حذف نادال پس از یک ماراتن نفسگیر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رافائل نادال، مرد شماره دو تنیس جهان، با شکست س//ه بر دو برابر ژیل مولر از لوکزامبورگ، از مسابقات ویمبلدون حذف شد. در این مسابقه طوالنی که بیش از چهار ساعت و 47 دقیقه طول کشید، ژیل مولر سی و چهار ساله در پنج ست و با نتایج ‪4-6 ،3-6 ،6-4 ،6-3‬ و در نهایت 15-13 حریف نامدارش را شکست داد. این مسابقه آنقدر طوالنی شد که مسابقه نواک جوکوویچ و آدرین مانارینو که قرار بود بعد از این بازی انجام شود، به امروز موکول شد. نادال 31 ساله برای رسیدن به جمع هش//ت تنیسباز نهایی تورنمنت امسال با تمام وجود جنگید اما در نهایت آرزوهایش برای کس//ب سومین قهرمانی در ویمبلدون نقش بر آب شد.

ژیل مولر نفر بیست و ششم در فهرست ردهبندی جهان، با این که س//تهای س//وم و چهارم را به نادال باخت اما خونسردی خودش را حفظ کرد و این مسابقه نفس//گیر را به نفع خ//ودش تمام کرد ت//ا در مرحله یکچه//ارم نهایی حریف مارین چیلیچ از کرواس//ی ش//ود. آخرین باری که مولر توانسته بود در مسابقات گرنداسلم به یکچهارم نهایی صعود کند، 9 سال پیش در رقابتهای اوپن آمریکا بود.

ژیل مولر که بخت شماره شانزده برای قهرمانی در ویمبلدون محسوب میشود در دیدار با نادال ثابت کرد که در بهترین روزهای عمر حرفهای ش//انزده سالهاش به سر میبرد. او از ابتدای سال میالدی 2017 روندی درخشان را پشتسر گذاشته است. او در ابتدای سال توانست برای اولین بار در یک تورنمنت ایتیپی تنیس در سیدنی اول شود. ماه پیش هم برای نخستین مرتبه، یک تورنمنت چمن در دنبوس هلند را فتح کرد. این تنیسباز بلندقامت لوکزامبورگی برابر نادال یازدهمین پیروزی خود در مس//ابقات چمن را کس//ب کرد تا در جمع تنیسبازان مرد جهان، با یازده برد بیشترین تعداد برد را در فصل چمن مسابقات ثبت کند.

مولر بعد از پی//روزی غیرمنتظره برابر نادال گفت: حتی در ستهای س//وم و چهارم که باختم، بد بازی نکردم. به خودم گفتم که به همین شیوه ادامه بده. به خودم گفتم اگر تا آخر مسابقه اینطوری بازی کنم و ببازم، از خودم راضیام. خوشبختانه سرویسهای من بهتر شد و بازی را در نهایت هرطوری که بود، بردم. ژیل مولر در شرایطی نادال را شکست داد که این تنیسباز اس//پانیایی، در سه مسابقه ابتدایی خود در ویمبلدون حتی یک ست را هم واگذار نکرده بود. نادال، قهرمان پانزده گرنداسلم، بعد از این شکست گفت که برای هر توپی نهایت تالشش را کرد ولی حریفش به خصوص در ست پنجم خیلی خوب بازی کرد. نادال گفت حریفش بس//یار سرسخت بود و او برای بازی برابر او در شرایط خوبی قرار نداش//ت. قضاوت این مسابقه برعهده علی نیلی، داور ایرانی- آمریکایی بود.

مولر که تاکنون در هیچ گرند اسلمی قهرمان نشده است، بعد از عملکرد فوقالعادهاش مقابل نادال گفت: من واقعا متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاد. این حس بسیار خوبی است. به این فکر میکردم که آیا ادامه بازی به روز بعد موکول میشود یا نه. فقط میخواستم بازی تمام شود و من به یک چهارم نهایی بروم. من دو ست جلو بودم و بعد رافا دو ست گرفت. ست آخر واقعا یک جنگ بود. خیلی شرایط سخت بود. در دو امتیاز آخر به خودم گفتم باید 100 درصد پیروز شوی.

رافائل نادال اس//پانیایی نیز بعد از شکس//ت مقابل مول//ر، گفت: باخت در دور چه//ارم نتیجهای نبود که انتظارش را داش//تم. آنالیز کردن این ش//رایط سخت اس//ت. من بازیهایی را بردم و از سالهای قبل بهتر عم//ل ک//ردم ولی یک فرصت را از دس//ت دادم. مولر خوب بازی کرد. فکر میکنم در دو س//ت اول بهترین بازیام را به نمایش نگذاشتم. مقابل بازیکنی همچون مولر بازی کردن آس//ان نیست. او در ست پنجم عالی بود. مطمئنا این بهترین بازی من نبود اما باید بگویم که حریفم سرسخت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.