15

Jahan e-Sanat - - NEWS - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تئوهرناندزبهرئالمادریدپیوست باشگاه رئالمادرید دیروز مراسم معارفه تئو هرناندز بازیکن تازه خریداری کرده خود را برگزار کرد.

این باشگاه در ادامه فعالیتهای خود در بازار نقل و انتقاالت تابستانی تئو هرناندز جوان را به خدمت گرفت. او که تنها 19 س//ال دارد و اهل کشور فرانسه است، فصل گذشته توانست در ترکیب اتلتیکو مادرید خوش بدرخشد و نوید آیندهای بزرگ را به اهالی فوتبال اسپانیا بدهد تا چشم تیزبین رئالیها او را در رادار خود قرار دهد.

تئو هرناندز ظهر دیروز تستهای پزشکی باشگاه را با موفقیت پشت سر گذاشت تا آماده عقد قرارداد جدید خود با کهکشانیها شود. او با مبلغ 26 میلیون یورو به جمع رئالیها اضافه شد و از این پس پیراهن شماره 15 را بر تن خواهد کرد. چلسیدرآستانهانتقالغولفرانسویبهاستمفوردبریج خبرگزاری اسکایاسپورت مدعی شد باشگاه چلسی در آستانه جذب تیمو باکایوکو، هافبک دفاعی فرانس//وی موناکو است. باشگاه چلسی در آستانه امضای قرارداد با تیمو باکایوکو، هافبک دفاعی22 ساله موناکو قرار دارد و به احتمال فراوان این بازیکن تا هفته آینده راهی استمفوردبریج خواهد شد .

باکایوکو هفته آینده باید در تستهای پزشکی باشگاه چلسی شرکت کند و اگر همه چیز خوب پیش رود، دوشنبه آینده به همراه سایر بازیکنان چلس//ی راهی اردوی چین و سنگاپور خواهد شد. علت تاخیر در تست پزشکی این بازیکن عمل جراحی جزیی زانو در انتهای فصل گذشته عنوان شده است . مذاکرات دو باشگاه چلسی و موناکو بر سر قیمت قرارداد این بازیکن ادامه دارد و به احتمال بسیار قوی باکایوکو با قراردادی به ارزش 35 تا04 میلیونپوندبهچلسیخواهدپیوست.همچنیندرصورتانجام شدن این انتقال، باشگاه چلسی با پیوستن نمانیا ماتیچ به منچستریونایتد موافقت خواهد کرد . خامسرودریگزبهبایرنمونیخپیوست دو تیم رئالمادرید و بایرن مونیخ برای انتقال خامس رودریگز به قهرمان بوندس لیگا به توافق رسیدند.

دو باش//گاه بر س//ر انتقال قرضی به مدت دو سال تا 30 ژوئن 2019 به توافق رسیدهاند و بایرن در پایان فصل حق خرید دائمی این بازیکن را خواهد داشت. خامس بعد از پشت سر گذاشتن تستهای پزشکی در مونیخ، قراردادش را امضا خواهد کرد. این هافبک 25 ساله در جامجهانی 2014 برزیل شش گل به ثمر رساند و سپس از موناکو راهی رئالمادرید شد. طی سه سال گذشته او دو بار قهرمان چمپیونزلیگ، جام باشگاههای جهان و اللیگا شد. در مجموع او 111 بازی برای رئالمادرید انجام داد و 36 گل به ثمر رساند و 41 پاس گل داد.

کارل هاینس رومنیگه، رییس هیات مدیره باشگاه بایرن مونیخ بعد از انجام این انتقال گفت: خیلی خوشحالیم که توانستیم این انتقال را انجام دهیم. خرید خامس یکی از خواستههای اصلی سرمربی تیم، کارلو آنچلوتی بود چراکه هر دو دوران موفقی را کنار هم در مادرید داشتند. خامس یک بازیکن چندکاره است. او یک بازیکن خالق، پاسور و شوتزنی فوقالعاده اس//ت. با این انتقال موفق شدیم که سطح کیفیت ترکیب خود را ارتقا بخشیم. گفته میشود برای این انتقال قرضی طی دو سال رئالمادرید 10 میلیون یورو دریافت خواهد کرد و بعد از آن 35/2 میلیون یورو دیگر هم پرداخت خواهند کرد. پیشنهاد08 میلیونیوروییچلسیبرایآلواروموراتا باپیوستنلوکاکوبهمنچستریونایتد،چلسیبرایجذبموراتاامیدوارتر شده و میخواهد اولین پیشنهاد برای خرید این بازیکن را به ارزش 80 میلیون یورو ارائه دهد. این تیم میداند که بعد از پیوستن روملو لوکاکو به منچستریونایتد در پروسه جذب موراتا رقیبی ندارد و نیازی نیست عجله کند یا پیشنهاد قیمت باال دهد.

