افزایش رفت و آمد نفتکشهای ایران به اروپا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شرکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد حمل محمولههای نفت خام این شرکت به قاره اروپا در حال افزایش است.رویترز نوشت شرکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد صادرات آن به اروپا روزانه افزایش مییابد و این شرکت قصد دارد برای پشتیبانی از این افزایش صادرات، ناوگان خود را ارتقا دهد.محمدرضا شمس دولتآبادی، رییس امور بینالملل شرکت ملی نفتکش اعالم کرد: این ش//رکت قصد دارد نفتکشهای جدید را جایگزین بخشی از نفتکشهای قدیمی خود کند. برای نوسازی ناوگان خ//ود و خرید نفتکشهای جدید برنامه داریم؛ برخی از نفتکشهای قدیم//ی را حذف میکنیم اما ظرفیت خ//ود را تغییر نمیدهیم.این مدیر شرکت ملی نفتکش افزود: یک برنامه نوسازی پنج ساله داریم ام//ا هنوز برای نهای//ی کردن آن تالش میکنیم. در دوران تحریم در بازار آس//یا فعال بودیم اما از آغاز س//ال گذشته میالدی، بازگشت به بازار اروپا را نیز آغاز کردهایم. کشتیهای ما در بسیاری از پایانههای اروپا پهلو میگیرند و شمار این محمولهها روزبهروز افزایش مییابد. رییس امور بینالملل ش//رکت ملی نفتکش همچنین اعالم کرد این شرکت قصد دارد کشتیهای ویژه حمل الانجی نیز خریداری کند و وارد مس//یری جدید شود. ایران بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد؛ برنامههایی برای تولید الانجی در آینده وجود دارند و به همین دلیل بهزودی در انتقال این سوخت در آینده نقش خواهیم داش//ت. به گفته وی، ص//ادرات الانجی ایران در میانمدت و ظرف سه تا پنج سال آینده آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.