چین 1/7 میلیارد دالر به ایران میآورد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ب//ا گذش//ت چن//د روز از امضای قرارداد توس//عه ف//از 11 پارسجنوبی با کنسرس//یومی به رهبری توتال فرانس//ه، چینیها برای آنکه قافیه را به رقیب فرانسوی خود واگذار نکنند سر کیسه را کمی شل کرده و قرار است هدیهای یک میلیارد و 700 میلیون دالری به صنعت نفت ایران اعطا کنند.

ماجرا از این قرار اس//ت که پس از امضای قرارداد با توتال فرانس//ه و در آس//تانه برگزاری مناقصات توسعه میادین نفتی آزادگان و یادآوران، دولت چین با گشایش خط اعتباری یک میلیارد و 700 میلیون دالری به صنعت نف//ت ای//ران در قالب اجرای ف//از دوم طرح تثبیت پاالیش//گاه نفت آبادان موافقت کرده است.

ب//ه گ//زارش نیوز، قرارداد تامین فاینانس فاز اول این طرح پاالیش//گاهی، اردیبهشتماه امس//ال با بازگشایی خط اعتباری یک میلیارد و 100 میلیون دالری عمال نافذ ش//د و در این پروژه ش//رکت ساینوپک چین مسوولیت اجرا را برعهده دارد.

برای اجرای فاز دوم این طرح پاالیشگاهی تاکنون موسسه بیمهای و بانک عامل چینی طرح پرداخت و بازگشایی فاینانس 1/7 میلیارد دالری را تصویب کرده و پیشنهاد برای اخذ مجوز نهایی به وزارت امورخارجه چین ارسال شده است.

صف کش//یدن ش//رکتهای بزرگ بینالمللی به ویژه در بخش باالدست صنعت نفت ایران و امضای تفاهمنامههای همکاری با شرکت توتال، شل، انی، اینپک//س، پتروناس، لوک اویل، گازپروم، OMVو ... از یک طرف و عدم ارائه رانت به شرکت ONGC هند برای توسعه میدان گازی فرزاد ب از طرف دیگر چینیها را متوجه دو تهدید بزرگ کرده است.

تهدید اول حضور رقبای نامآشنای آسیایی و اروپایی بوده و خطر دوم اینکه ایران برخالف دوره تحریم خیال امتیاز دادن به هیچ ش//رکت و کشوری را در صنعت نفت و گاز خود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.