آنتونیو کونته پیش از این هم در یوونتوس با موراتا همکاری کرده و البته اولین نفر در لیست خریدش لوکاکو بوده است. مطبوعات انگلیسی حتی مدعی شدند که ناتوانی سران چلسی در خرید بازیکن مد نظرش او را عصبانی نیز کرده است. همچنین پیش از این پیشنهاد 80 میلیون یورویی منچس//تر برای موراتا رد شده بود. اما از آنجا که با رفتن لوکاکو به مادرید شانس جدایی موراتا از این تیم کم شده، چلسی امیدوار است بتواند با همین رقم او را بخرد. افقي: -1 منظومهاي از خواجوي كرماني- نویسنده فرانسوي كتاب شیاد باسك -2 خطاب خودماني- وسیله نگهداري پوشاك- فریاد درخواست كمك -3 وس//یلهاي براي تزیین سرش//انه لباس- س//اختار و مخلوط كردن شیمیایي- از شاعران فقید معاصر كشورمان -4 جاي پاي سواركار- حركت و جنبش عامیانه- سرپرست اداره -5 پسوند پیداكننده- جوش چركین- توپ بیرون از زمین بازي -6 نام علمي ویتامین ب1- آبرسان مزارع- ضمیر چند نفره -7 قصد انجام كار- تهمت زدن- حرف گریز -8 رقابت ورزشي- چنین مردي نمیرد هرگز -9 فریاد سهمناك جانور درنده- اجازه و برنامه كار- ابریشم نامرغوب -10 گاهي سواد هم ميكشد- مجازات هوشیاركننده- یافتن اثر از كسي -11 پسوند آمیختگي- فكر و ذهن- اسب چاپار -12 سرسلسله خاندان ایراني در دربار خلفاي عباسي- از افعال ربطي- پوشاكي براي بانوان هندي -13 آواره از وطن- خونگیري به شیوه سنتي- كج چشم -14 اي خداي ما- پزشك یوناني همعهد حضرت مسیح)ع(- حرف انتخابكنندگان -15 مسجدي باشكوه در شهر مشهد- هر سیستم با كنترل مركزي را گویند

ج عمودي: -1 س//ردار ملي دوران مشروطیت- كنایه از عالمت نزدن است -2 سازمان كشورهاي صادركننده نفت- نصف و یكدومخطیب نامي انقالب فرانسه -3 موثرترین ش//خص در فرهنگ و اندیشه كشور چینسرمشق و الگو براي دیگران -4 یكي از دو جنس- كاالي در حال حمل- سیم ایمنكننده لوازم الكتریكي- پیاپي حملهكننده -5 بسیار صمیمي و انس گرفته- وحشي و صحرانشین -6 ت//رن زیرگذر- راه باریك در زیرزمین- امر به بودنرفتني مرغ -7 زرنیخ س//فید- بی//م عقوبت دادن- بیماري س//خت و بحراني -8 عمیقترین چاه دوزخ- تلخ مزه اعراب- شماره آغازگربزرگوارتر -9 میوه جاذبه یاب- آیین خداپرستي- توطئهها 01-درختانگور-گذرزمان-گرهاشمشكلبازميشودخواهش فروتنانه -11 رنگ كبود نیلي- نام پیشین شهرستان فردوس -12 براقكننده پارچه- میان و وسط- گل سفید خوشبویك دور بازي تنیس و مجموعه كامل از هر چیز -13 پایتخ//ت كالدونیاي جدی//د در جنوبغربي اقیانوس آرام- پر و سرشار -14 عنصر ش//یمیایي فلزي با عدد اتمي -81 با »فرنگي« غرب زده ميشود- خواب آرزوها -15 شهري در استان فارس- زندان تاریك زیرزمیني د و جوابجدولشماره529 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.