»خندوانه« همچنان در سوله مديريت بحران ضبط ميشود!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس كميسيون س//المت و محيطزيست شوراي شهر تهران در جلسه ديروز اين شورا، ليستي از سولههاي مديريت بحران كه تغيير كاربري يافتهاند را ارائه كرد.

در جلس//ه سيصد و پنجاه و نهم ش//وراي اسالمي شهر تهران، رحمتاهلل حافظي در تذكر پيش از دس//تور خود به تغيير كاربري سولههاي مديريت بحران در سطح شهر تهران اشاره كرد. وي با تاكيد بر اينكه برخالف گفتههاي قاليباف، سولههاي مديريت بحران تغيير كاربري دادهاند، گفت: در عمل شاهد هستيم در منطقه 2، يك سوله تابلوي پايگاه مديريت بحران را دارد اما در عمل در اختيار مركز ژئوتكنيك اس//ت. سولهاي ديگر در همين منطقه به دانشگاه علمي – كاربردي اختصاصيافتهاست.درمنطقه22 سولهحضرتابوالفضل)ع( در اشغال معاونت اجتماعي شهرداري است. در منطقه 13 در دوكوهه، تجهيزات و دكور صداوسيما در سوله مستقر است. همچنينبازهمدرمنطقه2 برنامهخندوانهدرسولهمديريت بحران در حال ضبط است و جمعي از اين سولهها نيز به بخش خصوصي واگذار شدهاند.

حافظي اس/ناد ناايمن بودن خط 7 مت/رو را ارائه كرد

رييسكميسيونسالمتومحيطزيستهمچنيندرادامه اين جلسه اسنادي مبني بر ناايمن بودن خط مترو ارائه كرد.

رحمتاهلل حافظي با ارائه اسنادي مبني بر ناايمني خط 7 گفت: من مانند برخي نيستم كه برايم سنگ، آهن و آجر و پول مهم باشد. براي من جان انسانها در درجه اول اهميت قرار دارد. به سه سند استناد ميكنم. دو روز پيش از افتتاح خط 7 مترودرهجدهمخرداد69 شاهدبوديممعاونعملياتونقليه ريلي خطاب به احمديبافنده، مدير عامل شركت بهرهبرداري مترو نامهاي نوشته است كه در آن ورود مسافر به خط 7 را با مخاطرات و ريسك فراوان همراه دانسته. او اضافه كرده به منظوروصيانتازجانمسافرانازبهرهبرداريخط7تازمان رفع نواقص عمده ممانعت شود. سند دوم به روز افتتاح در 20 خرداد مربوط ميشود. مدير مركز فرمان به احمديبافنده طي نامهاي شرايط خط 7 را براي شروع مسافربري ناايمن دانسته است. او در اين نامه از بافنده درخواست كرده از انتقال مسافر با خط 7 ممانعت شود و هرگونه جابهجايي خط 7 به صورت مانوري و آزمايشي صورت گيرد.

اين عضو شوراي شهر در تشريح سند دوم خود مبني بر خطرن//اك بودن خط 7 افزود: در اين نامه مدير مركز فرمان صريحا به احمديبافنده تذكر داده كه در صورت وقوع هر گونه حادثهاي در خط 7 امدادرساني به مسافران تقريبا غيرممكن است. قابل ذكر است كه اين مكاتبه براي سازمان بازرسي و حراست مركزي نيز ارسال شده است. در سند سوم نيز مدير مهندسي كيفيت و ايمني، نامهاي خطاب به احمدي در 18 خرداد69 فرستادهاست.درايننامهآمدهكهامكانبهرهبرداري ايم//ن از خط 7 تا اين لحظه وج//ود ندارد. فقط در محدوده ايستگاه محمديه تا ايستگاه صنعت ارتباط به صورت ناپايدار وجود دارد. از محدوده بسيج تا ايستگاه محمديه به طول 7 كيلومتر وسيله ارتباطي بين مركز و راهور وجود ندارد و هنوز كابل فيبر نوري در اين مسير نصب نشده است. از سوي ديگر تابلوهايراهنماوهشداردرطولمسيروايستگاههانصبنشده و در مواقعي كه راهبر به هر دليل منحرف شود، تشخيص محل دقيق قطار و اعالم به مركز فرمان بسيار سخت است.

