قیمت نفت کاهش یافت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قیمت هر بشکه نفت برنت با 10 سنت کاهش به 46 دالر و 78 سنت رسید.به گزارش رویترز، قیمت نفت پس از تقریبا یک هفته کاهش شدید، روز گذشته به صورت نسبی به ثبات رسید اما با توجه به تداوم مازاد عرضه و کاهش پیشبینی چند بانک از قیمت جهانی نفت، چشمانداز بازار همچنان ضعیف و کاهشی گزارش شده است.براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 10 سنت کاهش به 46 دالر و 78 سنت رسید. قیمت نفتخامآمریکانیز5سنتکاهشداشتوبه44دالرو53سنترسید. مشاهده عالئمی از تقویت کوتاهمدت تقاضا مانع از کاهش بیشتر قیمتها شد.همزمانبااوجگرفتنسفرهایتابستانیدرآمریکاانتظارمیرودمیزان تقاضا برای بنزین در نیمکره شمالی افزایش پیدا کند.

بانک آمریکا، مریل لینچ در یادداشتی نوشت: »آمارهای هفتگی میزان تقاضا برای بنزین در آمریکا نسبت به متوسط پنج سال اخیر باالست و میزان مسافتهای طی شده توسط رانندگان آمریکایی نیز نسبت به سال گذشته رشد نشان میدهد.«با وجود اجرای توافق کاهش تولید و کاهش تولید نفت توس//ط اوپک و 11 تولیدکننده دیگر، قیمت نفت نسبت به ابتدای سال 2017 حدود 18 درصد کاهش یافته است.دلیل این کاهش نیز رشد تولید نفت آمریکا و کشورهای دیگر بوده که عضو توافق کاهش تولید نیس//تند. تولید نفت آمریکا نس//بت به یک سال قبل بیش از 10 درصد جهش داشته و به 9/34 میلیون بشکه در روز رسیده است. نیجریه و لیبی، دو عضو اوپک که از توافق کاهش تولید معاف هستند نیز تولید نفت خود را افزایش دادهاند.

نتایج تحقیق موسسه تامسونرویترز نشان میدهد اوپک در ماه ژوئن روزانه 25/92 میلیون بشکه نفت صادر کرده که 450 هزار بشکه بیشتر از ماه میو 1/9 میلیون بش//که در روز بیش//تر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.