حل مشکالت صادرات پتروشیمی به چین

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون وزیر نفت با بیان اینکه مشکل صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به چین ارتباطی با تحریم ندارد و اعمال قوانین ضد پولشویی عامل این مساله است، گفت: تا چند روز آینده این مشکل به طور رسمی حل میشود. به گزارش »جهان صنعت« به نقل از انجمن صنفی کارفرمایی صنعتپتروشیمی،امیرحسینزمانینیادربارهمشکالتپیشرویصادرات محصوالتپتروشیمیوپلیمریایرانبهچینگفت:اینمشکالتبهدلیل اعمال قوانین مقابله با پولشویی و ضد تامین منابع مالی تروریسم از سوی دولت چین اعمال شده است.معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت با اعالم اینکه ربط مشکل صادرات پتروشیمی به تحریم ایران بیاساس بوده و صحت ندارد، تصریح کرد: چین این قوانین را برای تمامی کشورها اعمال کرده و به زودی حل میشود.این مقام مسوول با تاکید بر اینکه هماکن//ون مذاکرات متعددی بین بانک مرکزی ایران و چین برای نقل و انتقال پول آغاز ش//ده است، اظهار داشت: از سوی دیگر اخیرا نشست مش//ترکی با حضور مدیران عامل هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی برگزار ش//ده و هر یک از ش//رکتها راهکارهایی را به صورت غیررسمی برای حل این مشکل در پیش گرفتهاند.زمانینیا با بیان اینکه با توجه به نتایجگفتوگوهاپیشبینیمیشودمشکلصادراتمحصوالتپتروشیمی ایران به چین تا چند روز آینده به صورت رسمی حل شود، خاطرنشان کرد: وزارت نفت هم در تماس با بانک مرکزی برای تسریع در حل این مشکل اقداماتی انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.