وي در ادامه افش//اگريهايش تصريح كرد: ايستگاههاي بهرهبرداري شده از حداقل امكانات آتشنشاني برخوردارند و انشعاب آب در ايستگاهها تامين نشده است. با توجه به طوالني بودن ايستگاههاي بهرهبرداري در صورت توقف قطار به هر دليل و تخليه مسافران در داخل تونل، مسيرهاي خروج مسافران در داخل تونل تعبيه نشده است و بسياري از ايستگاهها جهت هدايت مسافران به سمت خارج آمادگي الزم را ندارند.

نامگ/ذاري اتوب/ان و تونل نيايش به ن/ام آيتاهلل هاشميرفسنجاني

رييسكميسيوننامگذاريشورايشهرتهرانازجمعبندي نهايي براي نامگذاري اتوبان نيايش و تونل نيايش به نام آيتاهلل هاشميرفس//نجاني خبر داد. مجتبي شاكري گفت: نهايتا جلسهايباحضورمحسنهاشميفرزندآيتاهللبراينامگذاري معبري به نام اين فقيد انجام شد و با جمعبنديهاي انجام شده تونل و بزرگراه نيايش به نام آيتاهلل هاشميرفسنجاني تغيير نام خواهد داد. به پيشنهاد فرزند هاشمي در دوم شهريورماه همزمان با سالروز تولد آيتاهلل اين تغيير نام رخ ميدهد.

س/االريخواس/تارتوق/فقرارداده/ايمبهمو غيرشفاف شهرداري شد

يكي ديگر از اعضاي ش//وراي ش//هر تهران از قراردادهاي مبهم و غيرشفاف شهرداري تهران در آخرين روزهاي مديريت خود انتقاد كرد.

رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در صحن علني شوراي شهر با اشاره به باغ كتاب تهران گفت: احداث باغ كتاب تهران كار خوبي بوده اما نگرانيهاي جدي را براي انتشاراتيها و كتابفروشيهاي بخش خصوصي ايجاد كرده است. شائبههايي ايجاد شده مبني بر اينكه اين ظرفيت عظيم قرار است به تقويت بخش عمومي و دولتي بپردازد كه اين امر موجب تعطيلي كتابفروشيها و انتشاراتيها ميشود. اين موضوع خالف منويات مقام معظم رهبري و استراتژيهاي فرهنگي كش//ور اس//ت. بنابراين الزم است شهرداري تهران پاسخگوي دغدغههاي ايجاد شده در بخش خصوصي باشد.

وي با اش//اره به اينكه گفته ميشود احداث باغ كتاب در طرح جامع اراضي عباسآباد بوده و نيازي به تصويب ندارد، افزود: طرح جامع بودن مالك اجرايي شدن نيست آنچه در طرح جامع پيشبيني ش//ده بايد در برنامه پنجساله بيايد و در برنامه س//االنه به تصويب برس//د و بعدا اجرا شود. اكنون در طرح جامع ش//هر تهران هم بسياري از تكاليف مانده كه انجام نشده است.

ساالري در ادامه جلسه و در تذكري جدي به قراردادهاي مبهم و غيرشفاف شهرداري تهران اشاره و اظهار كرد: در جلسه مشتركي كه اعضاي شوراي چهارم و منتخبان شوراي پنجم و شهردار تهران و مديران وي داشتند، آقاي قاليباف صراحتا اعالم كردند كه دستورات اكيد براي منع انعقاد هرگونه قرارداد كه تعهداتي را براي مديريت آينده شهر تهران ايجاد ميكند صادر كرده است اما اكنون مجموعه گزارشات متنوعي كه از سوي مديران شهرداري به ما ميرسد همه را نگران كرده است و لذا بنده درخواست توقف سريع اين روند و شفافسازي در اين خصوص را دارم. گزارشاتي ارائه ميشود كه اردوگاه شهيد ميرحسيني به مساحت 70 هكتار در منطقه 22 با مجموعه مستحدثات و ظرفيت بااليي كه دارد، در حال واگذاري به يك شركت بخش خصوصي براي بهرهبرداري است و حتي كاركنان شهرداري را از آنجا اخراج كردهاند. ضمنا گزارشاتي غيررسمي داده ميشود كه حتي قراردادهايي در سازمان امالك بدون قيد زمان و مبلغ به امضاي اعضاي هياتمديره رسيده و قرار است هر زمان و مبلغي را كه صالح دانستند قيد كنند.

رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران همچنين به تذكرات گذشته خود درخصوص واگذاري پرديس متروي دردش//ت در شرق تهران اشاره كرد و گفت: پرديس متروي دردشت يكي از بزرگترين داراييهاي شهر تهران با بيش از 15 هكتار مساحت و بيش از نيم مترمربع بارگذاري است كه طي حدود 20 روز پيش و پس از تذكر اينجانب در صحن شورا، به بانك شهر واگذار شد و بانك شهر هم هفته پيش مناقصه واگذاري آن به ديگران در روزنامه همش//هري منتشر كرد.

وي با اشاره به قراردادهاي شهرداري با قرارگاه امامرضا)ع( ادامه داد: هيچ اطالعي درخصوص اين قرارگاه و هيات امناي آن نداريم، چگونه است كه هرجاي شهر و شهرداري ميرويم، اسم اين قرارگاه را ميشنويم و ميگويند در حال انعقاد قرارداد اس//ت، چرا كسي در مورد اين موضوعات توضيح نميدهد و شفافسازي نميشود؟ شهرداري تهران بايد درخصوص اين ابهامات پاسخگو باشد و شفافسازي كند. چرانامافتتاحهايناقصراآزمايشيميگذاريد محمد حقاني نيز در ادامه جلسه ديروز شوراي شهر تهران با اشاره به افتتاح خط 7 مترو و كمبودهايي كه در اين خط وجود دارد، تصريح كرد: چرا نام افتتاحهاي ناقص را آزمايشي ميگذاريد درحالي كه ايمني مسافران بيش از هر چيز حائز اهميت است.

وي درخص//وص افتتاح خط 7 مت//روي تهران گفت: 27 كيلومتر طول نهايي اين خط اس//ت كه در حال حاضر 22 كيلومتر از آن به افتتاح رسيده. مقرر است در طول اين خط 26 ايستگاه داشته باشيم كه در حال حاضر تنها هفت ايستگاه به بهرهبرداري رسيده است. وضعيت بهرهبرداري فعلي اين خط خارج از استانداردهاي معمول است كه يكي از مشكالت آن نبود سيستم سيگنالينگ است. بنده به عنوان نماينده مردم تهران در شوراي اسالمي اين شهر هنوز مطمئن نيستم كه اين سيستم در خط 7 مترو مستقر شده است يا خير. امروز در دنيا مترو را با طول خطوط سنجش نميكنند، بلكه تعداد واگنهايي كه به بهرهبرداري ميرس//د مالك سنجش مترو است. اين در شرايطي است كه 188 كيلومتر از خطوط مترو در تهران به بهرهبرداري رس//يده اما تنها 1270 واگن داريم كه هيچ تناسبي ميان اين دو وجود ندارد. در حقيقت براي 188 كيلومتر بايد حداقل دو برابر تعداد واگنهاي فعلي در متروي تهران واگن مشغول فعاليت باشند. در حال حاضر نه خبرنگاران شهري، نه مردم و نه بنده به عنوان نماينده شورا نميدانم چه مقدار خطوط مترو بهرهبرداريشده داريم و هزينه ساخت هر كيلومتر از مترو چه ميزان است. آمار و ارقام در اين زمينهمتناقضاست.بيترديدنبايدبرايتسريعافتتاحخطوط مترو، جان مردم را ناديده بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.