازجملهدیگراقداماتصنعتبرقدر سالهای مذکور بود که میتوان در این رابطه گفت صنعت برق ایران ازنظرظرفیتنصبشدهنیروگاهیدرخاورمیانهمقامنخست،رتبه سوم آسیا و رتبه چهاردهم جهان را داراست و از نظر مقدار مصرف درجایگاه81 جهانقراردارد.

طیسالهای2931 1395ات بهظرفیتنیروگاههایکشوربیش 7900زا مگاواتافزودهشدهوتاپایاناردیبهشتماهسال6931 با رشدساالنهحدود5/3 درصدبه74667 مگاواترسیده.ازاینتعداد، 35 واحد به ظرفیت0575 مگاوات متعلق به نیروگاههای حرارتی استکه02 واحدآنبهظرفیت0623 مگاوات)معادل75 درصد( از سوی بخشخصوصی احداث و سنکرون شده است.

سهمبخشدولتیازمجموعظرفیتتولیدبرقحرارتیدرکشور درحالحاضر63 درصداستکهبراساسبرنامهریزیهادرشرکت مادرتخصصیتولیدنیرویبرقحرارتیاینشاخصپسازواگذاریها به81 درصدخواهدرسید.درحالحاضرسهمبخشخصوصیاز مجموعتولیدنیرویبرقحرارتیدرکشور46 درصداست.

همچنینبرنامهریزیوشروععملیاتاجراییاحداثنیروگاههای حرارتیراندمانباال)کالسF (بااستفادهازتوانمندیهایپیمانکاران داخلی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور از دیگر دستاوردهای این دورهاست.بهاینترتیبحدود01 هزارمگاواتنیروگاهحرارتیدر بخشهایخصوصیودولتیدرحالاحداثاستو0057 مگاوات دیگر نیز ظرفیت بخش بخار نیروگاههای گازی بخشخصوصی در دست احداث به روش بیع متقابل است.

افزایشراندماننیروگاهها ب//ا وجود تنگناهای مالی صنعت برق، ب//ا احداث نیروگاههای پربازده،تکمیلبخشبخارنیروگاههایسیکلترکیبی،بهبودشرایط بهرهبرداری از نیروگاههای موجود و نیز افزایش سهم گاز مصرفی نیروگاهه//ای حرارتی، راندمان نیروگاهه//ا با یک درصد افزایش به 38 درصد ارتقا یافت. افزایش راندمان نیروگاهها به معنای کاهش مصرف سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی است که منجربهبهبودشرایطزیستمحیطیخواهدشد.بابرنامهریزیهای انجامشدهاینرونداصالحیدربرنامهششمتاراندمان24 درصد ادامهخواهدیافت.

نتایج حاصل از اجرای سیاستهای بهینهسازی در بخش تولید برقوواحدهاینیروگاهیشاملکاهشانتشاردیاکسیدکربنناشی ازمصرفسوختنیروگاههانسبتبهسالاولدولت،4/81 میلیون تن)حدود01 درصد(،صرفهجویی005 میلیوندالری)معادل5/01 میلیونبشکهنفت(درسال5931 وکاهشانتشاردیاکسیدکربنبه مقدار6/3 میلیونتناشارهکرد.

همچنینراندمانتولیدبرقایراندرمقایسهباکشورهایهمسایه و منطقه نظیر عربستان، امارات، عراق، پاکستان، افغانستان، هند و روسیهباالتراست.

توسعهنیروگاههایتولیدپراکنده نکته قابل ذکر دیگر این که اگرچه تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک بهرهبرداری شده برابر 193 مگاواتوبهارزش611 میلیوندالردرکشوربودهاینظرفیت در دولت یازدهم به میزان 536 مگاوات و ارزش 321 میلیون دالر افزایشیافتوبهرقم256 مگاواترسیدهاست.

همچنینبراساسبرنامهریزیهایانجامشده001مگاواتظرفیت دیگرمولدهایمقیاسکوچکتاپایاندولتو111 مگاواتدیگرنیز تاپایانسال6931 بهبهرهبرداریخواهدرسید.

بهرهبرداریاز03 نیروگاهتجدیدپذیر بهرهبرداریاز03 نیروگاهتجدیدپذیرجدیددراستانهایمختلف باظرفیت671 مگاواتیکیازاقداماتدولتیازدهماست.پیشاز شروعوآغازبهکاردولتیازدهم،کلظرفیتنیروگاههایمنصوبهدر کشوردرحوزهانرژیهایتجدیدپذیروپاکاعمازدولتیوخصوصی، رقمیمعادل40/561 مگاوات)مش//تملبر131 مگاواتدولتی، 32/04 مگاوات نیروگاه غیردولتی( بوده است، این ظرفیت با تغییر رویکرد از سرمایهگذاری توسط دولت به سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت کمتر از چهار سال به میزان91/671 مگاواتافزایشیافتوبهرقم32/143 مگاوات)مشتملبر4/171 مگاواتدولتی،38/951 مگاواتنیروگاهغیردولتیو01 مگاواتاز محل عوارض برق( رسیده است.

بهاینترتیبعالوهبرآنکهازرشدباالی602 درصدیبرخوردار بوده،بیشاز27 درصدازاینافزایشظرفیتتوسطبخشخصوصی به بهرهبرداری رس//یده، در این مدت تعداد شرکتهای خصوصی ومش//ترکینازچهارشرکتبهبیشاز053 شرکت)بااحتساب مشترکینخانگی(رسیدهاست.

ذکر این نکته ضروری است که براساس برنامهریزیهای صورت گرفته و با تحقق اهداف پروژههای اقتصاد مقاومتی، پیشبینی میشود از مجموع 680 مگاوات قرارداد فعال به میزان 70 درصد تا پایان س//ال 1396 به ظرفیت منصوبه اضافه ش//ده و در سال 1397 نی//ز مجموعا به ظرفیتی بیش از 1200 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خواهد رسید و این مهم با سرمایهگذاری و مشارکت بخشخصوصی محقق خواهد شد.

از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که میتوان از آن به عنوان پشتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نام برد، ایجاد تعرفههای متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اس//ت که همین امر سبب شده میزان قراردادهایمنعقدهاز235 مگاواتبهبالغبر20511 مگاوات)یعنی رشدیبالغبر282 درصد(افزایشیابدواینامرباعثخواهدشدظرف مدتکوتاهیباسرمایهگذاریبخشغیردولتی،ظرفیتنیروگاههای منصوبهچندینبرابرشود. دستیابیبهباالترینضریبآمادگینیروگاهها دستیابی به باالترین ضریب آمادگی نیروگاهها در تاریخ صنعت برقکشوربهمیزان45/89 درصد،افتتاحوبهرهبرداریاز81 پست 400 کیلوولتدر71 استانباظرفیت0789 مگاولتآمپر،افتتاحو بهرهبرداریاز52 پست032 کیلوولتدر12 استانباظرفیت0268 مگاولتآمپر،افتتاحوبهرهبرداریاز25 پست231 کیلوولتدر31 استانباظرفیت9173 مگاولتآمپروافتتاحوبهرهبرداریاز321 پست66 63- کیلوولت در62 استان با ظرفیت2487 مگاولت آمپر بخشی دیگر از اقدامات دولت یازدهم در صنعت برق است.

همچنیندردولتیازدهمطولخطوطانتقالوفوقتوزیع004، 132،230 و36 کیلوولتدرشبکهسراسریبرقکشوربهترتیببه طورمتوسطساالنه6/5،5/4،3/3 5/2و درصدرشدداشتهاست. افزایشتعدادمشترکینبرقوکاهشتلفات درایندورهصنعتبرقموفقشدحدود5/4 میلیونمشترک جدید را از نعمت برق برخوردار کند. به این ترتیب تعداد مشترکین برقدرسراسرکشوربهحدود43 میلیونمشترکرسید.اینروند طیبرنامهششمنیزبهمنظورپاسخگوییبهنیازمتقاضیانجدیدبرق تانیلبهبیشاز34 میلیونمشترکادامهخواهدداشت.

این صنعت همچنین با توجه به ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتیتوسطمقاممعظمرهبری،بااقداماتموثردرزمینهتوسعه، اصالح و بهینهسازی شبکههای توزیع برق و نیز مقابله مستمر با استفاده غیرمجاز از برق موفق شد با تالشی جهادی، میزان تلفات برق در شبکههای توزیع را به شکل قابل توجهی کاهش داده و به 10/7 درصد برساند. این اقدام باعث شد مشترکین مجاز از برق استانداردباکیفیتومطمئنبرخوردارشوند.

کاهشهریکدرصدتلفاتبرقحدود052 میلیاردتومان صرفهجویی به همراه دارد و اگر همین عدد را با سوخت مصرفی درنظربگیریم،بهازایکاهشیکدرصدتلفاتتقریباساالنه006 میلیاردتومانصرفهجوییدرهزینههاحاصلمیشودکهاینمیزان صرفهجوییمعادلکل گذاریدربخشتولیددولتیدرسال 1394 بودهاست.الزمبهتوضیحاستکههدفگذاریبرنامهپنجم رسیدنبهتلفات41 درصدبودهکهصنعتبرقتاکنونبه7/01 درصدرسیدهاست. مدیریتباردرزمانپیک دس//تیابی به رکورد مدیریت بار و مدیریت مصرف در پیک مصرفبهمیزانس//ههزارمگاواتدرتابس//تان5931 یکیاز اقدامات مهم دولت یازدهم ثبت ش//ده ک//ه باید گفت در ادامه فعالیتهایموثرسالیانگذشتهدرزمینهمدیریتمصرفانرژی، انتظاراتوحساسیتهایجدیدیدربخشهایمختلفمصرف برای مدیریت مصرف برق به وجود آمده که توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی، انجام مطالعات، تحقیق و توسعه، آموزش و آگاهسازی، انتشارات، طراحی، مشاوره و اطالعرسانی،مدیریتساخت،اجراوحمایتهایفنیواقتصادی، ظرفیتسازی به ویژه در بخشهای غیردولتی، مدیریت طرحها و پروژههایبهینهسازیبخشیازآناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.